Rozporządzenie Rady Ministrów z 24 sierpnia 2004 w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (DzU nr 200, poz. 2047 ze zm.)

obowiązuje od 15 grudnia 2004 r.

 

Wykaz prac wzbronionych

Na podstawie art. 204 § 1 i 3 ustawy z 26 czerwca 1974  Kodeks pracy (DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.) zarządza się, co następuje.

§ 1. Ustala się wykaz prac wzbronionych młodocianym, który jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Komentarz

- Art. 204 k.p. stanowi, że nie wolno zatrudniać młodocianych przy pracach wzbronionych, których wykaz ustala komentowane rozporządzenie. Jest ono zgodne z dyrektywą wspólnotową nr 34/33/WE z 22 czerwca 1994 w sprawie ochrony pracy ludzi młodych (DzU WE L 216 z 20 sierpnia 1994).

Wykaz prac wzbronionych zawiera załącznik nr 1 do komentowanego rozporządzenia. Dzieli je na prace wzbronione związane z:

– nadmiernym wysiłkiem fizycznym,

– stałą wymuszoną i niewygodną pozycją ciała,

– zagrażaniem prawidłowemu rozwojowi psychicznemu,

– narażeniem na szkodliwe działanie czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych,

–  zagrożeniami wypadkowymi.

Jeśli chodzi o nadmierny wysiłek fizyczny, to młodociany nie może przykładowo podnosić, przenosić i przewozić ciężarów o nadmiernej dla niego masie  oraz wykonywać prac wymagających powtarzania wielu jednorodnych ruchów. Przykładowo w przypadku dziewcząt wartość obciążenia pracą fizyczną, mierzona wydatkiem energetycznym netto w odniesieniu do sześciogodzinnego dobowego czasu pracy, nie może przekroczyć 2300 kJ, a w odniesieniu do wysiłków krótkotrwałych 10,5 kJ na minutę. W przypadku chłopców odpowiednio 3030 kJ i 12,6 kJ.

- Załącznik nr 1 do rozporządzenia zakazuje młodocianym także wykonywania prac załadunkowych i rozładunkowych przy przewożeniu ciężarów środkami transportu, przy przetaczaniu beczek, bali, kloców itp. Wielkość maksymalnej siły, której młodociany nie może przekroczyć, zależy od rodzaju pracy. Jeżeli jest ona dorywcza (wykonywana do czterech razy na godzinę, jeżeli łączny czas wykonywania prac nie przekracza połowy dobowego wymiaru czasu pracy młodocianych), to ograniczenie  przy ręcznej obsłudze dźwigni i kół sterowniczych wynosi: w przypadku dziewcząt  70 N, w przypadku chłopców 100 N. A przy obciążeniu powtarzalnym odpowiednio 40 N i 60 N.

Dopuszczalna siła może być większa, gdy praca jest wykonywana za pomocą nóg. Wówczas w przypadku młodocianych siła nie może przekraczać 100 N w przypadku dziewcząt i 170 N w przypadku chłopców, gdy praca jest dorywcza, i 70 N w przypadku dziewcząt i 130 N w przypadku chłopców, gdy praca jest powtarzalna. Z nadmiernym wysiłkiem fizycznym wiążą się także prace związane z ręcznym dźwiganiem i przenoszeniem. Jeden młodociany, na odległość powyżej 25 m, nie może przenosić przedmiotów o masie przekraczającej:

a) przy pracy dorywczej

– dla dziewcząt  14 kg

– dla chłopców  20 kg

b) przy obciążeniu powtarzalnym

– dla dziewcząt  8 kg

– dla chłopców  12 kg

Wygląda to jeszcze inaczej, gdy przy przenoszeniu przedmiotów trzeba chodzić np. po schodach, których wysokość przekracza 5 m, a kąt nachylenia 300. Wówczas młodociany nie może dźwigać ciężarów o masie przekraczającej:

a) przy pracy dorywczej

– dla dziewcząt  10 kg

– dla chłopców  15 kg

b) przy obciążeniu powtarzalnym

– dla dziewcząt  5 kg

– dla chłopców 8 kg

Warto też zwrócić uwagę na prace wzbronione młodocianym związane ze stałą wymuszoną, niewygodną pozycją ciała. Ograniczenia wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia wskazują, że młodociany nie może pracować m.in.

– w warsztacie samochodowym, gdzie musiałby naprawiać samochody w pozycji leżącej, na boku i na wznak,

– w firmie budowlanej, która układa podłogi, kostkę brukową  i cyklinuje parkiety, bo to wymaga ciągłej pracy na kolanach, a to młodocianym jest wzbronione.

Młodocianego nie wolno także angażować do pracy w sklepie alkoholowym albo w restauracji, gdzie alkohol jest podawany klientom, a także tam, gdzie są sprzedawane papierosy, czyli we wszystkich sklepach spożywczych, kioskach, stacjach benzynowych. Dodatkowo młodociany nie może pracować w zakładach dla chorych psychicznie i w punktach uboju zwierząt. Według rozporządzenia te prace są w przypadku młodocianych wzbronione, bo zagrażają prawidłowemu rozwojowi psychicznemu.

Ciekawostką jest także to, że z obawy przed tymi negatywnymi skutkami  młodociani nie mogą:

– pracować w miejscach wymagających odbioru i przetwarzania dużej liczby lub szybko po sobie następujących informacji i podejmowania decyzji mogących spowodować groźne następstwa, szczególnie w sytuacjach przymusu czasowego, w tym związanych z obsługą urządzeń sterowniczych,

– pracować w miejscach, gdzie prace są wymuszone przez rytm pracy maszyn i wynagradzane w zależności od osiąganych rezultatów,

– pracować w domach wczasowych i turystycznych, pensjonatach i hotelach, w tym hotelach robotniczych, w których praca sprowadzałaby się do sprzątania pokoi,

– brać udziału w występach tancerzy w zakładach gastronomicznych.

- W pełni uzasadniony jest wykaz prac, które mogą narażać młodocianych na szkodliwe działanie czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych. Wśród nich znajdziemy także prace związane z nadmiernym hałasem, którego:

– poziom ekspozycji odniesiony do ośmiogodzinnego dobowego lub do przeciętnego tygodniowego, określonego w kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy przekracza wartość 80 dB,

– szczytowy poziom dźwięku C przekracza  130 d B,

– maksymalny poziom dźwięku A przekracza  110dB.

Jeśli chodzi natomiast o zagrożenia wypadkowe, to z wykazu wynika, że młodociani nie mogą pracować m.in.

– na produkcji przy obsłudze maszyn niebezpiecznych, w tym np. pras,walców, nożyc,

– w rybołówstwie, w tym w firmach produkujących przetwory rybne,

– w rolnictwie – obsługa takich maszyn jak ciągniki, młockarnie, sieczkarnie, a także przy koszeniu kosą,

– przy obróbce drewna przy użyciu pilarek łańcuchowych z napędem elektrycznym lub mechanicznym,

–  ze zwierzętami dzikimi lub jadowitymi, obsługa buhajów, ogierów, knurów i tryków oraz wywóz obornika i gnojowicy,

– w miejscach, gdzie są wytwarzane i stosowane środki wybuchowe i łatwo palne oraz wyroby zawierające te środki,

– przy liniach energetycznych będących pod napięciem lub w pobliżu tych linii, prace w rozdzielniach prądu elektrycznego, w elektrycznych podstacjach, przy transformatorach i nastawniach, wszelkie prace przy obsłudze urządzeń energetycznych znajdujących się pod napięciem, z wyjątkiem napięcia obniżonego (bezpiecznego) oraz prac konserwacyjnych przy urządzeniach central telefonicznych, wykonywanych przez absolwentów szkół zawodowych,

– w transporcie kolejowym, w tym w szczególności na stanowiskach związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, zwłaszcza prace maszynistów pojazdów trakcyjnych i drezyn motorowych, dyżurnych ruchu, konduktorów, manewrowych, ustawiaczy, nastawniczych, zwrotniczych, operatorów maszyn torowych, sprzątaczy wagonów oraz przy budowie i utrzymaniu sieci trakcyjnej,

– w transporcie oraz komunikacji samochodowej i tramwajowej,

– w żegludze, w tym w szczególności przy wszelkich pracach na jednostkach pływających, oraz przy pracach w portach związanych z obsługą techniczną statków, pracach na pogłębiarkach i przy wydobywaniu wraków,

– w lotnictwie, w tym w szczególności przy pracach mechaników, pilotów samolotów oraz pracach związanych z obsługą pasażerów w samolocie,

– pod ziemią,

– w zagłębieniach poniżej 0,7 m, których szerokość jest mniejsza niż dwukrotna głębokość,

– przy budowie i rozbiórce obiektów budowlanych,

– na wysokości powyżej 3 m, grożących upadkiem z wysokości, w tym np. przy budowie, naprawie i czyszczeniu kominów,

– w kamieniołomach i kopalniach odkrywkowych oraz przy wydobywaniu i przerobie siarki,

– przy nieodpowiednim oświetleniu, gdy parametry oświetlenia nie odpowiadają wymaganiom określonym w Polskich Normach.

Wyjątki związane z zatrudnieniem przy pracach wzbronionych

§ 2. Zezwala się na zatrudnianie młodocianych w wieku powyżej 16 lat przy niektórych rodzajach prac wzbronionych młodocianym, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia, jeżeli jest to niezbędne do odbycia przygotowania zawodowego młodocianych.

§ 3. Zatrudnianie młodocianych przy pracach, o których mowa w § 2, nie może mieć charakteru pracy stałej, lecz ma ograniczać się do zaznajamiania młodocianych z czynnościami podstawowymi, niezbędnymi do odbycia przygotowania zawodowego.

Komentarz

- Jak widać, wykaz prac wzbronionych jest bardzo szczegółowy i gdyby stosować go w pełni – bez żadnych wyjątków – młodociani nie mogliby uczyć się wielu potrzebnych zawodów, szczególnie że programy dotyczące praktycznej nauki zawodu przewidują wiele prac, z którymi młodociany powinien się zapoznać, a które są na liście tych wzbronionych. Dlatego rozporządzenie zawiera załącznik nr 2, który wymienia te rodzaje prac spośród zabronionych w załączniku nr 1, których wykonywanie jest możliwe wśród młodocianych, którzy mają ukończone 16 lat i chcą odbywać przygotowanie zawodowe.

Ustawodawca stawia jednak warunek: zatrudnienie przy pracach wzbronionych, które mogą być wykonywane w ramach przygotowania zawodowego przez młodocianego, który ukończył 16 lat, nie może mieć charakteru stałego i ma się ograniczać do czynności podstawowych, niezbędnych do odbycia przygotowania zawodowego.

- Jeśli chodzi o prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, wymuszoną pozycją ciała i zagrażające prawidłowemu rozwojowi psychicznemu, to młodociany powyżej 16 roku życia odbywający przygotowanie zawodowe może być zaangażowany do prac polegających na podnoszeniu i przenoszeniu, na odległość nieprzekraczającą 25 m, ciężarów o masie nieprzekraczającej:

a) przy pracy dorywczej

– dla dziewcząt  14 kg

– dla chłopców  20 kg

b) przy obciążeniu powtarzalnym

– dla dziewcząt  8 kg

– dla chłopców 12 kg

a przy przenoszeniu pod górę, w szczególności po schodach, których wysokość nie przekracza 5 m  a kąt nachylenia 30o, ciężarów o masie nieprzekraczającej:

a) przy pracy dorywczej

– dla dziewcząt  10 kg

– dla chłopców 15 kg

b) przy obciążeniu powtarzalnym

– dla dziewcząt 5 kg

– dla chłopców  8 kg

Takiego młodocianego można też zaangażować do wykonywania prac wymagających powtarzania dużej liczby jednorodnych ruchów, a ponadto do:

– przewożenia na taczkach jednokołowych na odległość do 50 m ładunków o masie do 50 kg po powierzchni gładkiej, utwardzonej lub po pomostach zbitych z desek trwale zamocowanych, jeżeli pochylenie powierzchni nie przekracza 2 proc. (wyjątek dotyczy pracy wykonywanej przez chłopców),

– przewożenia na wózkach dwukołowych poruszanych ręcznie na odległość do

100 m po powierzchni gładkiej ładunków o masie do 80 kg, jeżeli pochylenie powierzchni nie przekracza 2 proc., a po powierzchni nierównej  ciężarów do 50 kg, jeżeli pochylenie powierzchni nie przekracza 1 proc. (wyjątek dotyczy pracy wykonywanej przez chłopców),

– przewożenia na wózkach trzy- lub czterokołowych poruszanych ręcznie na odległość do 150 m ładunków o masie:  do 50 kg (dziewczęta) oraz  do 80 kg (chłopcy), jeżeli pochylenie powierzchni nie przekracza 2 proc.,

– przewożenia na odległość do 200 m ładunków w wagonikach, kolebach przemieszczanych ręcznie po szynach o masie:  do 300 kg (dziewczęta) oraz  do 400 kg (chłopcy), jeżeli pochylenie toru nie przekracza 1 proc.

Łączny czas wykonywania wymienionych wyżej czynności w ciągu doby nie może przekraczać 1/3 czasu pracy młodocianego.

- Ustawodawca dopuszcza także zatrudnianie młodocianego powyżej 16 roku życia, w ramach przygotowania zawodowego, do prac w warsztacie samochodowym, przy układaniu podłóg oraz układaniu i naprawach nawierzchni drogowych, nawet jeśli prace te wymuszają niewygodną pozycję ciała. Jest jednak warunek: przy realizacji tych czynności młodociany nie może pracować dłużej niż trzy godziny na dobę. Opisywany młodociany może w ramach przygotowania zawodowego pracować w miejscach, gdzie podawany jest alkohol, mimo zagrożenia rozwoju psychicznego. Warunek jest tylko taki, że sam nie może go podawać a jego praca musi być wykonywana między godziną 7 a 17.

Ustawodawca dopuszcza też wykonywanie przez wskazanego wyżej młodocianego prac związanych z narażeniem na czynniki chemiczne czy biologiczne. W wielu jednak przypadkach stawia ograniczenie czasowe takiej pracy.

Przykładowo: prace w zakładach poligraficznych przy trawieniu klisz i innych elementów nie mogą przekroczyć dwóch godzin na dobę, prace przy barwieniu wyrobów włókienniczych i  garbowaniu skór z użyciem środków chemicznych – 12 godzin na tydzień w warunkach laboratoryjnych lub w wydzielonych dla celów szkolenia zawodowego i odpowiednio wyposażonych pomieszczeniach, a w placówkach służby zdrowia, z wyjątkiem szpitali (oddziałów szpitali) zakaźnych – maksymalnie sześć godzin na dobę, z wyłączeniem takich czynności, jak:

– wynoszenie, mycie i dezynfekcja naczyń z wydalinami, wydzielinami i innymi materiałami potencjalnie zakaźnymi, mycie chorych zanieczyszczonych, pomoc przy zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych,

– prace dezynfekcyjne, dezynsekcyjne, deratyzacyjne z zastosowaniem toksycznych środków chemicznych,

– pobieranie i przenoszenie materiałów do badań laboratoryjnych, jak mocz czy krew,

– wykonywanie toalety pośmiertnej i prace w prosektoriach.

Ograniczenia czasowe to nie wszystko. Do nich, mimo że wyjątki dotyczą młodocianych powyżej 16 roku życia, dochodzą jeszcze warunki związane z wiekiem. Przykładowo:

– przy spawaniu, cięciu i stapianiu metali, z wyłączeniem metali kolorowych oraz spawaniu wewnątrz zbiorników i pod wodą, pod warunkiem że prace nie będą trwały dłużej niż 3 godziny na dobę oraz 60 godzin w całym okresie szkolenia zawodowego, pod nadzorem nauczycieli zawodu lub instruktorów praktycznej nauki zawodu posiadających kwalifikacje spawacza albo

– przy ręcznych pracach kowalskich z zastosowaniem młotków o masie do 5 kg, pod warunkiem że nie będą trwały dłużej niż 3 godziny na dobę i 60 godzin w całym okresie szkolenia zawodowego, przy zachowaniu norm wydatku energetycznego, tj. 3030 kJ, a w odniesieniu do wysiłków krótkotrwałych 12,6 kJ na minutę, mogą pracować tylko chłopcy w wieku powyżej 17 lat. To ograniczenie wiekowe dotyczy także pracy wykonywanej m.in.

– w konserwatoriach filmów,

– w ciemniach filmowych,

– przy montażu filmów,

– w charakterze pomocy przy obsłudze aparatów projekcyjnych 35 mm wyposażonych w lampy łukowe, pod warunkiem nieprzekraczania przy tych pracach sześć godzin na dobę, a w kabinie kinooperatora – czasu pracy w ciągu dwóch seansów.

Warunki zatrudnienia

§ 4.1. Pracodawca zatrudniający pracowników młodocianych przy pracach, o których mowa w § 2, podejmuje działania niezbędne do zapewnienia im szczególnej ochrony zdrowia podczas pracy, biorąc w szczególności pod uwagę ryzyko wynikające z ich braku doświadczenia, braku świadomości istniejących lub potencjalnych zagrożeń oraz niepełnej dojrzałości fizycznej i psychicznej, w tym:

1) zapewnia wykonywanie pracy i zajęć przez młodocianych na stanowiskach pracy i w warunkach niestwarzających zagrożeń dla ich bezpieczeństwa i zdrowia;

2) zapewnia nadzór nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu lub innych osób uprawnionych do prowadzenia praktycznej nauki zawodu nad wykonywaniem pracy przez młodocianych;

3) informuje młodocianych o możliwych zagrożeniach i o wszelkich podjętych działaniach dotyczących ich zdrowia;

4) organizuje przerwy w pracy młodocianych dla ich odpoczynku w pomieszczeniach odizolowanych od czynników szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych.

2. Dopuszczenie młodocianych do prac, o których mowa w § 2, może nastąpić na podstawie oceny ryzyka związanego z wykonywaną pracą, dokonanej przed rozpoczęciem pracy przez młodocianych lub w razie istotnej zmiany warunków wykonywania pracy. Podczas oceny ryzyka uwzględnia się w szczególności:

1) ocenę wyposażenia oraz organizacji miejsc pracy i stanowisk pracy młodocianych;

2) organizację procesów pracy oraz ich powiązanie;

3) charakter, stopień i okres narażenia na czynniki fizyczne, biologiczne i chemiczne;

4) formę, zakres i sposób korzystania z wyposażenia miejsc pracy, w tym z maszyn, narzędzi i sprzętu;

5) zakres i poziom szkolenia oraz instrukcji udzielanych młodocianym.

Komentarz

- Ograniczenia czasowe i wiekowe związane z wykonywaniem prac wzbronionych przez młodocianych, którzy ukończyli 16 lat i odbywają przygotowanie zawodowe, to nie wszystko. Pracodawca musi im zapewnić dodatkowo właściwą ochronę zdrowia i życia przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Należy tu przede wszystkim wziąć pod uwagę niebezpieczeństwa, jakie wiążą się z niedoświadczeniem pracownika, brakiem świadomości istniejących lub potencjalnych zagrożeń oraz jego niedojrzałością fizyczną i psychiczną.

W szczególności w gestii szefa leży:

– zapewnienie wykonywania pracy i zajęć przez młodocianych na stanowiskach pracy i w warunkach niestwarzających zagrożeń  ich bezpieczeństwa i zdrowia,

– zagwarantowanie nadzoru nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu lub innych osób uprawnionych do prowadzenia praktycznej nauki zawodu,

– informowanie młodocianych o możliwych zagrożeniach i o wszelkich podjętych działaniach dotyczących ich zdrowia,

– organizowanie przerw w pracy młodocianych dla ich odpoczynku w pomieszczeniach odizolowanych od czynników szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia.

- Dopuszczenie młodocianego do pracy powinna poprzedzić dodatkowo ocena ryzyka związanego z wykonywaną pracą. Pracodawca musi jej dokonać przed rozpoczęciem pracy przez młodocianego lub w przypadku gdy warunki pracy  istotnie się zmieniają.

W głównej mierze chodzi tu o:

– ocenę wyposażenia oraz organizacji miejsc pracy i stanowisk pracy młodocianych,

– organizację procesów pracy oraz ich powiązanie,

– charakter, stopień i okres narażenia na czynniki fizyczne, biologiczne i chemiczne,

– formę, zakres i sposób korzystania z wyposażenia miejsc pracy, w tym z maszyn, narzędzi i sprzętu,

– zakres i poziom szkolenia oraz instrukcji udzielanych młodocianym.

Wykaz prac wzbronionych

§ 5.1. W celu umożliwienia zapewnienia szczególnej ochrony zdrowia młodocianym pracodawca, na podstawie wykazów prac, o których mowa w § 1 i 2, sporządza wykazy prac wykonywanych w jego zakładzie pracy:

1) wzbronionych młodocianym;

2) wzbronionych młodocianym, przy których zezwala się na zatrudnianie młodocianych w celu odbycia przygotowania zawodowego.

2. Wykaz prac wzbronionych młodocianym i stanowisk pracy, na których są wykonywane te prace, zamieszcza się w widocznym miejscu, w każdej komórce organizacyjnej, w której są zatrudniani młodociani.

3. W ustalaniu wykazów, o których mowa w ust. 1, uczestniczy lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad młodocianymi.

§ 6. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z 1 grudnia 1990 w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym (DzU nr 85, poz. 500, z 1992 r. nr 1, poz. 1, z 1998 r. nr 105, poz. 658 oraz z 2002 r. nr 127, poz. 1091).

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.

Komentarz

- W każdym zakładzie pracy, w którym są zatrudniani młodociani, trzeba stworzyć wykaz prac wzbronionych oraz wykaz prac wzbronionych, które wyjątkowo mogą być wykonywane, w ramach przygotowania zawodowego, przez młodocianych, którzy ukończyli 16 lat. Nie chodzi o to, aby powielać obydwa załączniki komentowanego rozporządzenia.

Bazując na nich i znając specyfikę pracy w zakładzie, pracodawca powinien wybrać te prace, które u niego występują a zgodnie z komentowanym rozporządzeniem nie mogą być przez młodocianych wykonywane. Powinien je umieścić w wykazie prac wzbronionych młodocianym, który obowiązuje w jego firmie, a w drugim wypisać te prace, które mimo że są zabronione, to wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne. Obydwa wykazy umieszcza się w widocznym miejscu, np. na tablicy ogłoszeń albo w intranecie, lub w inny sposób przyjęty u danego pracodawcy.

Gdy firma zatrudnia co najmniej 20 pracowników, muszą być częścią regulaminu pracy (art. 104

1

§ 1 ust. 6 i 7 k.p.), a gdy jest mniejsza, wykaz trzeba podać do wiadomości pracowników przez zarządzenie lub ogłoszenie pracodawcy.W każdym jednak przypadku młodociany powinien zaświadczyć, że zapoznał się z jego treścią. Najczęściej odbywa się to w chwili podpisywania umowy o przygotowanie zawodowe.

W regulaminie powinien się znajdować również wykaz prac lekkich dozwolonych młodocianym zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe. Praca lekka nie może powodować zagrożenia życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego młodocianego, a także nie może utrudniać młodocianemu wypełniania obowiązku szkolnego. Wykaz lekkich prac określa pracodawca po uzyskaniu zgody lekarza wykonującego zadania służby medycyny pracy. Wykaz ten wymaga zatwierdzenia przez właściwego inspektora pracy. Wykaz lekkich prac nie może zawierać prac wzbronionych młodocianym (art. 200

1

k.p.)

Załącznik nr 1

WYKAZ PRAC WZBRONIONYCH MŁODOCIANYM

l. Prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, wymuszoną pozycją ciała oraz zagrażające prawidłowemu rozwojowi psychicznemu

1. Prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym

1) Prace polegające wyłącznie na podnoszeniu, przenoszeniu i przewożeniu ciężarów oraz prace wymagające powtarzania dużej liczby jednorodnych ruchów.

2) Prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonywanie pracy, przekraczają:

a) dla dziewcząt – w odniesieniu do 6-godzinnego dobowego czasu pracy – 2300 kJ, a w odniesieniu do wysiłków krótkotrwałych 10,5 kJ na minutę,

b) dla chłopców – w odniesieniu do 6-godzinnego dobowego czasu pracy – 3030 kJ, a w odniesieniu do wysiłków krótkotrwałych 12,6 kJ na minutę.

3) Prace załadunkowe i wyładunkowe, przy przewożeniu ciężarów środkami transportu, przy przetaczaniu beczek, bali, kloców itp.

4) Ręczna obsługa dźwigni, korb i kół sterowniczych, przy której niezbędna jest siła przekraczająca:

a) przy pracy dorywczej (wykonywanej do czterech razy na godzinę, jeżeli łączny czas wykonywania prac nie przekracza połowy dobowego wymiaru czasu pracy młodocianych):

– dla dziewcząt  70 N,

– dla chłopców  100 N,

b) przy obciążeniu powtarzalnym:

– dla dziewcząt  40 N,

– dla chłopców 60 N.

5) Nożna obsługa elementów urządzeń (pedałów, przycisków nożnych itp.) wymagająca siły przekraczającej:

a) przy obsłudze dorywczej:

– dla dziewcząt  100 N,

– dla chłopców  170 N,

b) przy obciążeniu powtarzalnym:

– dla dziewcząt  70 N,

– dla chłopców 130 N.

6) Ręczne dźwiganie i przenoszenie przez jedną osobę na odległość powyżej 25 m przedmiotów o masie przekraczającej:

a) przy pracy dorywczej:

– dla dziewcząt  14 kg,

– dla chłopców  20 kg,

b) przy obciążeniu powtarzalnym:

– dla dziewcząt  8 kg,

– dla chłopców  12 kg.

7) Ręczne przenoszenie pod górę, w szczególności po schodach, których wysokość przekracza 5 m  a kąt nachylenia  30o, ciężarów o masie przekraczającej:

a) przy pracy dorywczej:

– dla dziewcząt  10 kg,

– dla chłopców  15 kg,

b) przy obciążeniu powtarzalnym:

– dla dziewcząt  5 kg,

– dla chłopców  8 kg.

8) Przewożenie przez dziewczęta ciężarów na taczkach i wózkach dwukołowych poruszanych ręcznie.

2. Prace wymagające stale wymuszonej i niewygodnej pozycji ciała

1) Prace wykonywane w pozycji pochylonej lub w przysiadzie.

2) Prace wykonywane w pozycji leżącej, na boku lub na wznak, w tym w szczególności przy naprawach pojazdów mechanicznych.

3) Prace wykonywane na kolanach, w tym w szczególności przy ręcznym cyklinowaniu podłóg, przy pracach brukarskich i posadzkarskich.

3. Prace zagrażające prawidłowemu rozwojowi psychicznemu

1) Prace, przy których mógłby być zagrożony dalszy prawidłowy rozwój psychiczny młodocianych, w szczególności:

a) prace związane z produkcją, sprzedażą i konsumpcją wyrobów alkoholowych, w tym obsługa konsumentów w zakładach gastronomicznych,

b) prace związane z produkcją, sprzedażą i reklamą wyrobów tytoniowych,

c) prace związane z ubojem i obróbką poubojową zwierząt,

d) obsługa zakładów kąpielowych i łaźni,

e) prace rakarzy,

f) prace przy sztucznym unasiennianiu zwierząt,

g) prace w szpitalach (oddziałach) dla nerwowo i psychicznie chorych.

2) Prace w warunkach mogących stanowić nadmierne obciążenie psychiczne, w szczególności:

a) wymagające odbioru i przetwarzania dużej liczby lub szybko po sobie następujących informacji i podejmowania decyzji mogących spowodować groźne następstwa, szczególnie w sytuacjach przymusu czasowego, w tym związane z obsługą urządzeń sterowniczych,

b) wymuszone przez rytm pracy maszyn i wynagradzane w zależności od osiąganych rezultatów.

3) Prace pokojowych w domach wczasowych i turystycznych, pensjonatach i hotelach, w tym hotelach robotniczych.

4) Udział w występach tancerzy w zakładach gastronomicznych.

II. Prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych

1. Prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynników chemicznych

1) Prace w narażeniu na działanie substancji i preparatów chemicznych, w tym środków ochrony roślin, sklasyfikowanych w przepisach w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych jako: toksyczne (T), bardzo toksyczne (T+), żrące (C) lub wybuchowe (E).

2) Prace w narażeniu na działanie substancji i preparatów chemicznych, w tym środków ochrony roślin, sklasyfikowanych w przepisach w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych jako szkodliwe (Xn), którym przypisano jeden lub więcej następujących zwrotów zagrożeń:

a) zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia (R39),

b) może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową (R42),

c) może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą (R43), d) może powodować raka (R45), e) może powodować dziedziczne wady genetyczne (R46), f) stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia (R48), g) może upośledzać płodność (R60), h) może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki (R61), i) możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia (R68). 3) Prace w narażeniu na działanie substancji i preparatów chemicznych, w tym środków ochrony roślin, sklasyfikowanych w przepisach w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych jako drażniące (Xi), którym przypisano jeden lub więcej następujących zwrotów zagrożeń: a) produkt skrajnie łatwo palny (R12), b) może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową (R42), c) może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą (R43). 4) Prace w narażeniu na działanie czynników i procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, określonych w odrębnych przepisach. 5) Prace w kontakcie z lekami psychotropowymi. 6) Prace związane z używaniem kadzi, zbiorników lub pojemników szklanych zawierających czynniki chemiczne, o których mowa w pkt 1 – 4. 2. Prace w narażeniu na szkodliwe działanie pyłów Prace w środowisku, w którym występuje narażenie na szkodliwy wpływ: 1) pyłów o działaniu zwłókniającym i drażniącym, których stężenia przekraczają 2/3 wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń określonych w przepisach w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy; 2) pyłów o działaniu uczulającym; 3) pyłów o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, określonych w odrębnych przepisach. 3. Prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynników fizycznych 1) Prace w zasięgu pól elektromagnetycznych o natężeniach przekraczających wartości dla strefy bezpiecznej, określone w przepisach w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. 2) Prace w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące na poziomie przekraczającym dopuszczalne wartości dawek granicznych określone w przepisach prawa atomowego. 3) Prace w warunkach narażenia na promieniowanie laserowe. 4) Prace w warunkach narażenia na promieniowanie nadfioletowe, zwłaszcza emitowane przez technologiczne urządzenia przemysłowe, w tym w szczególności przy spawaniu, cięciu i napawaniu metali. 5) Prace w warunkach narażenia na promieniowanie podczerwone, w tym w szczególności przy piecach hutniczych i grzewczych oraz spiekaniu, odlewaniu, walcowaniu i kuciu metali. 6) Prace w warunkach narażenia na hałas, którego: a) poziom ekspozycji odniesiony do ośmiogodzinnego dobowego lub do przeciętnego tygodniowego, określonego w kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy przekracza wartość 80 dB, b) szczytowy poziom dźwięku C przekracza wartość 130 d B, c) maksymalny poziom dźwięku A przekracza wartość 110dB. 7) Prace w warunkach narażenia na hałas infradźwiękowy, którego: a) równoważny poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwościową G odniesiony do ośmiogodzinnego dobowego lub do przeciętnego tygodniowego, określonego w kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy przekracza wartość 86 dB, b) szczytowy nieskorygowany poziom ciśnienia akustycznego przekracza wartość 135 dB. 8) Prace w warunkach narażenia na hałas ultradźwiękowy, którego: a) równoważne poziomy ciśnienia akustycznego w pasmach tercjowych o częstotliwościach środkowych od 10 kHz do 40 kHz odniesione do ośmiogodzinnego dobowego lub do przeciętnego tygodniowego, określonego w kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy, b) maksymalne poziomy ciśnienia akustycznego w pasmach tercjowych o częstotliwościach środkowych od 10 kHz do 40 kHz przekraczają wartości podane w tabeli: 9) Prace w warunkach narażenia na drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne, przy których: a) wartość ekspozycji dziennej wyrażonej w postaci równoważnej energetycznie dla 8 godzin działania sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyspieszeń drgań wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych (ahwx, ahwy, ahwz), przekracza 1 m/s2, b) wartość ekspozycji trwającej 30 minut i krócej, wyrażonej w postaci sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyspieszeń drgań wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych (ahwx, ahwy, ahwz), przekracza 4 m/s2. 10) Prace w warunkach narażenia na drgania o ogólnym działaniu na organizm człowieka, przy których: a) wartość ekspozycji dziennej wyrażonej w postaci równoważnego energetycznie dla 8 godzin działania skutecznego, ważonego częstotliwościowo przyspieszenia drgań dominującego wśród przyspieszeń drgań wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych, z uwzględnieniem właściwych współczynników (1,4 awx,1,4 awy, awz), przekracza 0,19 m/s2, b) wartość ekspozycji trwającej 30 minut i krócej, wyrażonej w postaci skutecznego ważonego częstotliwościowo przyspieszenia drgań dominującego wśród przyspieszeń drgań wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych, z uwzględnieniem właściwych współczynników (1,4 awx, 1,4 awy, awz), przekracza 0,76 m/s2. 11) Prace w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza przekracza 30oC, a wilgotność względna powietrza przekracza 65 proc., a także w warunkach bezpośredniego oddziaływania otwartego źródła promieniowania, w tym w szczególności: obsługa suszarni, spiekanie i prażenie rud, walcowanie, wytapianie, rozlewanie i odlewanie metali lub ich stopów, naprawa pieców hutniczych, obsługa pieców do termicznej obsługi cieplnej, w hutach szkła i przetwórniach szkła – obsługa pieców do wytapiania i odprężania, naprawa pieców szklarskich, formowanie szkła oraz wszelkie prace na pomostach czynnych pieców do wytapiania szkła, prace przy wypalaniu dolomitu i wapna, gotowanie asfaltu i prace z gorącym asfaltem, bezpośrednia obsługa pieców piekarniczych, prace przy przygotowaniu karmelu w kociołkach. 12) Prace w temperaturze powietrza niższej niż 14oC, a także przy wilgotności względnej wyższej niż 65 proc., w tym w szczególności: prace w chłodniach, przechowalniach produktów żywnościowych, zamrażalniach, w stałym kontakcie z wodą, solanką i innymi płynami, przy robotach ziemnych w mokrym gruncie – osuszanie i nawadnianie, a także prace w warunkach narażających na stałe przemakanie odzieży, powodujące naruszenie bilansu cieplnego u młodych pracowników. 13) Prace w środowisku o dużych wahaniach parametrów mikroklimatu, szczególnie przy występowaniu nagłych zmian temperatury powietrza w zakresie przekraczającym 15oC, przy braku możliwości stosowania co najmniej 15-minutowej adaptacji w pomieszczeniach o temperaturze pośredniej. 14) Prace w warunkach podwyższonego ciśnienia, w tym w szczególności: a) w komorach wysokich ciśnień lub w innych urządzeniach hiperbarycznych nawodnych albo naziemnych, b) w urządzeniach komunikacji lotniczej, c) prace nurków i płetwonurków, d) prace w kesonach. 15) Prace w warunkach obniżonego ciśnienia, w tym w szczególności w komorach niskich ciśnień lub w innych urządzeniach hipobarycznych nawodnych lub naziemnych. Częstotliwość środkowa pasm tercjowych (kHz) Równoważny poziom ciśnienia akustycznego odniesiony do ośmiogodzinnego dobowego lub do przeciętnego tygodniowego określonego w kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy (dB) Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego (dB) 1 2 3 10;12,5;16 75 100 20 85 110 25 100 125 31,5;40 105 130   4. Prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynników biologicznych 1) Prace, przy których źródłem zakażenia lub zarażenia może być chory człowiek lub materiał zakaźny pochodzenia ludzkiego, tj. krew, tkanki, mocz, kał itp., w tym w szczególności wszelkie prace w szpitalach (oddziałach) zakaźnych. 2) Prace, przy których występują zagrożenia czynnikami biologicznymi, przenoszonymi na człowieka przez kontakt ze zwierzętami lub produktami pochodzenia zwierzęcego, w tym szczególnie: a) drobnoustrojami chorób odzwierzęcych, tj. zoonozami, b) alergenami pochodzenia zwierzęcego: wydalinami, roztoczem, sierścią, łupieżem zwierząt hodowlanych, pyłem jedwabiu naturalnego, pierzem ptaków, mączką rybną itp., występującymi w hodowli i przetwórstwie. 3) Prace, przy których występują zagrożenia czynnikami biologicznymi pochodzenia roślinnego lub mikroorganizmami przenoszonymi przez rośliny: a) drobnoustrojami występującymi w roślinach, tj. bakteriami, promieniowcami, grzybami itp., które stanowią zagrożenie w trakcie procesów magazynowania, przetwarzania i użytkowania różnych surowców roślinnych, b) pyłami pochodzenia roślinnego, powodującymi stany uczuleniowe, w tym w szczególności pyłami zbożowymi, paszowymi, tytoniowymi i z ziół leczniczych. III. Prace stwarzające zagrożenia wypadkowe 1) Prace, podczas których młodociani są narażeni na zwiększone niebezpieczeństwo urazów, w tym w szczególności związane z: a) obsługą młotów mechanicznych, pras, walców, nożyc, krajalnic, szarpaczy oraz napędów i przystawek przenoszących ruch na maszyny, b) uruchamianiem maszyn i innych urządzeń bezpośrednio po ich naprawie, c) połowem ryb, ich patroszeniem i filetowaniem oraz wszelkimi pracami w działach produkcyjnych fabryk przetworów rybnych, d) rozbiorem, trybowaniem i mieleniem mięsa, e) obsługą ciągników i maszyn samojezdnych, bezpośrednią obsługą młockarni, sieczkarni i innych maszyn rolniczych, przy których występują zagrożenia wypadkowe, oraz koszeniem kosą, f) prowadzeniem maszyn budowlanych i drogowych oraz obsługą dźwignic, kafarów i kołowrotów, g) obsługą kotłów parowych, urządzeń i naczyń, w których występuje ciśnienie powyżej 0,5 bara, obsługą generatorów gazowych i innych urządzeń, których eksploatacja, uszkodzenie i nieprawidłowa czynność zagraża bezpieczeństwu obsługującego i innych osób znajdujących się w pobliżu, h) obróbką drewna przy użyciu pilarek łańcuchowych z napędem elektrycznym lub mechanicznym, obsługą pilarek tarczowych, taśmowych, ramowych (traków), maszyn do obróbki drewna o bezpośrednim ręcznym posuwie materiału oraz wszelkich pracach przy zrywce, pozyskiwaniu i transporcie drewna, i) kontaktem ze zwierzętami dzikimi lub jadowitymi, obsługą buhajów, ogierów, knurów i tryków oraz wywozem obornika i gnojowicy. 2) Prace związane z wytwarzaniem i stosowaniem środków wybuchowych i łatwo palnych oraz wyrobów zawierających te środki. 3) Prace obejmujące wytwarzanie, stosowanie i przechowywanie sprężonych, płynnych i rozpuszczonych gazów. 4) Prace zagrażające porażeniem prądem elektrycznym, w tym w szczególności: prace przy liniach energetycznych będących pod napięciem lub w pobliżu tych linii, prace w rozdzielniach prądu elektrycznego, w elektrycznych podstacjach, przy transformatorach i nastawniach, wszelkie prace przy obsłudze urządzeń energetycznych znajdujących się pod napięciem, z wyjątkiem napięcia obniżonego (bezpiecznego) oraz prac konserwacyjnych przy urządzeniach central telefonicznych, wykonywanych przez absolwentów szkół zawodowych. 5) Prace w transporcie kolejowym, w tym w szczególności: na stanowiskach związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, zwłaszcza prace maszynistów pojazdów trakcyjnych i drezyn motorowych, dyżurnych ruchu, konduktorów, manewrowych, ustawiaczy, nastawniczych, zwrotniczych, operatorów maszyn torowych, sprzątaczy wagonów oraz przy budowie i utrzymaniu sieci trakcyjnej. 6) Prace w transporcie oraz komunikacji samochodowej i tramwajowej, w tym w szczególności: a) prace kierowców pojazdów silnikowych i ich pomocników, b) prace konduktorów w autobusach i trolejbusach, c) przy ręcznym przetaczaniu, spinaniu i odczepianiu wagonów i przyczep, d) przy zdejmowaniu, nakładaniu i pompowaniu opon samochodowych i ciągnikowych, e) prace konwojentów. 7) Prace w żegludze, w tym w szczególności: wszelkie prace na jednostkach pływających oraz prace w portach związane z obsługą techniczną statków, prace na pogłębiarkach i przy wydobywaniu wraków. 8) Prace w lotnictwie, w tym w szczególności: prace mechaników, pilotów samolotów oraz prace związane z obsługą pasażerów w samolocie. 9) Prace grożące zawaleniem, w tym w szczególności: a) prace pod ziemią, b) prace w zagłębieniach o głębokości większej niż 0,7 m, których szerokość jest mniejsza niż dwukrotna głębokość, c) prace przy budowie i rozbiórce obiektów budowlanych. 10) Prace na wysokości powyżej 3 m grożące upadkiem z wysokości, w tym w szczególności: a) przy budowie, naprawie i czyszczeniu kominów, b) związane z przymusową pozycją ciała, w przestrzeni ograniczonej, c) narażające na zmienny mikroklimat, prowadzone na zewnątrz budynku. 11) Prace w kamieniołomach i kopalniach odkrywkowych oraz przy wydobywaniu i przerobie siarki. 12) Prace przy nieodpowiednim oświetleniu, przy których wykonywaniu parametry oświetlenia nie odpowiadają wymaganiom określonym w Polskich Normach. Załącznik nr 2 WYKAZ NIEKTÓRYCH RODZAJÓW PRAC WZBRONIONYCH MŁODOCIANYM, PRZY KTÓRYCH ZEZWALA SIĘ NA ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH W WIEKU POWYŻEJ 16 LAT I. Prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, wymuszoną pozycją ciała oraz zagrażające prawidłowemu rozwojowi psychicznemu 1. Prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym 1) Prace polegające na podnoszeniu i przenoszeniu ciężarów o masie i na odległości nieprzekraczające wartości określonych w dziale l ust. 1 pkt 6 i 7 załącznika nr 1 do rozporządzenia oraz prace wymagające powtarzania dużej liczby jednorodnych ruchów. 2) Przewożenie przez chłopców na taczkach jednokołowych na odległość do 50 m ładunków o masie do 50 kg po powierzchni gładkiej, utwardzonej lub po pomostach zbitych z desek trwale zamocowanych, jeżeli pochylenie powierzchni nie przekracza 2 proc. 3) Przewożenie przez chłopców na wózkach dwukołowych poruszanych ręcznie na odległość do 100 m po powierzchni gładkiej ładunków o masie do 80 kg, jeżeli pochylenie powierzchni nie przekracza 2 proc., a po powierzchni nierównej – ciężarów do 50 kg, jeżeli pochylenie powierzchni nie przekracza 1 proc. 4) Przewożenie na wózkach trzy- lub czterokołowych poruszanych ręcznie na odległość do 150 m ładunków o masie: dziewczętom do 50 kg oraz chłopcom do 80 kg, jeżeli pochylenie powierzchni nie przekracza 2 proc. 5) Przewożenie na odległość do 200 m ładunków w wagonikach, kolebach przemieszczanych ręcznie po szynach o masie: dziewczętom do 300 kg oraz chłopcom do 400 kg, jeżeli pochylenie toru nie przekracza 1 proc. Uwaga: 1) Łączny czas wykonywania czynności wymienionych w pkt 1 – 5 w ciągu doby nie może przekraczać 1/3 czasu pracy młodocianego. 2) Masa ładunków, o których mowa w pkt 2 – 5, obejmuje również masę urządzenia transportowego. 2. Prace wymagające stale wymuszonej i niewygodnej pozycji przy pracy Prace przy naprawach pojazdów samochodowych, układaniu podłóg oraz układaniu i naprawach nawierzchni drogowych, pod warunkiem wykonywania ich nie dłużej niż trzy godziny na dobę. 3. Prace zagrażające prawidłowemu rozwojowi psychicznemu Prace przy obsłudze konsumentów w zakładach gastronomicznych, w których podawany jest alkohol, z wyłączeniem podawania przez młodocianych napojów alkoholowych, wykonywane między godziną 7 i 17. II. Prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych 1. Prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynników chemicznych 1) Prace w zakładach poligraficznych przy trawieniu klisz i innych elementów, pod warunkiem wykonywania tych prac do dwóch godzin na dobę. 2) Prace przy barwieniu wyrobów włókienniczych oraz przy garbowaniu skór przy użyciu środków chemicznych, pod warunkiem że prace będą odbywały się w wymiarze do 12 godzin na tydzień w warunkach laboratoryjnych lub w wydzielonych dla celów szkolenia zawodowego i odpowiednio wyposażonych pomieszczeniach. 3) Prace w kontakcie z czynnikami stwarzającymi ryzyko uczulenia, pod warunkiem uzyskania specjalistycznej opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kontaktu z tymi czynnikami. 2. Prace w narażeniu na szkodliwe działanie pyłów Prace w kontakcie z pyłami stwarzającymi ryzyko uczulenia, pod warunkiem uzyskania specjalistycznej opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kontaktu z tymi pyłami. 3. Prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynników fizycznych 1) Prace chłopców w wieku powyżej 17 lat: a) przy spawaniu, cięciu i stapianiu metali, z wyłączeniem metali kolorowych oraz spawania wewnątrz zbiorników i pod wodą, pod warunkiem wykonywania ich nie dłużej niż 3 godziny na dobę oraz 60 godzin w całym okresie szkolenia zawodowego, pod nadzorem nauczycieli zawodu lub instruktorów praktycznej nauki zawodu posiadających kwalifikacje spawacza; zatrudnianie młodocianych przy spawaniu, cięciu i stapianiu metali może się odbywać tylko na tych stanowiskach, na których jest zapewniona skutecznie działająca wentylacja miejscowa i ogólna, b) przy ręcznych pracach kowalskich z zastosowaniem młotków o masie do 5 kg, nie dłużej niż 3 godziny na dobę i 60 godzin w całym okresie szkolenia zawodowego, przy zachowaniu norm wydatku energetycznego określonych w dziale l ust. 1 pkt 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia. 2) Prace w mikroklimacie gorącym do wartości 26oC wskaźnika obciążenia termicznego WBGT, wykonywane do trzech godzin na dobę, pod warunkiem zachowania norm wydatku energetycznego określonych w dziale l ust. 1 pkt 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia oraz zapewnienia młodocianym na stanowiskach pracy dostatecznej ilości odpowiednich napojów i dziesięciominutowych przerw po każdych pięćdziesięciu minutach pracy, tj. prace: a) przy obsłudze maszyn i urządzeń hutniczych oraz urządzeń walcowniczych w hutach żelaza i stali, wykonywane przez chłopców, jeżeli spełnione są następujące warunki: – młodociany jest stopniowo wprowadzany w realizację zadań przewidzianych w ramach nauki zawodu, poczynając od obserwacji procesów produkcyjnych, poprzez wstępne ćwiczenia na stanowiskach szkoleniowych i prace pomocnicze przy obsłudze stanowisk roboczych wyznaczonych programem nauczania, – na stanowiskach pracy związanych z nauką zawodu jest zapewniona pełna obsada pracowników, – w odniesieniu do młodocianych nie może być stosowany system prac normowanych i akordowych, – w wydziałach stalowni, walcowni i wielkich pieców czas zajęć młodocianych nie może przekraczać dwóch godzin na dobę, – praktyczna nauka zawodu młodocianych nie może odbywać się w spiekalniach, w hali namiarowej i gardzieli wielkich pieców, w halach odlewniczych i lejniczych, w mieszalniach stalowni oraz walcowni blach, rur i drutu, b) przy formowaniu wyrobów z masy szklanej, z wyłączeniem wydmuchiwania ustnego, wykonywane przez chłopców w wieku powyżej 17 lat, c) przy wytwarzaniu wyrobów ceramicznych, d) przy bezpośredniej obsłudze pieców piekarniczych w zakładach zmechanizowanych, e) przy produkcji wyrobów czekoladowych i z mas karmelowych, wykonywane przez młodocianych w wieku powyżej 17 lat. 3) Prace w mikroklimacie zimnym, z wyłączeniem prac w chłodniach i zamrażalniach, pod następującymi warunkami: a) wyposażenia młodocianych w odzież o odpowiedniej ciepłochronności, zgodnej z wymaganiami Polskiej Normy, b) zapewnienia na stanowiskach pracy gorących napojów, c) przestrzegania, aby wydatek energetyczny nie przekraczał norm określonych w dziale l ust. 1 pkt 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia oraz ograniczenia do trzech godzin na dobę czasu pracy młodocianych w pomieszczeniach z temperaturą niższą niż 10oC. W przypadku gdy zaistnieje konieczność wykonywania pracy bez zastosowania rękawic ochronnych, dozwolone jest zatrudnianie młodocianych w warunkach, w których wartość wskaźnika siły chłodzącej powietrza WCI nie przekracza 800 kcal.m-2.h-1. 4. Prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynników biologicznych 1) Prace w placówkach służby zdrowia, z wyjątkiem szpitali (oddziałów szpitali) zakaźnych, w wymiarze do sześciu godzin na dobę, z wyłączeniem następujących czynności: a) wynoszenie, mycie i dezynfekcja naczyń z wydalinami, wydzielinami i innymi materiałami potencjalnie zakaźnymi, mycie chorych zanieczyszczonych, pomoc przy zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych, b) prace dezynfekcyjne, dezynsekcyjne, deratyzacyjne z zastosowaniem toksycznych środków chemicznych, c) pobieranie i przenoszenie materiałów do badań laboratoryjnych, takich jak kat, mocz, krew, plwocina, d) wykonywanie toalety pośmiertnej i prace w prosektoriach. 2) Prace przy ręcznym i maszynowym krojeniu skór – w wymiarze do trzech godzin na dobę. 3) Prace młynarskie przy obsłudze maszyn czyszczących i mielących, wykonywane przez chłopców w wieku powyżej 17 lat, pod warunkiem że stężenia pyłów nie przekraczają 2/3 wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń określonych w przepisach w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. 4) Prace w kontakcie z czynnikami stwarzającymi ryzyko uczulenia, pod warunkiem uzyskania specjalistycznej opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kontaktu z tymi czynnikami. III. Prace stwarzające zagrożenia wypadkowe 1) Prace masarskie i kucharskie, przy wykrawaniu elementów na mięsa drobne, rozbiorze uzupełniającym i obróbce elementów mięsnych. 2) Prace przy filetowaniu ryb. 3) Prace przy budowie, naprawie i utrzymaniu nawierzchni kolejowej, w wydzielonym warsztacie szkolnym, na torach ułożonych wyłącznie dla celów szkoleniowych, na terenie ogrodzonym, z wyłączeniem bezpośredniego sąsiedztwa czynnych torów kolejowych dla ruchu pociągów. 4) Prace kierowcy pojazdu silnikowego, jeśli program nauki zawodu przewiduje uzyskanie przez ucznia prawa jazdy uprawniającego do kierowania takim pojazdem. 5) Prace marynarzy i rybaków. 6) Prace przy obsłudze ciągników i samojezdnych maszyn rolniczych. 7) Prace w zagłębieniach do 1,5 m obudowanych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 8) Niektóre rodzaje prac pod ziemią w górnictwie węglowym, w głębinowych kopalniach rud i kopalniach soli oraz w kamieniołomach i kopalniach odkrywkowych przewidziane w programach praktycznej nauki zawodu, wykonywane przez chłopców, pod warunkiem spełnienia następujących wymagań: a) czas pracy młodocianych pod ziemią nie może przekraczać 14 dni w miesiącu, przy czym czas pracy młodocianych w wieku do 17 lat nie może przekraczać czterech godzin na dobę, a młodocianych w wieku powyżej 17 lat – sześciu godzin na dobę, b) czas pracy młodocianych w kamieniołomach i kopalniach odkrywkowych nie może przekraczać czterech godzin na dobę, c) w czasie szkolenia zawodowego młodociani mogą być zatrudniani w polach szkoleniowych, tj. w oddziałach kopalni specjalnie przeznaczonych do szkolenia, lub na stanowiskach szkoleniowych w warsztatach energomechanicznych i w oddziałach ruchowych kopalni pod ziemią, zatwierdzonych dla celów szkoleniowych w planie ruchu zakładu górniczego przez właściwy okręgowy urząd górniczy, d) zatrudnianie młodocianych na stanowiskach szkoleniowych w warsztatach energomechanicznych i w oddziałach ruchowych kopalni pod ziemią odbywa się przy pełnej obsadzie pracowników dorosłych z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, e) praca młodocianych pod ziemią: – może odbywać się po stwierdzeniu zgodności warunków pracy z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym braku nadmiernego ciśnienia, braku zapylenia szkodliwego dla zdrowia, promieniowania jonizującego, nadmiernego hałasu oraz po zapewnieniu dobrego przewietrzenia, korzystnego mikroklimatu i odpowiedniego oświetlenia, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, wodnego i gazowego, a także dogodnego i bezpiecznego dojścia do miejsca pracy, – nie może odbywać się w chodnikach wymagających pozycji leżącej lub pochylonej, w miejscach mokrych, przy rabunku, w polach pożarowych oraz w warunkach niebezpiecznych, gdzie wymagana jest duża ostrożność i doświadczenie, - nie może polegać na dźwiganiu, przenoszeniu i przewożeniu ciężarów ponad normy określone dla młodocianych, f) zatrudnianie młodocianych pod ziemią może odbywać się tylko pod nadzorem nauczycieli zawodu, zatwierdzonych przez właściwy okręgowy urząd górniczy, lub instruktorów praktycznej nauki zawodu, zatwierdzonych przez kierownika zakładu górniczego, przy czym na jednego instruktora nie może przypadać więcej niż pięciu młodocianych. 9) Prace młodocianych w wieku powyżej 17 lat: a) związane z montażem, demontażem i konserwacją linii energetycznych, rozdzielni, stacji transformatorów i nastawni, w tym na wysokości do 10 m, przy zastosowaniu wymaganych przepisami energetycznymi środków ochronnych, pod warunkiem całkowitego wyłączenia linii lub urządzeń spod napięcia przy jednoczesnym zabezpieczeniu miejsca pracy w taki sposób, aby wykluczone było przypadkowe włączenie tych linii lub urządzeń pod napięcie oraz przypadkowe zbliżenie się na niebezpieczną odległość do części urządzeń pozostawionych pod napięciem lub ich dotknięcie, oraz pod warunkiem zastosowania zabezpieczenia przed skutkami wyładowań atmosferycznych, b) związane z budową i utrzymaniem sieci trakcyjnych, w tym na wysokości do 10 m, przy zastosowaniu wymaganych przepisami środków ochronnych, przy wyłączonej sieci trakcyjnej spod napięcia i jednoczesnym zabezpieczeniu miejsca pracy w taki sposób, aby wykluczone było przypadkowe włączenie tego odcinka sieci pod napięcie lub przeniesienie napięcia przez pantograf pojazdu trakcyjnego; prace te mogą być wykonywane tylko na sieci trakcyjnej zbudowanej specjalnie dla celów szkoleniowych lub na wyznaczonych odcinkach linii kolejowej, na których na czas wykonywania prac wstrzymany jest ruch pociągów, c) związane z obsługą pojazdów trakcyjnych i z prowadzeniem ruchu kolejowego, wykonywane pod bezpośrednim nadzorem osób upoważnionych, d) na wysokości do 10 m, w wymiarze do dwóch godzin na dobę, pod warunkiem pełnego zabezpieczenia przed upadkiem i wyłączenia innych zagrożeń, e) wykonywane w warsztatach szkolnych lub na stanowiskach szkoleniowych w zakładach pracy przystosowanych do prowadzenia praktycznej nauki zawodu: – przy obsłudze młotów mechanicznych, pras, walców, nożyc, krajalnic, szarpaczy oraz napędów i przystawek przenoszących ruch na maszyny, – przy obróbce drewna z użyciem pilarek łańcuchowych z napędem elektrycznym lub mechanicznym, pilarek tarczowych, taśmowych lub ramowych (traków), maszyn do obróbki drewna o bezpośrednim ręcznym posuwie materiału, przy zrywce oraz pozyskiwaniu i transporcie drewna. 10) Prace przy nieodpowiednim oświetleniu: a) w pomieszczeniach zaciemnionych (ciemniach fotograficznych), w wymiarze do dwóch godzin na dobę, b) młodocianych w wieku powyżej 17 lat w zakresie potrzebnym do przygotowania zawodowego: – w konserwatoriach filmów, – w ciemniach filmowych, – przy montażu filmów, – w charakterze pomocy przy obsłudze aparatów projekcyjnych 35 mm wyposażonych w lampy łukowe, pod warunkiem nieprzekraczania przy tych pracach sześciu godzin na dobę, a w kabinie kinooperatora – czasu pracy w ciągu dwóch seansów. Zobacz również: