Nawiązane na tej podstawie stosunki pracy przekształcą się 1 stycznia 2012 r. w bezterminowe umowy o pracę. Do tego czasu stosujemy też do nich stare zasady płacowe, czyli dwa [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=178707]rozporządzenia Rady Ministrów z 2 sierpnia 2005 r. (DzU nr 146, poz. 1222[/link] i [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=178708]1223[/link] ze zm.).

W zasadzie więc otrzymują oni takie same składniki wynagrodzeń jak opisani pracownicy umowni.

Dostają zatem pensje zasadnicze, których dolne i górne granice (widełki płacowe) zakreślają dla poszczególnych stanowisk pracy cytowane rozporządzenia.

Dodatek funkcyjny otrzymują więc zatrudnieni na podstawie mianowania na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem oraz na innych, jeśli rozporządzenia przewidują dla nich ten dodatek w swoich załącznikach. Dodatek został wskazany kwotowo lub metodą widełkową.

Dodatek specjalny przełożony może przyznać z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych, obłożenia dodatkowymi zadaniami albo ze względu na warunki pracy bądź warunki jej wykonywania. Jednostka wypłaca go z puli środków własnych przeznaczonych na wynagrodzenia w wysokości maksymalnie 40 proc. podstawy stanowiącej wynagrodzenie zasadnicze dodane do dodatku funkcyjnego. Pracujący na podstawie mianowania w urzędach miasta stołecznego Warszawy i w innych miastach, w tym na prawach powiatu, powyżej 300 tys. mieszkańców mogą liczyć na dodatek specjalny równy nawet 50 proc. tak oszacowanej podstawy wymiaru.

W razie rozwiązania z nimi stosunku pracy za trzymiesięcznym wypowiedzeniem z powodu likwidacji lub reorganizacji jednostki, jeżeli nie jest możliwe przeniesienie podwładnego na inne stanowisko, pracodawca uiszcza świadczenie pieniężne. Wypłaca je do czasu podjęcia przez niego nowej pracy lub otworzenia działalności gospodarczej, ale najwyżej przez sześć miesięcy. Ustala je jak ekwiwalent za niewykorzystany w naturze urlop wypoczynkowy.