TK rozpoznał wniosek  Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. Związkowcy wskazywali, że policjanci są gorzej traktowani niż inne służby mundurowe przy obliczaniu wysokości ekwiwalentu urlopowego.

- Na mocy art. 115a ustawy o Policji ekwiwalent wynosi 1/30 części miesięcznego uposażenia zasadniczego, wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnego na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym. W stosunku zaś do funkcjonariuszy Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, funkcjonariuszy służby Kontrwywiadu i Wywiadu Wojskowego oraz żołnierzy zawodowych ekwiwalent pieniężny za każdy niewykorzystany dzień urlopu wypoczynkowego wynosi 1/22 uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami do uposażenia o charakterze stałym. W odniesieniu natomiast do funkcjonariuszy służby więziennej ekwiwalent pieniężny za 1 dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego wynosi 1/21 miesięcznego uposażenia zasadniczego, wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnego na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym - pisali we wniosku do TK policyjni związkowcy. Ich zdaniem to zróżnicowanie nie znajduje żadnego uzasadnienia  i jest mniej korzystne dla policjantów.

TK przyznał im dzisiaj rację.

- Przyjęty jako ekwiwalent za niewykorzystany dzień urlopu wskaźnik 1/30 miesięcznego wynagrodzenia powoduje, że wypłacana policjantowi należność nie jest rekompensatą ekwiwalentną - uznał TK.

Trybunał rozpatrzył sprawę w pięcioosobowym składzie pod przewodnictwem sędzi Sławomiry Wronkowskiej-Jaśkiewicz.  Wyrok  zapadł jednogłośnie.

Czytaj też: Tysiące byłych policjantów mają prawo do wyrównania