Nagroda roczna dla funkcjonariusza - jaki czas trzeba pełnić służbę

Zasady, na jakich funkcjonariusze poszczególnych formacji nabywają prawo do nagrody rocznej różnią się między sobą. W niektórych kwestiach nawet znacznie.

Publikacja: 16.01.2018 01:00

Nagroda roczna dla funkcjonariusza - jaki czas trzeba pełnić służbę

Foto: Fotorzepa, Sławomir Mielnik

- Policjant został przyjęty do służby z dniem 1 sierpnia 2017 r. A jego kolega został funkcjonariuszem Straży Granicznej na początku grudnia 2017 r. Czy obaj dostaną nagrodę roczną za 2017 rok?

Nagrodę otrzyma tylko funkcjonariusz Straży Granicznej, policjant raczej nie (nie może wykazać wymaganego okresu służby), chyba, że zajdą okoliczności zwalniające go z tego obowiązku.

Odpowiednikiem „13" wypłacanej pracownikom sfery budżetowej w służbach mundurowych jest nagroda roczna. Warunki nabycia, obniżenia lub utraty prawa do tego świadczenia nie reguluje jednak jedna ustawa (w przypadku pracowników budżetówki jest to ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym) a ustawy pragmatyczne określające „po swojemu" prawa i obowiązki funkcjonariuszy poszczególnych służb.

Zgodnie z art. 110 ust. 2 ustawy o Policji (dalej uop) nagroda roczna przysługuje, jeżeli policjant w danym roku kalendarzowym pełnił służbę przez okres, co najmniej sześciu miesięcy kalendarzowych. Okresy służby krótsze od miesiąca kalendarzowego sumuje się, przyjmując, że każde 30 dni służby stanowi pełny miesiąc kalendarzowy.

Przy czym, do okresu warunkującego nabycie prawa do nagrody rocznej nie zalicza się okresów niewykonywania zadań służbowych z powodu:

- korzystania z urlopu bezpłatnego;

- przerw w wykonywaniu obowiązków służbowych, za które policjant nie zachował prawa do uposażenia, wymienionych w art. 126 ust. 1-3 uop (samowolne opuszczenie miejsca pełnienia służby czy pozostawanie poza nim lub nie podjęcie służby czy zawiniona niemożność pełnienia obowiązków służbowych);

- zawieszenia w czynnościach służbowych albo tymczasowego aresztowania chyba, że postępowanie karne w sprawie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe lub postępowanie dyscyplinarne, w sprawie o czyn pozostający w związku z aresztowaniem lub zawieszeniem w czynnościach służbowych zostało umorzone prawomocnym orzeczeniem (nie dotyczy warunkowego umorzenia postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe ani umorzenia tego postępowania z powodu przedawnienia lub amnestii) bądź policjant został uniewinniony na podstawie prawomocnego wyroku lub orzeczenia o uniewinnieniu w postępowaniu dyscyplinarnym.

Wymóg pełnienia służby, przez co najmniej sześć miesięcy nie musi być spełniony jeśli w roku, za który nagroda jest ustalana policjant:

- korzystał z urlopu: wychowawczego, macierzyńskiego, ojcowskiego, rodzicielskiego, czy urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego;

- korzystał ze zwolnienia od wykonywania zajęć służbowych, z przyczyn, o których mowa w art. 185 § 2 kodeksu pracy (zwolnienie ciężarnej na badania lekarskie) lub art. 188 kp (2 dni na opiekę nad dzieckiem do lat 14);

- korzystał ze zwolnienia od wykonywania zajęć służbowych w razie urodzenia się mu dziecka, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 2982 kp;

- korzystał ze zwolnienia od wykonywania zajęć służbowych z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1368 ze zm.),

- został delegowany lub odwołany z delegowania bez prawa do uposażenia w przypadkach, o których mowa w art. 36 ust. 4 uop (oddelegowania do pełnienia zadań służbowych poza Policją w kraju i za granicą) i art. 122a uop (oddelegowania do pełnienia funkcji oficera łącznikowego w polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych);

- został zwolniony ze służby w związku z nabyciem uprawnień do emerytury lub renty bądź na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 i 7 uop, czyli z powodu likwidacji jednostki Policji lub jej reorganizacji połączonej ze zmniejszeniem obsady etatowej, jeżeli przeniesienie policjanta do innej jednostki lub na niższe stanowisko służbowe nie jest możliwe czy upływu 12 miesięcy od dnia zaprzestania służby z powodu choroby

- zmarł lub został uznany za zaginionego.

Wystarczy, zatem, że w danym roku wystąpi jedna z wymienionych wyżej okoliczności, aby nie musiał spełniać wymogu posiadania przynajmniej 6-miesięcznego stażu służby. Podobne rozwiązania obowiązują w Państwowej Straży Pożarnej (art.95 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1204 ze zm.) oraz w Służbie Więziennej (art.196–202 ustawy z 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 631 ze zm.).

Wymóg pełnienia służby, co najmniej sześć miesięcy nie dotyczy jednak wszystkich formacji mundurowych. Dla przykładu, w Straży Granicznej w ogóle nie ma ustalonego minimalnego stażu służby uprawniającego do nagrody. Zatem nawet bardzo krótki okres jej pełnienia (jak to jest w sytuacji opisanej w pytaniu) nie pozbawi funkcjonariusza SG prawa do nagrody. Podobnie jest w ABW i AW (art.125 ustawy z 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1920 ze zm.), SKW i SW (art. 85 ustawy z 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 861 ze zm.) a także CBA (art.93a ustawy z 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym – tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1993 ze zm.).

podstawa prawna: Art. 110 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 2067 ze zm.)

podstawa prawna: Art. 113a ustawy z 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 2365 ze zm.)

- Policjant został przyjęty do służby z dniem 1 sierpnia 2017 r. A jego kolega został funkcjonariuszem Straży Granicznej na początku grudnia 2017 r. Czy obaj dostaną nagrodę roczną za 2017 rok?

Nagrodę otrzyma tylko funkcjonariusz Straży Granicznej, policjant raczej nie (nie może wykazać wymaganego okresu służby), chyba, że zajdą okoliczności zwalniające go z tego obowiązku.

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Zawody prawnicze
Nieoczekiwana zmiana miejsc na podium rankingu kancelarii prawniczych
Prawo dla Ciebie
Trybunał: ustawa przyjęta bez Kamińskiego i Wąsika jest niezgodna z konstytucją
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Sądy i trybunały
Andrzej Duda powołał Mikołaja Pawlaka na sędziego
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży