Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Projekt wprowadza nowe rozwiązania oraz korektę niektórych przepisów związanych z reformą systemu zarządzania mieniem państwowym, którą wprowadzono 1 stycznia 2017 r.

Jednym z rozwiązań jest utworzenie nowego państwowego funduszu celowego – Funduszu Inwestycji Kapitałowych. Jego celem ma być zapewnienie źródła finansowania zadania szefa rządu, polegającego na nabywaniu i obejmowaniu akcji lub udziałów spółek Skarbu Państwa.

W uzasadnieniu czytamy, że potrzeba utworzenia Funduszu Inwestycji Kapitałowych, wynika przede wszystkim z konieczności stworzenia wyodrębnionego, elastycznego źródła finansowania kapitałowych celów inwestycyjnych Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Prezesa Rady Ministrów, w postaci inwestycji w akcje i udziały spółek. Obecnie, oprócz możliwości finansowania powyższych celów z Funduszu Reprywatyzacji, brak jest systemowych rozwiązań w tym zakresie, natomiast finansowanie powyższych celów z budżetu państwa napotyka wiele utrudnień i niedogodności, gdyż bardzo trudno jest przewidzieć wysokość wydatków na te cele z dużym, rocznym wyprzedzeniem".

Przychody FIK mają stanowić m.in. środki w wysokości 30 proc. każdej wypłaconej dywidendy z akcji należących do Skarbu Państwa czy dotacje celowe z budżetu państwa. Średnie dochody budżetu państwa z tytułu dywidend w ostatnich 10 latach (łącznie z planem na rok 2018) wyniosły 4,7 mld zł rocznie. Przy założeniu, że wpłaty na FIK będą wynosić 30 proc. daje to szacunkowo kwotę 1,4 mld zł rocznie.

"Takie ukształtowanie przychodów funduszu pozwoli na częściowe reinwestowanie środków, pochodzących z zysków, które przynoszą posiadane przez Skarb Państwa akcje lub udziały w spółkach.

W projekcie dodano, że ze środków funduszu nie będzie mogła być udzielana pomoc publiczna na restrukturyzację lub ratowanie przedsiębiorców.

"W związku z powyższym nowy fundusz będzie stanowił ustawowy mechanizm umożliwiający pomnażanie majątku państwowego przy wykorzystywaniu części środków z niego pochodzących, czyli z zysków spółek przekazywanych Skarbowi Państwa jako wspólnikowi, przy jednoczesnym wspieraniu ze środków funduszu wartościowych inwestycji" – czytamy w uzasadnieniu.