Aby jednak rada gminy mogła podjąć uchwałę w tej sprawie, konieczne jest właściwe zaplanowanie prac zarówno komisji rewizyjnej, jak i rady gminy, powiatu czy sejmiku województwa samorządowego.

[srodtytul]Terminy ustawowe[/srodtytul]

Ramowy harmonogram prac rady i komisji wyznaczają terminy określone w [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=180304]ustawie o finansach publicznych[/link]. Pierwszy to 20 marca, czyli termin, w którym wójt (zarząd) powinien przedłożyć radzie gminy (sejmikowi) oraz właściwej regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu. Art. 199 omawianej ustawy wymaga dołączenia do niego wykazu jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych, oraz zestawienia tych dochodów i wydatków, które z tych źródeł zostały sfinansowane. Przedłożyć należy również roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostek podsektora samorządowego. Zgodnie z art. 197 pkt 2 ustawy o finansach publicznych jednostki te powinny sporządzić i przekazać wójtom (zarządom) sprawozdania do 28 lutego roku następującego po roku budżetowym. Drugą datą jest 30 kwietnia. Wyznacza ona termin, w którym właściwa rada (sejmik) powinna rozpatrzyć sprawozdanie z wykonania budżetu oraz podjąć uchwałę w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium organowi wykonawczemu gminy, powiatu czy województwa samorządowego. Pamiętać jednak należy, że termin ten ma charakter jedynie instrukcyjny, co oznacza, że sesja absolutoryjna w wyjątkowych wypadkach może się również odbyć po tej dacie.

[srodtytul]Zadania przewodniczącego rady...[/srodtytul]

Przystępując do przygotowywania sesji absolutoryjnej rady sejmiku, przewodniczący jako organizator jej pracy powinien wykonać wiele czynności. Po pierwsze – powinien wyznaczyć datę sesji absolutoryjnej. Ustalając ją, powinien wziąć przede wszystkim pod uwagę czas potrzebny komisji rewizyjnej na szczegółowe zapoznanie się z przedłożonymi przez wójta (zarząd) dokumentami, rozpatrzenie sprawozdań oraz podjęcie uchwały w sprawie wniosku w sprawie absolutorium, który zostanie następnie przedłożony radzie na posiedzeniu.

Po drugie – przewodniczący powinien zadbać o koordynację prac komisji rewizyjnej z pracą innych komisji rady, jeżeli ze statutu albo uchwały rady (sejmiku) o procedurze absolutoryjnej wynika, że inne komisje również biorą udział w rozpatrzeniu i opiniowaniu sprawozdania z wykonania budżetu. Wnioski innych komisji powinny zostać bowiem przedstawione komisji rewizyjnej i uwzględnione przez nią w jej pracach.

Po trzecie – przewodniczący rady powinien zapewnić radnym możliwość zapoznania się z opinią regionalnej izby obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu. Pamiętać przy tym należy, że opinię RIO wójt (zarząd) powinien przedstawić radzie – wraz z odpowiedzią na zawarte w niej zarzuty – przed rozpatrzeniem wniosku w sprawie absolutorium.

[srodtytul]... i szefa komisji rewizyjnej[/srodtytul]

Aby jednak przewodniczący organu stanowiącego mógł prawidłowo ustalić harmonogram prac rady gminy, powiatu czy sejmiku województwa, konieczna jest jego ścisła współpraca z przewodniczącym komisji rewizyjnej. Ten ostatni powinien zatem tak zaplanować posiedzenie (posiedzenia) komisji, aby umożliwić podjęcie uchwały absolutoryjnej w przewidzianym w ustawie o finansach publicznych terminie.

Autopromocja
CYFROWA.RP.PL

Jak cyfrowa rewolucja wpływa na biznes i życie codzienne

CZYTAJ WIĘCEJ

Powinien również z odpowiednim wyprzedzeniem sporządzić wykaz dokumentów i materiałów, które mogłyby być pomocne w wypracowaniu opinii o wykonaniu budżetu gminy (powiatu, województwa) i postawieniu wniosku w sprawie absolutorium. W razie konieczności może np. podzielić pomiędzy członków komisji rewizyjnej zadania związane z procedurą opiniowania budżetu. Radni mogą bowiem indywidualnie lub podzieleni na zespoły problemowe badać poszczególne części sprawozdania. Zaznaczyć w tym miejscu trzeba, że szczegółowe zasady prac komisji rewizyjnej powinien określać jej regulamin lub statut gminy, powiatu czy województwa.

[b]Podstawa prawna:[/b]

– ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=180304]DzU nr 249, poz. 2104 ze zm.[/link])

[ramka][b]Uwaga[/b]

Ani przepisy ustawy o samorządzie gminnym, ani ustawy o finansach publicznych, które normują zagadnienia związane z podejmowaniem uchwał w sprawie absolutorium, nie nakładają na radę prawnego obowiązku uzasadniania uchwały w tej sprawie. W rezultacie dla ustalenia zasadniczego motywu udzielenia lub nieudzielenia absolutorium regionalna izba obrachunkowa powinna się oprzeć na wszelkich dostępnych dowodach, wśród których na pierwszym miejscu trzeba wymienić protokół sesji, na której badana uchwała zapadła [b](wyrok NSA we Wrocławiu z 1 marca 2003 r. sygn. akt I SA/Wr 1446/00)[/b].[/ramka]