Janosikowe: zaległości z odsetkami ściągnie minister finansów

Gmina, która na janosikowy podatek płaci więcej, niż powinna, nie może domagać się zmniejszenia wpłat.

Publikacja: 31.12.2014 08:54

Janosikowe: zaległości z odsetkami ściągnie minister finansów

Foto: www.sxc.hu

Od 1 stycznia wchodzą w życie niektóre przepisy nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wprowadza tymczasowe, bo obowiązujące tylko w 2015 r., zasady naliczania wpłat na wojewódzki podatek janosikowy oraz podziału tych kwot między samorządy.

Obowiązujące od Nowego Roku przepisy przesądzają, że gminy, powiaty i województwa samorządowe zobowiązane do dokonywania wpłat na janosikowe czynią to w 12 miesięcznych ratach i do 15. dnia każdego miesiąca. Jednocześnie ustawodawca przesądził, że od kwot niewpłaconych w terminie naliczane będą odsetki ustalane jak dla zaległości podatkowych.

Janosikowe będzie wpłacane w 12 miesięcznych ratach do 15. dnia każdego miesiąca

Ponadto nowelizacja ustala, że organem właściwym do dochodzenia niewpłaconych w terminie przez j.s.t. należności na podatek janosikowy jest minister finansów. W konsekwencji to właśnie on będzie wydawał decyzję administracyjną ustalającą wysokość zaległości danej gminy (powiatu, województwa) wraz z odsetkami. Nowelizacja przesądza o tym, że do wpłat  j.s.t. na podatek janosikowy nie znajdą zastosowania przepisy ordynacji podatkowej dotyczące odraczania terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej, rozkładania na raty zobowiązań, a także ich umarzania.

Egzekucja wpłat, do których zobowiązane są samorządy, odbywać się będzie na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wchodzące w życie przepisy nakładają ponadto na ministra finansów obowiązek zmiany – w drodze decyzji administracyjnej – kwoty należnej samorządowi subwencji lub wpłaty na podatek janosikowy, do której ten jest zobowiązany w sytuacji, gdy subwencja została ustalona dla jednostki w zawyżonej wysokości, a wpłata niższa niż należna.

Gdy natomiast okaże się, że dany samorząd powinien wpłacać na janosikowe mniej, niż to wynika z nałożonego na niego obowiązku, albo też powinien otrzymywać subwencję wyższą niż ta, która została dla niego pierwotnie wyliczona, to zgodnie z przepisami nowelizacji roszczenie o zmniejszenie (czy zwiększenie) tych kwot mu nie przysługuje.

podstawa prawna: ustawa z 23 października 2014 r. DzU z 13 listopada, poz. 1574

Od 1 stycznia wchodzą w życie niektóre przepisy nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wprowadza tymczasowe, bo obowiązujące tylko w 2015 r., zasady naliczania wpłat na wojewódzki podatek janosikowy oraz podziału tych kwot między samorządy.

Obowiązujące od Nowego Roku przepisy przesądzają, że gminy, powiaty i województwa samorządowe zobowiązane do dokonywania wpłat na janosikowe czynią to w 12 miesięcznych ratach i do 15. dnia każdego miesiąca. Jednocześnie ustawodawca przesądził, że od kwot niewpłaconych w terminie naliczane będą odsetki ustalane jak dla zaległości podatkowych.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Sądy i trybunały
Rosati: Manowska blokuje posiedzenie Trybunału Stanu
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Nieruchomości
Trybunał: nabyli działkę bez zgody ministra, umowa nieważna
Sądy i trybunały
Jest nowy prezes sądu w Olsztynie. W miejsce Macieja Nawackiego
Prawnicy
Prokurator Ewa Wrzosek: Nie popełniłam żadnego przestępstwa
Prawnicy
Rzecznik dyscyplinarny adwokatów przegrał w sprawie zgubionego pendrive'a