Podstawową funkcją pracowniczych planów kapitałowych jest długoterminowe gromadzenie oszczędności na przyszłość. Program pozwala też jednak wypłacić zgromadzone w nim pieniądze na dwa cele szczególne – w sytuacji wniesienia wkładu własnego przy kredycie hipotecznym oraz choroby uczestnika PPK lub jego bliskich. Co ważne, wypłata w takich przypadkach nie jest obarczona żadnymi potrąceniami. PFR Portal PPK sprawdził, ilu uczestników tego programu skorzystało z tych rozwiązań i jakie kwoty wypłacili.

Z wypłaty na wkład własny mogą skorzystać wyłącznie osoby, które nie ukończyły 45 lat. Mogą one wypłacić nawet 100 proc. swoich oszczędności, zgromadzonych na rachunku PPK, na wkład własny przy kredycie hipotecznym na budowę lub przebudowę budynku mieszkalnego, zakup domu, mieszkania lub gruntu, nabycie udziału we współwłasności domu, mieszkania lub gruntu. Pieniądze, pobrane na wkład własny, trzeba zwrócić na swój rachunek PPK – można to potraktować jak nieoprocentowaną pożyczkę. Mamy na to maksymalnie 15 lat od wypłaty oszczędności, przy czym zacząć zwracać pieniądze powinniśmy nie później niż pięć lat od pobrania środków. Z tej opcji wypłaty można skorzystać tylko raz. Do 2 listopada po tę możliwość sięgnęło 695 osób. Łącznie wypłaciły nieco ponad 8,1 mln zł, z czego prawie 4,8 mln zł w 2022 r. Najwyższa wypłata sięgnęła blisko 70 tys. zł.

Wypłata oszczędności z PPK bez potrąceń w przypadku choroby przed 60. rokiem życia jest możliwa w przypadku uczestnika tego programu, jego małżonka oraz niepełnoletniego dziecka. Można wówczas wypłacić bez żadnych konsekwencji do 25 proc. zgromadzonych pieniędzy. Katalog chorób objętych tym rozwiązaniem jest bardzo obszerny i obejmuje m.in. nowotwór, zawał serca, udar, cukrzycę. Wniosek w sprawie wypłaty pieniędzy można składać wielokrotnie pod warunkiem, że każdy z nich będzie dotyczył innej jednostki chorobowej. Nie jest przy tym istotne, kiedy doszło do zachorowania, przed czy po przystąpieniu do PPK. Z opcji wypłaty z PPK w przypadku choroby skorzystało do tej pory 66 osób, które łącznie wypłaciły prawie 123,9 tys. zł, z czego 99,2 tys. zł w 2022 roku. Najwyższa dotychczasowa wypłata to blisko 15 tys. zł.

Według danych opublikowanych w Biuletynie PPK na koniec września z możliwości oszczędzania w tym programie skorzystało 2,46 mln pracowników. Sukcesywnie rośnie partycypacja w programie. W porównaniu z danymi z sierpnia wzrosła ona z 33,10 proc. do 33,60 proc., co przekłada się na 20 tys. nowych uczestników. Jednocześnie liczba rachunków PPK zwiększyła się o prawie 50 tys. Partycypacja wyraźnie rośnie w sektorze prywatnym (38,05 proc., wzrost o 0,61 proc. w porównaniu z sierpniem), ale przyrost uczestników PPK widać również w sektorze publicznym (20,37 proc., wzrost o 0,17 proc. mies./mies.). Wartość aktywów zgromadzonych w PPK na koniec września sięgała 9,6 mld zł.