Jeśli Chorwacja zgodzi się z oceną KE i przyjmie euro od stycznia 2023 r., grono strefy euro wzrośnie do dwudziestu państw.

- Niecałe dziesięć lat po przystąpieniu do UE Chorwacja jest gotowa do przystąpienia do strefy euro w dniu 1 stycznia – powiedziała Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej. - Przyjęcie euro przez Chorwację przyczyni się również do wzmocnienia tej waluty. Dwadzieścia lat po wprowadzeniu pierwszych banknotów euro stało się jedną z najpotężniejszych walut na świecie. Przyczynia się do poprawy źródła utrzymania milionów obywateli w całej Unii. Euro jest symbolem europejskiej siły i jedności. Gratulujemy Ci, Chorwacjo! – mówiła szefowa KE.

- Społeczeństwo Chorwacji może teraz liczyć na dołączenie do ponad 340 mln obywateli, którzy już dzisiaj korzystają z euro – waluty, która jest ostoją stabilności w tych burzliwych czasach – powiedział Paolo Gentiloni, komisarz do spraw gospodarki i dodał, że strefa euro z radością oczekuje na przystąpienie jej dwudziestego członka w roku, w którym UE obchodzi dwudziestą rocznicę urodzin euro w formie waluty fizycznej.

Komisja oceniła postępy siedmiu krajów poza strefą euro, prawnie zobowiązanych do przyjęcia unijnej waluty. Chodzi o Bułgarię, Czechy, Chorwację, Węgry, Polskę, Rumunię i Szwecję. Dania nie ma wspólnej waluty, ale wynegocjowała sobie opcję opt-out i nie jest zobowiązana do przyjęcia waluty unijnej. We wnioskach Bruksela uznała, że – kryterium stabilności cen spełniają jednie Chorwacja i Szwecja. Kryterium dotyczące finansów publicznych spełniają wszystkie państwa członkowskie – oprócz Rumunii, która jest jedynym państwem członkowskim objętym procedurą nadmiernego deficytu. Tylko Bułgaria i Chorwacja spełniają kryterium kursu walutowego, Bułgaria, Chorwacja, Czechy i Szwecja spełniają kryterium konwergencji długoterminowych stóp procentowych. Jak widać, Polska została pozytywnie oceniona tylko w zakresie kryterium finansów publicznych.

Zdaniem Komisji, Chorwacja spełnia cztery nominalne kryteria konwergencji, a jej ustawodawstwo jest w całości zgodne z wymogami Traktatu i Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych/EBC. Sprawozdanie opublikował dziś także Europejski Bank Centralny.

Przyjęcie euro przez Chorwację

- Biorąc pod uwagę dodatkowe czynniki istotne pod względem integracji gospodarczej i konwergencji, w tym przebieg zmian w bilansie płatniczym oraz integrację rynków produktowych, rynków pracy i rynków finansowych, Komisja jest zdania, że Chorwacja spełnia warunki przystąpienia do strefy euro – napisała KE w komunikacie.

Rada UE podejmie ostateczne decyzje w sprawie przyjęcia euro przez Chorwację w pierwszej połowie lipca, po przeprowadzeniu dyskusji na forum Eurogrupy i Rady Europejskiej, a także po wydaniu opinii przez Parlament Europejski i EBC.

Za wyjątkiem Chorwacji, w badaniu KE uznała, że u wszystkich pozostałych państw ustawodawstwo krajowe w obszarze polityki pieniężnej nie jest w pełni zgodne z prawodawstwem UGW oraz ze Statutem Europejskiego Systemu Banków Centralnych/EBC. KE oceniła, że badane państwa członkowskie są na ogół dobrze zintegrowane w ramach UE pod względem gospodarczym i finansowym. Niektóre z nich nadal jednak borykają się z makroekonomicznymi trudnościami lub stają przed wyzwaniami dotyczącymi otoczenia biznesowego oraz ram instytucjonalnych, które mogą stwarzać ryzyko dla trwałości procesu konwergencji. Komisja dodatkowo oceni teraz krajowe plany odbudowy Węgiel i Polski.

Sprawozdanie KE stanowi podstawę decyzji Rady Unii Europejskiej o tym, czy dane państwo członkowskie spełnia warunki przystąpienia do strefy euro. Ten dokument jest odrębny od sprawozdania EBC o konwergencji, ale są one publikowane jednocześnie, co dwa lata lub na specjalne żądanie państwa członkowskiego w celu dokonania oceny jego gotowości do przystąpienia do strefy euro, np. odnośnie do Łotwy w 2013 r.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM