Władze gminy Kotuń postanowiły przeprowadzić konsolidację zadłużenia w ten sposób, że zamiast czterech istniejących kredytów gmina postanowiła zaciągnąć jedno zobowiązanie, na inny okres spłaty, inną kwotę i oprocentowanie.

Pojawiła się jednak wątpliwość, czy do przeprowadzenia takiej konsolidacji konieczna jest uchwała rady gminy? Zgodnie bowiem z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. C ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów.

Władze gminy wystąpiły więc do Regionalnej Izby Obrachunkowej z wnioskiem o wyjaśnienie, czy dla zaciągnięcia takiego „nowego" kredytu wymagana jest zgoda rady o której mowa w przytoczonym przepisie ustawy o samorządzie gminnym.

W ocenie Regionalnej Izby Obrachunkowej planowana przez gminę konsolidacja polegająca na zaciągnięciu przez gminę pożyczki na innych warunkach w stosunku do już zaciągniętych pożyczek wymaga uchwały rady gminy.

Jednocześnie RIO w Warszawie wskazało, że tryb podejmowania przez organ stanowiący uchwały dotyczącej zobowiązań finansowych określony został w art. 58 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z jego treścią uchwały takie obligatoryjnie muszą wskazywać źródła, z których zobowiązania zostaną pokryte (ust. 1). Z kolei art. 58 ust. 2 przesądza, że uchwały w tych sprawach zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady (pismo nr WA.023.22.2013).