Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w sposób znaczący wpłynęło na prężny rozwój współpracy obu krajów. W ciągu ostatnich dziesięciu lat znieśliśmy bariery w przepływie usług i towarów; najlepsi polscy eksperci podejmują pracę za zachodnią granicą. Podnieśliśmy jakość wytwarzanych przez nas produktów. W końcu dostrzegliśmy korzyści w działaniach poprawiających stan środowiska, a nie tylko koszty i kolejne obostrzenia.

Doskonałym przykładem jest tu skrupulatne przechodzenie Polski do gospodarki niskoemisyjnej. Konsekwentnie redukujemy emisję gazów cieplarnianych, dostrzegamy potencjał w OZE, aktywnie uczestniczymy w globalnych negocjacjach klimatyczno-energetycznych. Pracujemy nad nowymi uwarunkowaniami prawnymi i finansowymi, by rozwijać OZE. Organizujemy debaty publiczne i kampanie społeczne.

Kluczowe jest zatem poszukiwanie sprawdzonych praktyk, które z jednej strony pozwolą mieszkańcom gmin realnie wpływać na stymulowanie lokalnego rynku energii, a z drugiej zapewnią trwałe podniesienie jakości ich życia.

Dominika Kulczyk, założyciel, wiceprezes Green Cross Poland