Kapitał mocno skręca w stronę zrównoważonych inwestycji

Inwestorzy na całym świecie zwracają coraz większą uwagę na kwestie ESG. Globalne zawirowania makroekonomiczne i geopolityczne nie zatrzymają tego trendu. W Polsce też powinniśmy być tego świadomi.

Publikacja: 31.05.2023 10:00

W I kwartale do funduszy ESG wpłynęły środki o wartości 33 mld dol. shutterstock

W I kwartale do funduszy ESG wpłynęły środki o wartości 33 mld dol. shutterstock

Foto: Katjen

Wartość aktywów zgromadzonych przez fundusze ESG w ciągu pięciu lat wzrosła z 23 bln do 35 bln dol. i już osiągnęła poziom, który według szacunków z 2018 r. był prognozowany dopiero na 2025 r. Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia w przypadku inwestycji w instrumenty dłużne.

Aktywa się zazieleniają

Eksperci zgodnie twierdzą, że w długim terminie wartość aktywów ESG będzie rosła i nie zmienia tego fakt, że w 2022 r. wartości te spadły.

– Spadki te były determinowane przez czynniki geopolityczne oraz były wynikiem wprowadzenia nowych regulacji w zakresie klasyfikacji „zielonych inwestycji” – wyjaśnia Tomasz Wiśniewski, koordynator strategii ESG dla rynku kapitałowego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Dodaje, że wprowadzenie rozporządzenia SFDR, różnicującego fundusze na „jasno-” i „ciemnozielone”, skutkowało tylko w czwartym kwartale ubiegłego roku spadkiem tych drugich o 40 proc.

Ostatnie dane potwierdzają odwrócenie spadkowego trendu: w I kwartale 2023 r. do tego typu funduszy wpłynęły środki o wartości 33 mld dol.

Spółki ze zrównoważonym biznesem są postrzegane jako bezpieczniejsze, wiarygodne i bardziej przejrzyste. Mogą mogą liczyć na lepsze warunki od kontrahentów i instytucji finansowych. To z kolei przekłada się na efektywność ich biznesu, wyniki i wycenę. Nic więc dziwnego, że w perspektywie długookresowej fundusze ESG osiągnęły wyższe stopy zwrotu niż indeksy szerokiego rynku.

– Potwierdzają to notowania indeksu 1800 największych spółek światowych w relacji do liderów ESG tego indeksu. Indeks szerokiego rynku w ciągu 20 lat wzrósł o 180 proc., a indeks ESG zyskał 320 proc. – wskazuje Wiśniewski.

Inwestorzy na globalnych rynkach kapitałowych mogą postawić m.in. na wyspecjalizowane zielone fundusze lub indeksy. Na GPW już w 2009 r. został uruchomiony Respect, pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej indeks spółek odpowiedzialnych społecznie, który w 2019 r. został zastąpiony przez WIG-ESG. Z badań wynika, że 9 na 10 inwestorów zna ten indeks, a prawie połowa śledzi jego wartości.

Jednoznaczne określenie stóp zwrotu z aktywów ESG nie jest łatwe, m.in. z uwagi na brak spójnego podejścia do ratingów i greenwashing, czyli celowe „kolorowanie” działalności czy inwestycji.

– Ta ostatnia kwestia powinna zostać rozwiązana przez taksonomię, czyli szczegółowe zdefiniowanie działalności, które są przyjazne środowisku – mówi Jarosław Wajer, partner w EY.

Trend się nie zmieni

Inwestowanie zgodne z ESG nie musi sprowadzać się wyłącznie do zielonych instrumentów. Każda inwestycja może oddziaływać na środowisko i społeczeństwo.

– Z perspektywy ESG kluczowa jest ocena nie tylko wpływu finansowego, ale też długoterminowa ocena oddziaływania projektu na społeczeństwo i środowisko – podkreśla Maciej Ziomek, partner w EY Polska.

Coraz większa liczba uczestników rynku zobowiązuje się w swoich strategiach do osiągnięcia określonego poziomu zrównoważonych aktywów w portfelach.

– W ofercie produktowej banków pojawiają się nowe instrumenty, takie jak zielone kredyty czy finansowanie powiązane ze zrównoważonym rozwojem, w których poziom oprocentowania jest uzależniony od spełnienia określonych w umowie celów, np. uzyskania ratingu ESG na ustalonym poziomie czy redukcji poziomu emisji gazów cieplarnianych – mówi Iwona Galbierz-Sztrauch, partner KPMG w Polsce.

Globalne zawirowania nie zahamują trendu związanego z ESG. Co więcej, w perspektywie długoterminowej kryzys energetyczny może przyspieszyć procesy dekarbonizacyjne.

– Kraje UE aktualnie skupiają się na ograniczeniu gospodarczych i społecznych skutków kryzysu, ale docelowo nie schodzą ze ścieżki zwiększania nakładów inwestycyjnych na transformację w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i zwiększania efektywności energetycznej kluczowych sektorów gospodarki – podkreśla Galbierz-Sztrauch.

Budowanie mocnych i stabilnych relacji z otoczeniem biznesowym pozwala tworzyć bardziej wartościowe firmy. ESG nie jest więc celem, ale raczej środkiem.

– Przekonanie, że jedyną odpowiedzialnością biznesu jest dostarczanie zwrotu inwestorom, czyli zysk netto, należy już do przeszłości – mówi Paweł Gieryński, partner zarządzający Abris Capital Partners. Dodaje, że stworzono wiele regulacji, które zobowiązują biznes do uwzględniania czynników ESG. Lista ta jest długa. A to dopiero początek.

– Mówiąc o ESG, nie można nie wspomnieć o umowie paryskiej, traktacie międzynarodowym przyjętym przez 196 stron podczas Konferencji Klimatycznej UN w Paryżu w 2015 r. – przypomina Gieryński. Umowa ta zawiera zobowiązania poszczególnych krajów m.in. do redukcji emisji. Zobowiązania te nie są możliwe do zrealizowania bez współpracy z biznesem. Dla jednych podmiotów będzie potrzebny przysłowiowy kij, a dla innych marchewka.

– Kijem, tym najbardziej oczywistym, są bezwzględnie regulacje i sankcje za ich niestosowanie. Marchewką korzyści z robienia więcej niż minimum. Może to być niższa marża kredytowa, dostęp do inwestorów czy partnerów biznesowych, którzy stosują wyższe standardy. Tych korzyści pojawia się coraz więcej – podsumowuje Gieryński.

Opinia

Katarzyna Szwarc

pełnomocniczka ministra finansów ds. strategii rozwoju rynku kapitałowego

Strategia rozwoju rynku kapitałowego zawiera kilka działań w zakresie zrównoważonego finansowania, dotyczących m.in. kwestii promocji i edukacji w tym obszarze. W ocenie Ministerstwa Finansów trend ten jest jednym z najistotniejszych w kontekście rozwoju i kluczowej funkcji rynku kapitałowego, jaką jest finansowanie zrównoważonej i innowacyjnej gospodarki. Dlatego w 2022 r. rozpoczęliśmy prace nad Mapą Drogową Dla Rozwoju Zrównoważonych Finansów w Polsce. Celem mapy będzie określenie kluczowych tematów i działań mających na celu budowanie konkurencyjności polskiego rynku finansowego w obszarze zrównoważonego finansowania. Polska jest gospodarzem największego rynku kapitałowego w Europie Środkowo-Wschodniej, zarówno pod względem wielkości rynku publicznego jak i prywatnego. Dlatego to właśnie u nas powinny rozwijać się nowe instrumenty finansowe, takie jak zielone i zrównoważone obligacje czy fundusze, a także ekosystem usług związanych z audytem ESG czy certyfikacją. Zrównoważone finanse to także szansa na rozwój nowych obszarów biznesowych, chociażby w obszarze danych ESG. Mapa drogowa wesprze dążenia Polski do stania się regionalnym hubem zrównoważonych finansów w perspektywie kilku lat. Powstaje w ścisłej współpracy z uczestnikami rynku, właściwymi resortami i innymi interesariuszami. W tym celu przy Ministerstwie Finansów powołana została polska platforma zrównoważonych finansów. Prace nad mapą drogową mają zakończyć się w 2023 r.

Wartość aktywów zgromadzonych przez fundusze ESG w ciągu pięciu lat wzrosła z 23 bln do 35 bln dol. i już osiągnęła poziom, który według szacunków z 2018 r. był prognozowany dopiero na 2025 r. Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia w przypadku inwestycji w instrumenty dłużne.

Aktywa się zazieleniają

Pozostało 95% artykułu
Dodatki
Stawiamy na bezpieczeństwo
Materiał Promocyjny
Zrównoważony transport miejski w Polsce Wschodniej: program Fundusze Europejskie
Dodatki
Inwestycje kolejowe nabierają rozpędu
Dodatki
Zwycięstwo w wojnie gospodarczej jest równie ważne, jak zwycięstwo na polu bitwy
Materiał partnera
Common Future, czyli wspólna przyszłość
Materiał Promocyjny
Politechnika Śląska uruchamia sieć kampusową 5G
Materiał partnera
Każda branża będzie miała ogromne pole do działania w Ukrainie
Materiał partnera
Program kongresu Common Future Wszystko co musisz wiedzieć o odbudowie Ukrainy