Materiał powstał we współpracy z Fundacją BNP Paribas

Wywieranie pozytywnego wpływu społecznego jest procesem, którego nie da się zastąpić jedną krótką kampanią. Wymaga zaangażowania oraz cierpliwości.

W ten sposób działa Fundacja BNP Paribas, która została powołana w 2006 r. i realizuje misję społeczną Banku BNP Paribas nieprzerwanie od 15 lat. Fundacja prowadzi i wspiera nowatorskie inicjatywy w dziedzinie solidarności społecznej, edukacji i kultury. Dba o to, aby jej działania były inspirujące i tworzyły warunki stymulujące rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Wspieranie pozytywnych zmian społecznych to jeden z czterech filarów odpowiedzialności Banku BNP Paribas. Wypływa bezpośrednio ze Strategii CSR i Zrównoważonego Rozwoju, która stanowi integralną część strategii biznesowej. Działania Fundacji BNP Paribas są również wkładem banku w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs).

Piętnaście lat działań Fundacji BNP Paribas najlepiej podsumowują liczby:

• 24 mln zł przekazanych na wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z mniejszych miejscowości w ramach programu stypendialnego Klasa,

• 416 stypendystów, którzy otrzymali wsparcie w ramach programu Agrotalenty dla zdolnej młodzieży wiążącej przyszłość z rolnictwem,

• 3480 godzin zajęć muzycznych przeprowadzonych w ramach 3. edycji programu Dream Up, propagującego edukację przez sztukę dla dzieci z placówek społecznych,

• 108 młodych uchodźców i uchodźczyń, którzy otrzymali wsparcie w ramach programu Wiedza do Potęgi, stworzonego we współpracy z Fundacją Ocalenie,

• 1 mln zł przekazany na 250 autorskich projektów społecznych wolontariuszy banku w Konkursie na Projekty Wolontariackie,

• blisko 100 tys. godzin poświęconych na pomoc innym przez wolontariuszy banku w ramach programu wolontariatu pracowniczego „Możesz na mnie polegać",

• blisko 300 pracowników przekazujących odpisy od pensji na cele społeczne w ramach programu filantropii indywidualnej „Wspieram cały rok",

• 2480 wolontariuszy, którzy przygotowali paczki dla 134 rodzin w 2020 r. w ramach Szlachetnej Paczki,

• 269 litrów krwi zebranych w ramach akcji Krwinka,

• 313 tys. km pokonanych w ramach akcji Dobre Kilometry.

Równy dostęp do edukacji

Flagowym przedsięwzięciem fundacji jest program stypendialny Klasa. Program skierowany jest do uczniów mieszkających we wsiach i w małych miejscowościach, którzy chcieliby kontynuować naukę w renomowanych liceach, ale koszty przeprowadzki do dużego miasta przekraczają możliwości finansowe ich rodzin.

Fundacja wspiera rozwój stypendystów nie tylko w trakcie nauki w liceum, lecz także na początku studiów. W ramach stypendium uczniowie mogą liczyć m.in. na pokrycie kosztów internatu, wyżywienia, opłat szkolnych czy kieszonkowego, stypendium finansowe na I roku studiów czy udział w obozach – integracyjnym i wakacyjnych. Z programu skorzystało dotychczas 824 młodych ludzi z ponad 350 wsi i miejscowości z całej Polski, a Bank BNP Paribas przekazał na ten cel 24 miliony złotych.

Łączenie sił przynosi efekty

Istotnym aspektem działalności fundacji jest też współpraca z organizacjami pozarządowymi, które w swoich działaniach odpowiadają na ważne i aktualne wyzwania społeczne.

Bank BNP Paribas od 2018 r. jest partnerem strategicznym Szlachetnej Paczki. Trwające cztery lata partnerstwo zapoczątkowali... sami wolontariusze, którzy zgłosili swoje zaangażowanie w inicjatywę, a bank, któremu bliska jest idea mądrego pomagania, poszedł o krok dalej i został partnerem Szlachetnej Paczki. Przez ten czas bank przekazał ponad 3 miliony złotych na tę inicjatywę, wspierając ją nie tylko finansowo, lecz także komunikacyjnie. Drugim elementem partnerstwa jest wolontariat pracowniczy, w ramach którego pracownicy banku wspólnie przygotowują świąteczne paczki dla potrzebujących rodzin – corocznie w akcję angażuje się ponad 2000 bankowych wolontariuszy. Każda przekazana paczka to nie tylko wsparcie materialne, ale też troska, zainteresowanie czy nadzieja, które pomagają rodzinom przetrwać trudne momenty i znaleźć siłę na stawienie czoła wyzwaniom.

Fundacja BNP Paribas jest partnerem strategicznym Fundacji Ocalenie, która od ponad 20 lat prowadzi działania wspierające uchodźców i uchodźczynie oraz migrantów i migrantki w Polsce. Ocalenie działa na rzecz dialogu międzykulturowego i wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego. Dąży do tego, aby każdy człowiek mógł żyć godnie i w poszanowaniu swoich praw. Organizacje od 2018 r. współtworzą program „Wiedza do potęgi", który obejmuje pomoc w zaaklimatyzowaniu się w nowych realiach polskiej edukacji uczniom i uczennicom pochodzącym m.in. z Syrii, Iraku, Ukrainy czy Czeczenii.

Stowarzyszenie Aktywnie Przeciwko Depresji i Fundacja SYNAPSIS pomagająca osobom z autyzmem to organizacje wskazane przez pracowników banku w ramach akcji „Wspieram cały rok". Każda osoba zatrudniona w Banku BNP Paribas ma możliwość przekazania, w bardzo prosty sposób, drobnej kwoty ze swojej pensji na Organizacje Roku. Oprócz wsparcia finansowego organizacje współpracują przez cały rok, organizując spotkania edukacyjne dla pracowników czy łącząc komunikacyjne siły, np. w kwietniu, czyli miesiącu wiedzy o autyzmie. Stałe i przewidywalne środki finansowe przekładają się na bardziej efektywne działania organizacji, które z wyprzedzeniem mogą zaplanować swoje projekty, nie martwiąc się o pozyskiwanie funduszy. Co rok wybierane są nowe organizacje.

Bank pomaga pomagać

„Wspieram cały rok" to niejedyna możliwość społecznego zaangażowania, którą bank oferuje swoim pracownikom. Istotnym elementem misji fundacji jest angażowanie i wspieranie pracowników banku w wolontariacie i zaangażowaniu społecznym.

Od 2011 r. wolontariusze Banku BNP Paribas poświęcili na pracę charytatywną blisko 100 tysięcy godzin. W tym czasie przygotowywali Szlachetne Paczki dla potrzebujących, prowadzili lekcje dla uczniów w ramach programu Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL i wspierali lokalne organizacje pozarządowe wyłonione w Konkursie na Projekty Wolontariackie, organizowanym wewnętrznie przez fundację. Bardzo popularna jest akcja Dobre Kilometry, prowadzona od 2015 r., w której pracownicy wspierają partnerskie organizacje społeczne poprzez aktywność fizyczną – każdy kilometr to pieniądze na ważny cel. Fundacja corocznie organizuje również akcję krwiodawstwa Krwinka.

Po 15 latach funkcjonowania wiele inicjatyw Fundacji BNP Paribas ma już swoją bogatą historię i rozpoznawalność. Udało się to osiągnąć dzięki traktowaniu społecznej odpowiedzialności jako ważnego elementu tożsamości organizacji i długofalowemu planowaniu działań.

Materiał powstał we współpracy z Fundacją BNP Paribas