PKB Niemiec. Nowe dane obrazujące stan gospodarki sąsiadów

W II kwartale 2023 r. w porównaniu do I kwartału 2023 r. niemiecki produkt krajowy brutto nie zmienił się, ale w porównaniu z II kwartałem ubiegłego roku był niższy o 0,6 proc.

Publikacja: 25.08.2023 13:37

PKB Niemiec. Nowe dane obrazujące stan gospodarki sąsiadów

Foto: Krisztian Bocsi/Bloomberg

Spadek był mniejszy (-0,2 proc.) po korekcie cenowej i kalendarzowej, gdyż w drugim kwartale 2023 r. było o jeden dzień roboczy mniej niż w drugim kwartale 2022 roku.

– Po niewielkich spadkach w dwóch poprzednich kwartałach, wiosną niemiecka gospodarka ustabilizowała się – mówi Ruth Brand, prezes Federalnego Urzędu Statystycznego. W IV kwartale 2022 r. produkcja gospodarcza spadła o 0,4 proc., a w I kwartale 2023 r. o 0,1 proc. w porównaniu do analogicznych kwartałów poprzednich.

Po dwóch kolejnych spadkach wydatki na spożycie finalne skorygowane cenowo, sezonowo i kalendarzowo w drugim kwartale 2023 r. nieznacznie wzrosły – o 0,1 proc. w stosunku do pierwszego kwartału. Po spadku w półroczu zimowym, wydatki na spożycie ostateczne gospodarstw domowych ustabilizowały się. Publiczne wydatki na spożycie ostateczne powróciły po kilku zauważalnych spadkach w poprzednich kwartałach i nieznacznie wzrosły o 0,1 proc.

Po pozytywnej sytuacji w poprzednim kwartale, nakłady brutto na środki trwałe nieznacznie wzrosły także w drugim kwartale. W porównaniu z poprzednim kwartałem nakłady brutto na środki trwałe w maszyny i urządzenia (+0,6 proc.) nieznacznie przekroczyły nakłady brutto na środki trwałe w budownictwo (+0,2 proc.) po korekcie cenowej, sezonowej i kalendarzowej.

Czytaj więcej

Słabnąca gospodarka. Niemcy „chorym człowiekiem Europy”?

Łączny eksport towarów i usług spadł o 1,1 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem 2023 r., po uwzględnieniu korekt cenowych, sezonowych i kalendarzowych. Natomiast import towarów i usług (0,0 proc.) w handlu zagranicznym pozostał na niezmienionym poziomie.

Sezonowo i kalendarzowo skorygowana wartość dodana brutto spadła łącznie o 0,5 proc. Odmienne tendencje odnotowano w poszczególnych sektorach gospodarki. Wyniki gospodarcze w przemyśle przetwórczym wzrosły o 0,1 proc. Budownictwo również zdołało nieznacznie wzrosnąć (+0,2 proc.). Natomiast wartość dodana brutto spadła w zagregowanym sektorze handlu, transportu, zakwaterowania i usług gastronomicznych (-1,4 proc.), w zakresie działalności finansowej i ubezpieczeniowej (-2,1 proc.) oraz w usługach publicznych, edukacji, zdrowiu (-1,4 proc.). 0,8 proc.). O ile wyniki gospodarcze pozostały niezmienione w usługach biznesowych (0,0 proc.) i pozostałych usługach (0,0 proc.), to w obszarze informacji i komunikacji wartość dodana brutto wzrosła o 1,1 proc. w stosunku do pierwszego kwartału 2023 roku.

W porównaniu rok do roku zauważalny wpływ nadal miały utrzymujące się wysokie ceny. W konsumpcji prywatnej znalazło to szczególne odzwierciedlenie w niższych wydatkach na żywność i napoje oraz usługi restauracyjne i noclegowe. Natomiast pozytywne sygnały nadeszły z sektora transportu, częściowo za sprawą większych zakupów samochodów osobowych. Ogółem skorygowane o cenę wydatki na spożycie ostateczne gospodarstw domowych w drugim kwartale 2023 r. były o 1,2 proc. niższe niż w tym samym kwartale rok wcześniej. Jeszcze bardziej wyraźny był spadek wydatków publicznych na spożycie ostateczne (-3,1 proc.). Było to efektem znacznie niższych wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych związanych z pandemią Covid-19, na które składały się głównie odszkodowania wypłacone szpitalom za wolne łóżka oraz wydatki na testy na obecność wirusa w analogicznym okresie rok wcześniej.

Wyniki gospodarcze w drugim kwartale 2023 roku osiągnęło ok. 45,9 mln pracujących, których miejsce pracy znajdowało się na terenie Niemiec. Oznaczało to wzrost o 340 000, czyli o 0,7 proc. w porównaniu z drugim kwartałem 2022 r. Przy +0,5 proc. (niewyrównane sezonowo) zwykłe wiosenne ożywienie w porównaniu z poprzednim kwartałem było niższe niż rok wcześniej. Zatrudnienie wzrosło wówczas w stosunku do poprzedniego kwartału o 0,7 proc.

Podobnie jak w Niemczech, wiosną 2023 r. rozwój gospodarczy w całej Unii Europejskiej (UE) uległ stagnacji. Wystąpiły jednak różnice w przypadku pozostałych dużych państw członkowskich UE. Największe wzrosty cen, PKB skorygowanego sezonowo i kalendarzowo w ujęciu kwartalnym, odnotowano w drugim kwartale 2023 r. we Francji (+0,5 proc.) i Hiszpanii (+0,4 proc.). Z kolei wyniki gospodarcze spadły o 0,3 proc. w Włochy. Wzrost gospodarczy w Stanach Zjednoczonych, wynoszący +0,6 proc. kwartał do kwartału, był nieco lepszy niż w większości krajów europejskich. W porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej Niemcy (-0,1 proc.) plasują się wyraźnie poniżej UE (+0,5 proc.) pod względem wzrostu gospodarczego.

Spadek był mniejszy (-0,2 proc.) po korekcie cenowej i kalendarzowej, gdyż w drugim kwartale 2023 r. było o jeden dzień roboczy mniej niż w drugim kwartale 2022 roku.

– Po niewielkich spadkach w dwóch poprzednich kwartałach, wiosną niemiecka gospodarka ustabilizowała się – mówi Ruth Brand, prezes Federalnego Urzędu Statystycznego. W IV kwartale 2022 r. produkcja gospodarcza spadła o 0,4 proc., a w I kwartale 2023 r. o 0,1 proc. w porównaniu do analogicznych kwartałów poprzednich.

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Dane gospodarcze
Węgierski bank centralny tnie stopy dziesiąty raz z rzędu
Dane gospodarcze
GUS: Stopa bezrobocia w czerwcu 2024 r. wyniosła 4,9 proc
Dane gospodarcze
Bank centralny Chin zaskoczył decyzją w sprawie stóp procentowych
Dane gospodarcze
Co ze stopami w strefie euro? EBC zdecydował, Christine Lagarde zabrała głos
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Dane gospodarcze
GUS: Produkcja przemysłowa rośnie