W planie WZA m.in. omówienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2009 r., decyzja ws. ewentualnej dywidendy, udzielenie absolutorium dla zarządu, zmiana statutu spółki w związku ze zmianą jej siedziby oraz podjęcie uchwały ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D i emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa do poboru dotychczasowych akcjonariuszy.