Lentex na akwizycje może wydać 30 mln zł

Po prze­ję­ciu w ubie­głym ro­ku pry­wa­ty­zo­wa­ne­go Gam­ra­tu wy­twa­rza­ją­ce­go sys­te­my ryn­no­we, ru­ro­we i wy­kła­dzi­ny pod­ło­go­we, za­rząd Len­tek­su roz­wa­ża ko­lej­ną akwi­zy­cję

Publikacja: 05.03.2012 01:41

Spo­dzie­wa­na po­pra­wa

Spo­dzie­wa­na po­pra­wa

Foto: Rzeczpospolita

– Roz­ma­wia­my z dwo­ma fir­ma­mi, z któ­rych chcie­li­by­śmy ku­pić jed­ną. Trans­ak­cję chcie­li­by­śmy sfi­na­li­zo­wać w dru­giej po­ło­wie ro­ku – mó­wi Woj­ciech Hof­f­mann, pre­zes Len­tek­su. Lu­bli­niec­ka spół­ka spe­cja­li­zu­je się w pro­duk­cji wy­kła­dzin pod­ło­go­wych i włók­nin.

Hof­f­mann nie po­da­je jed­nak nazw przed­się­biorstw bę­dą­cych na ce­low­ni­ku ani ska­li re­ali­zo­wa­nych przez nie ob­ro­tów. Przy­zna­je je­dy­nie, że są to fir­my kra­jo­we, dzia­ła­ją­ce w tej sa­mej bra­nży i spe­cja­li­zu­ją­ce się w prze­twór­stwie two­rzyw sztucz­nych. – Ich ofer­ta jest zbli­żo­na do wy­ro­bów wy­twa­rza­nych przez Plast­-Box (pro­duk­cja wia­de­rek z two­rzyw sztucz­nych – red.) – do­da­je. Sza­cu­je, że war­tość pla­no­wa­nej trans­ak­cji się­gnie ok. 30 mln zł.

Len­tex chce w ten spo­sób kon­ty­nu­ować roz­bu­do­wę gru­py przed­się­biorstw spe­cja­li­zu­ją­cych się w prze­twór­stwie two­rzyw sztucz­nych. Na ra­zie w jej skład wcho­dzi Gam­rat.

Za­le­żna spół­ka jest jed­nak ta­kże wio­dą­cym ak­cjo­na­riu­szem gieł­do­we­go Plast­-Bok­su. Na wal­nym zgro­ma­dze­niu zwo­ła­nym na 30 mar­ca za­mie­rza wpro­wa­dzić swo­ich przed­sta­wi­cie­li do ra­dy nad­zor­czej słup­skiej fir­my i po prze­ję­ciu w niej kon­tro­li kon­so­li­do­wać jej wy­ni­ki.

Po­śred­nio wy­ni­ki te uwzględ­ni także Len­tex. Ta­ka gru­pa bę­dzie mia­ła ok. 0,6 mld zł rocz­nych przy­cho­dów. Kwo­ta nie uwzględ­nia pla­no­wa­nych prze­jęć. Głów­ną ko­rzy­ścią kon­so­li­da­cji, po­za po­sze­rze­niem ofer­ty i po­zy­ska­niem ryn­ków zby­tu są oszczęd­no­ści w za­ku­pie su­row­ców.

Hof­f­mann przy­zna­je, że po dwóch la­tach prze­rwy za­mie­rza też re­ko­men­do­wać wy­pła­tę dy­wi­den­dy. – Bę­dzie­my chcie­li prze­zna­czyć na ten cel znacz­ną część kwo­ty uzy­ska­nej w for­mie dy­wi­den­dy od Gam­ra­tu – mó­wi. Do­dat­ko­wo za­rząd Len­tek­su pla­nu­je drob­ne in­we­sty­cje w uno­wo­cze­śnie­nie pro­duk­cji we wła­snym za­kła­dzie. – Po­za grun­tow­ny­mi re­mon­ta­mi dwóch li­nii pro­duk­cyj­nych nie ma­my w pla­nie in­nych in­we­sty­cji w roz­bu­do­wę par­ku ma­szy­no­we­go – mó­wi. Do­da­je, że na na­pra­wę ma­szyn spół­ka pla­nu­je wy­dać w tym ro­ku ok. 5 mln zł.

– Roz­ma­wia­my z dwo­ma fir­ma­mi, z któ­rych chcie­li­by­śmy ku­pić jed­ną. Trans­ak­cję chcie­li­by­śmy sfi­na­li­zo­wać w dru­giej po­ło­wie ro­ku – mó­wi Woj­ciech Hof­f­mann, pre­zes Len­tek­su. Lu­bli­niec­ka spół­ka spe­cja­li­zu­je się w pro­duk­cji wy­kła­dzin pod­ło­go­wych i włók­nin.

Pozostało 86% artykułu
Biznes
Polscy producenci rowerów mają problem. Próbują wyjechać z dołka
Biznes
Mimo wojny maleje eksport globalnej zbrojeniówki. PGZ najlepsza w Europie
Biznes
Ukraiński rząd dopłaci do kupna aut osobowych. Ale jest haczyk
Biznes
Deep Tech CEE Summit 2023: zrozumienie specyfiki startupów deep tech przez inwestorów oraz odpowiednie relacje z ich twórcami kluczem do udanych inwestycji
Materiał Promocyjny
Nie lubię niczego narzucać
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości