Chodzi o wsparcie z tarczy antykryzysowej, opiewające na 100 mld zł, które przygotował Polski Fundusz Rozwoju (więcej informacji o programie poniżej). Banki odgrywają dużą rolę w tym procesie, bo nie tylko obejmują obligacje PFR finansujące tarczę finansową (a także Banku Gospodarstwa Krajowego), ale również przyjmują wnioski o wsparcie od firm pośrednicząc w przekazywaniu im pomocy od PFR. Niemal wszystkie banki informowały wczoraj o podpisaniu umów z PFR.

Teraz okazuje się, że pierwsze przyjmowanie wniosków może ruszyć już dzisiaj. Jako pierwsze poinformowały o tym ING Bank Śląski i Santander Bank Polska, które przyjmować będą wnioski w swoich systemach bankowości elektronicznej już od godz. 18. We wniosku należy podać między innymi wysokość obrotów gospodarczych w wybranych miesiącach oraz liczbę zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełen etat. Bank poinformuje swoich klientów o wydanej przez PFR decyzji oraz kwocie przyznanego finansowania. Procedura wnioskowania o subwencję jest zautomatyzowana i realizowana drogą elektroniczną. Wniosek będzie weryfikowany przez PFR w oparciu o warunki Programu, na podstawie m.in. danych z ZUS (zatrudnienie), Ministerstwa Finansów (m.in. przychód ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy dla MŚP) i na tej podstawie PFR wyliczy wysokość subwencji. Ważne, aby wnioskujący o subwencję złożyli deklarację VAT, co pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów. Bank będzie pośredniczyć w zawieraniu umowy z klientami i realizować wypłaty, a sam wniosek, odwołania i reklamacje będą rozpatrywane przez Polski Fundusz Rozwoju. Ewentualne odwołanie także będzie można złożyć w bankowości internetowej. Zdolność kredytowa nie jest warunkiem udzielenia wsparcia. Wnioskowanie o subwencje jest bezpłatne, bank nie pobierze żadnych opłat za obsługę tego procesu.

Po poprawnym wypełnieniu i podpisaniu wniosku (wraz z umową) w systemie bankowości elektronicznej, zostaje on przesłany przez KIR do PFR, który podejmie decyzję o przyznaniu subwencji lub odrzuceniu wniosku. Informacja o decyzji jest przekazana w systemie bankowości elektronicznej. Bank po otrzymaniu środków z PFR przelewa przyznaną kwotę na rachunek firmowy.

Z subwencji będą mogły skorzystać firmy, które dotknął spadek przychodów o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego br. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z COVID-19. O wsparcie mogą się ubiegać mikrofirmy zatrudniające od 1 do 9 pracowników mające roczny obrót lub sumę bilansowa w wysokości nie przekraczającej 2 mln euro oraz małe i średnie firmy, zatrudniające do 249 pracowników o rocznym obrocie do 50 mln euro lub sumie bilansowej nie wyższej niż 43 mln euro.

Maksymalna kwota subwencji dla mikrofirm zależy od skali spadku przychodów oraz liczby zatrudnionych i wynosić może do 324 tys. zł. W przypadku firm z sektora MŚP kwota wsparcia stanowi 4%, 6% lub 8% sprzedaży rocznej w zależności od skali spadku sprzedaży do maksymalnie 3,5 mln zł.

Przyznaną subwencję firma może przeznaczyć na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, poprawienie płynności finansowej swojej firmy, zrekompensowanie szkód poniesionych w wyniku pandemii, ochronę miejsc pracy, spłaty zaciągniętych kredytów (z zastrzeżeniem, że na ten cel może zostać przeznaczone maksymalnie 25% wysokości otrzymanej subwencji). Spłata subwencji rozpocznie się po 12 miesiącach od dnia wypłaty finansowania. W zależności od spełnienia określonych warunków, kwota spłaty może wynosić od 25% do 100% udzielonego wsparcia.

Duże przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 250 osób lub mające obrót powyżej 50 mln euro albo sumę bilansową powyżej 43 mln euro wnioskują o subwencję bezpośrednio w Polskim Funduszu Rozwoju.

Szczegółowe informacje o programie i warunkach ubiegania się o subwencje są dostępne na stronach banków i na stronie PFR.