Nowa strategia ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance) oparta jest na trzech filarach: środowisko, zaangażowanie i ład. – Dbałość o środowisko naturalne, wspieranie rozwoju gospodarki i społeczeństwa oraz zrównoważony rozwój banku są dziś nieodłącznymi elementami biznesowej działalności. Zdecydowanego podejścia do tych kwestii wymagają od nas inwestorzy. Jest to również odpowiedź na wyzwania klimatyczne, społeczne i gospodarcze przed jakimi staje współczesny świat. Dlatego Bank Pekao zdecydował się na publikację strategii ESG, w której w jasny sposób deklaruje swoje plany w tym obszarze na najbliższe lata. Przyjmujemy w niej konkretne zobowiązania wobec naszego otoczenia i pracowników – mówi Leszek Skiba, prezes Pekao.

Bank Pekao w większym niż dotychczas stopniu zaangażuje się w transformację energetyczną i ekologiczną Polski oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadami Europejskiego Zielonego Ładu. Zakłada, że w latach 2021-2024 zorganizuje finansowanie dla nowych projektów zrównoważonych na kwotę co najmniej 30 mld zł. Na tę liczbę złoży się co najmniej 8 mld zł nowego finansowania projektów zrównoważonych obejmujących projekty zielone i społeczne oraz wsparcie emisji obligacji ESG klientów banku w kwocie co najmniej 22 mld zł.

Udział zielonego finansowania (obejmującego m.in. takie przedsięwzięcia jak farmy wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne, niskoemisyjny transport czy ekologiczne budownictwo) ma urosnąć do ponad 4 proc. portfela bilansowego Pekao. Udział finansowania wysokoemisyjnego ma zmaleć poniżej niż 1 proc. Bank zamierza zaangażować się we wsparcie regionów węglowych najbardziej dotkniętych negatywnymi skutkami zmian.

W perspektywie 2030 roku Pekao planuje osiągnąć własną neutralność klimatyczną, ale działania mające doprowadzić do tego celu rozpoczyna już teraz. Będzie wprowadzał sukcesywnie kolejne etapy planu, jak proekologiczne usprawnienia w placówkach, monitoring zużycia surowców czy redukcja emisji własnych. Pomiar emisji własnych rozpocznie w tym roku. Będzie też dążyć do ograniczenia emisji w łańcuchu dostaw uwzględniając ESG we wszystkich istotnych procesach – deklaruje Pekao.

Kolejnym filarem strategii jest zaangażowanie. Bank będzie wzmacniać działania na rzecz wspierania zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i gospodarki. W tym obszarze stawia sobie za cel zaangażowanie w działania społeczne mające nieść pomoc, wyrównywanie szans i zapobieganie wykluczeniu. Z roku na rok ma rosnąć kwota przeznaczona przez bank na cele społeczno-środowiskowe. Bank planuje zwiększyć zaangażowanie pracowników w działania na rzecz społeczeństwa i środowiska. Liczba godzin przepracowanych w ramach wolontariatu pracowniczego w horyzoncie strategii ma zwiększyć z poziomu 4,4 tys. do 5,5 tys. godzin. Co roku bank zobowiązuje się do podjęcia co najmniej pięciu nowych inicjatyw z obszaru ESG. Będzie także stawiać na edukację i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez partnerstwa z organizacjami społecznymi m.in. UNEP - Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych czy „Razem dla Środowiska” oraz dostarczanie cyfrowych narzędzi klientom.

Zaangażowanie Pekao rozumie też jako ekologiczny, wygodny dla klientów i łatwy dostęp do usług bankowych. W tym przypadku celem jest, podobnie jak w strategii biznesowej, 100-procentowy wskaźnik digitalizacji, a więc możliwość załatwienia wszystkich spraw bankowych całkowicie zdalnie. Ten filar to również zaangażowanie w programy wspierające rozwój i innowacyjność firm, co bank planuje realizować poprzez gwarancje, akceleratory start-upów oraz współpracę z fintechami i uczelniami.

W zakresie ładu korporacyjnego bank stawia na etyczne podejście do biznesu uwzględniając kwestie ESG we wszystkich kluczowych obszarach. To również transparentność w zakresie zrównoważonego raportowania oraz promocja rozwoju, różnorodności i równości pracowników.

Cele, jakie w tym aspekcie ESG, stawia sobie Pekao to wzrost satysfakcji i zaangażowania pracowników – m.in. dzięki programom rozwojowym, planom sukcesji i powiązanym z wynikami atrakcyjnym systemem wynagrodzeń. Wymienia też dbałość o równouprawnienie i dalsza redukcja luki w wynagrodzeniach między płciami o 5 proc. oraz utrzymanie zrównoważonego poziomu liczby kobiet i mężczyzn na stanowiskach menadżerskich (58 proc. kobiet na stanowiskach menedżerskich na koniec 2020). Wreszcie to też wzmacnianie pozycji banku w rankingach i indeksach ESG, takich jak Bloomberg GEI, FTSE Russell ESG czy MSCI ESG.