Alior miał w IV kwartale 120 mln zł zysku netto, czyli o 70 proc. więcej niż zakładała średnia prognoz (72 mln zł). Rezultat jest o prawie połowę większy niż w III kwartale i zdecydowanie lepszy niż w IV kwartale 2019 r. (bank miał wtedy 20 mln zł straty netto). W całym 2020 r. Alior zanotował jednak 311 mln zł straty netto w porównaniu do 248 mln zł zysku w 2019 r.

- Wyniki Alior Banku po stronie operacyjnej były lepsze niż u większości konkurentów, było to możliwe dzięki stosunkowo lepszym zyskom z operacji finansowych. Pozwoliły one na wypracowanie dodatniej dynamiki wyniku na działalności bankowej i poprawę zysku operacyjnego. Negatywnie na tle sektora prezentuje się natomiast roczna dynamika wolumenów (kwartalne zmiany są już podobne), co może w kolejnych okresach negatywnie wpłynąć na dochody odsetkowe. Koszty rezerw są pod kontrolą, byłyby one niższe gdyby nie jednorazowe odpisy wartości aktywów. Wyniki oceniamy jako dobre – komentuje Marcin Materna, dyrektor działu analiz Millennium DM.

Alior podał, że w IV kwartale wynik z tytułu pozostałej działalności uwzględnia 35 mln zł dodatkowej rezerwy na tzw. małe TSUE (zwroty prowizji w razie przedterminowej spłaty kredytów) oraz 48 mln zł zysku rozpoznanego na sprzedaży papierów wartościowych. Wynik netto IV kwartału został zaburzony także o inne zdarzenia o charakterze jednorazowym: odpisanie pozostałej części wartości firmy powstałej po przejęciu Meritum Bank (-40 mln zł), dekonsolidacja Ruchu (+12 mln zł), odpis wartości aktywów niefinansowych (-23 mln zł), oraz rozwiązanie rezerwy na premie (+14,5 mln zł).

Wynik odsetkowy był zgodny z oczekiwaniami i wyniósł w IV kwartale 667 mln zł, czyli spadł rok do roku o 11 proc. a kwartalnie o 2 proc. Marża odsetkowa w IV kwartale wyniosła 3,63 proc. Rezultat ten uwzględnia 30 mln zł dodatkowych rezerw związanych z korektą modeli dotyczącą przedterminowej spłaty kredytów. Marża wyłączająca tę korektę wyniosłaby 3,79 proc.

Wynik z opłat i prowizji lekko przekroczył prognozy, wyniósł 177 mln zł, wzrósł o 7 proc. rok do roku i 5 proc. kwartalnie.

Koszty ogółem wyniosły 381 mln zł, były więc 5 proc. niższe niż oczekiwał rynek. Wzrosły rok do roku o 8 proc., kwartalnie zaś zmalały o 7 proc. W IV wskaźnik kosztów do dochodów wyniósł 41,7 proc. wobec 43,8 proc. rok wcześniej. Odpisy (wynik z tytułu odpisów na straty oczekiwane i wynik z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych) nie zaskoczyły, wyniosły 295 mln zł. Zmalały o 13 proc. rok do roku i były niemal takie same jak w III kwartale. Bank podał, że udział zakończonych wakacji kredytowych obsługiwanych bez istotnych opóźnień w spłacie wynosi 93 proc.