fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Konsumenci

Transakcje na rynku pierwotnym bardziej przejrzyste

Zasady umowy deweloperskiej przyjęte przez Polski Związek Firm Deweloperskich zaczną obowiązywać od marca. Zgodnie z nimi kupujący mieszkanie ma prawo żądać m.in. potwierdzenia, że inwestor ma pozwolenie na budowę
Zasad mają przestrzegać wszystkie firmy należące do Związku, których jest 120. W przeciwnym razie grozi im wykluczenie z organizacji.
Klienci, którzy zauważą, że proponowane przez dewelopera zapisy w umowie, odbiegają od przyjętych zasad mają prawo zgłosić ten fakt do przedstawicieli PZFD (www.pzfd.pl).
– Zasady umów deweloperskich to efekt wieloletnich prac przedstawicieli PZFD przy wsparciu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Zasady przekazaliśmy do Ministerstwa Infrastruktury. Liczymy, że zostaną opublikowane w formie ustawy – mówi Paweł Bugajny, prezes spółki Trust i członek PZDF.
Przyjęcie tych reguł ma być kolejnym krokiem w stronę regulacji rynku budowlanego. Umów z niedozwolonymi klauzulami jest bowiem bez liku. W ubiegłym roku kwestię tę nagłośnił (UOKiK), publikując raport z wynikami analizy ponad 500 wzorów umów stosowanych przez 200 firm deweloperskich, spółdzielnie mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego.
Wnioski były zatrważające – deweloperzy nagminnie zmieniali ceny mieszkań po podpisaniu umowy, ograniczali wysokość kar umownych, jakie musieliby zapłacić w przypadku niedotrzymania warunków transakcji. Często też ograniczali prawo do reklamowania wad mieszkania. Klauzule niedozwolone we wzorcach umownych zaczęły się pojawiać coraz częściej w ciągu ostatnich lat – hossa na rynku sprawiła, że to nie klient, lecz deweloper mógł swobodnie dyktować warunki gry, w końcu mieszkania sprzedawały się nawet i przed wbiciem łopaty w ziemię czy też przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.
Przyjęte przez PZFD zasady dotyczą m.in. podstawowych zobowiązań klienta i dewelopera, określenia ceny czy realizacji umowy. Co powinno znaleźć się w umowie?
- Szczegółowe dane sprzedawcy i nabywcy
- Potwierdzenie przez dewelopera tytułu prawnego do nieruchomości oraz opis jej stanu prawnego
- Potwierdzenie, że deweloper ma niezbędną dokumentację oraz pozwolenie na budowę
- Opis projektowanego obiektu wraz z załącznikami graficznymi wskazującymi usytuowanie lokali w budynkach, a także plan zagospodarowania terenu z opisem
- Zobowiązanie dewelopera do tego, że:
– powierzchnia wybudowanego lokalu wyliczona metodą zapisaną w umowie nie będzie się różnić od przyobiecanej o więcej niż 2 proc.
– będzie terminowo realizował inwestycję
– przygotuje na wniosek kupującego wszystkie dokumenty niezbędne do uzyskania kredytu na zakup nieruchomości
– będzie zarządzał wspólnotą i zapewni usługi administracyjne po zakończeniu inwestycji z zachowaniem praw wspólnoty wynikających z ustawy o własności lokali
- Informacja, kto pokrywa koszty sądowe, notarialne i podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu umów dotyczących sprzedaży lokalu
- Terminy rozpoczęcia i ukończenia budowy, przeniesienia praw czy dokonywania zapłat oraz sposób rozstrzygania sporów
- Harmonogram płatności
- Okoliczności, w których każda ze stron może odstąpić od umowy z winy drugiej strony. Strona, z której winy doszło do odstąpienia, zapłaci w takim przypadku karę umowną. Kary dla obu stron będą określane w jednakowej wysokości
- Prawa kupującego do cesji praw z umowy na osobę trzecią za powiadomieniem dewelopera, pod warunkiem że cesjonariusz przejmuje wszystkie zobowiązania kupującego
- Prawa dewelopera do odmowy uznania cesji, pod warunkiem że nie obciąży kupującego karami umownymi za rozwiązanie umowy, zwróci wszystkie wpłacone zaliczki w terminie zapisanym w umowie
- Określenia ceny całkowitej lokalu lub domu brutto i ceny wszystkich innych praw przynależnych do niego oraz stawki i wszystkich jej składowych w rozbiciu na cenę netto i podatek VAT.
- Określenia przypadków, gdy cena planowana może różnić się od ostatecznej, przy czym kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeśli łączny wzrost ceny przekroczy 10 proc. ceny całkowitej
- Określenia konsekwencji opóźnień wpłat kupującego
- Sposób i termin odbioru mieszkania
- Sposób i termin usuwania ewentualnych usterek stwierdzonych w trakcie odbioru.
- Zasady udzielania gwarancji oraz informacja o przysługującej rękojmi oraz sposób zgłaszania i usuwania usterek
- Deweloper powinien wskazać rachunek bankowy, na który kupujący będzie dokonywał wpłat
- Umowa powinna opisać konsekwencje niewykonania przedmiotu umowy w założonym terminie w postaci odsetek za zwłokę równych odsetkom, jakie płaci klient za nieterminową płatność, oraz określić wysokość maksymalnej kary umownej nie wyższej niż 10 proc., równej dla obu stron.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA