fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Płace

Wskaźniki i stawki płacowe na 2012 r.

www.sxc.hu
Od 1 stycznia 2012 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 1500 zł brutto. Co to oznacza w praktyce - czytaj w naszym poradniku
W portfelach osób zarabiających najniższe stawki przybędzie więc nieco gotówki - konkretnie 114 zł (brutto) w porównaniu z rokiem 2011 r.  ale nie wszystkim tyle samo. Wzrost minimalnego wynagrodzenia pociąga za sobą  również wzrost innych świadczeń i wskaźników.
I tak, wraz ze wzrostem płacy minimalnej wzrosną również:
- dodatki za pracę w nocy,
- kwoty wolne od potrąceń, które musimy zostawić pracownikowi, jeśli dokonujemy ujęć z jego wynagrodzenia, np. na niespłacony przez niego kredyt,
- maksymalna wartość odprawy pieniężnej wypłacana przy zwolnieniach grupowych,
- minimalna podstawa zasiłku chorobowego,
- preferencyjne składki na ZUS dla nowych przedsiębiorców,
- wysokość pracowniczych odszkodowań czy kar.
Są one bowiem naliczane od kwoty minimum ustawowego.

Zasadnicza pensja nie zawsze wzrośnie

Wzrost płacy minimalnej od 1 stycznia 2012 r. nie oznacza, że pracodawcy obligatoryjnie muszą podnieść wszystkie pensje zasadnicze. Owszem, będą mieli taki obowiązek, ale tylko wtedy, gdy płaca pracownika składa się jedynie z wynagrodzenia zasadniczego i nie otrzymuje on żadnych innych składników (np. premii czy dodatków).
W każdym innym wypadku, ustalając, czy zatrudniony otrzymuje co najmniej minimum ustawowe, szefowie muszą zsumować składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, które zostały zaliczone do wynagrodzeń osobowych przez Główny Urząd Statystyczny (art. 6 ust. 4 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu).
Tu przypomnieć należy, że na liście GUS znajdują się m.in. wynagrodzenia zasadnicze, dodatki do wynagrodzenia (np. stażowe czy za warunki pracy), premie i nagrody, wynagrodzenie chorobowe. Pamiętać jednak trzeba również i o wyłączeniach przewidzianych w art. 6 ust. 5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. Przepis ten każe pomijać nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz wynagrodzenie za godziny nadliczbowe  (mimo że są na liście GUS).

U progu kariery zawodowej minimum 1200 zł

Młodym osobom, podejmującym dopiero swą pierwszą etatową pracę w 2012 r. pracodawca w pierwszym roku pracy nie będzie mógł zaproponować mniej niż 1200 zł brutto miesięcznie (czyli 80 proc. minimum ustawowego, zgodnie z wymogiem art. 6 ust. 2 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu).

Dodatek za nocną pracę

Wraz ze zmianą płacy minimalnej wzrośnie także dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej. Zgodnie z art. 1518 § 1 kodeksu pracy wynosi on 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia. Obliczając jego wysokość, pracodawca nie bierze więc pod uwagę faktycznej płacy zatrudnionego, a właśnie kwotę ustawowego minimum.
PRZYKŁAD: W styczniu wymiar czasu pracy dla jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego wynosi 168 godzin. Mamy 4 pełne tygodnie (4 x 40 godzin) + 2 dni wystające (30 i 31 styczeń czyli 16 godzin) - 1 dzień (6 stycznia w piątek przypada święto Trzech Króli - czyli 8 godzin) = 168 godzin do przepracowania. Nowy Rok w 2012 r. jest w niedzielę, a więc nie pomniejszamy styczniowego wymiar czasu pracy o to święto.
Aby obliczyć godzinową stawkę nocnego dodatku trzeba: minimalną kwotę wynagrodzenia na 2012 rok podzielić przez ilość godzin do przepracowania w tym miesiącu i uzyskany wynik pomnożyć przez 20%. Czyli:
1500 zł : 168 godzin = 8,93 zł
8,93 zł x 20% = 1,79 zł
Z naszych wyliczeń wynika zatem, że w styczniu dodatek za godzinę nocnej pracy dla osoby zatrudnionej w pełnym wymiarze czasu pracy w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych wyniesie 1,79 zł.
Zobacz jakie dodatki za nocną pracę będziesz musiał zapłacić podwładnemu za każdą nocną godzinę pracy w poszczególnych miesiącach 2012 r. (tabela dotyczy jednomiesięcznych okresów rozliczeniowych)
 
Luty
2012
Marzec
2012
Maj
2012
Lipiec
2012

Z tytułu zwolnień grupowych maksymalnie 22 500 zł

Kwota płacy minimalnej ma także znaczenie dla osób zwalnianych w trybie tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych. Maksymalna wysokość odprawy pieniężnej dla takich osób wynosi  równowartość 15 pensji minimalnych, czyli w 2012 r. 22 500 zł. To o 1710 zł więcej niż obecnie.

Za przestój zapłacisz więcej

Od 1 stycznia 2012 r. pracodawcy będą także płacić wyższe stawki za tzw. postojowe. Najniższe wynagrodzenie za czas przestoju nie może być bowiem niższe od minimalnego wynagrodzenia - czyli 1500 zł.

Wyższe kary i odszkodowania

Wzrost minimalnego wynagrodzenia ma również wpływ na wysokość odszkodowania dla pracownika, który rozwiązał umowę wskutek mobbingu lub który doświadczył nierównego traktowania i domaga się odszkodowania przed sądem. Kwota minimalna obu odszkodowań równa jest kwocie minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym, a więc w 2012 r. nie może być niższa niż 1500 zł.

Potrącenia z wynagrodzeń też będą wyższe

Pracodawca będzie inaczej liczył wynagrodzenie pracowników, którym potrąca udzielone wcześniej zaliczki. Musi potrącić zaliczki tak, aby pracownik otrzymał przynajmniej kwotę 75% minimalnego wynagrodzenia netto. Przy potrąceniach na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne (pełny etat) kwota netto podlegająca ochronie w 2012 r. nie może być niższa niż 1500 zł (czyli kwota minimalnej płacy).
Przy potrącaniu kar pieniężnych granica potrąceń wynosi 90% wynagrodzenia minimalnego (art. 871 § 1 pkt 3 kodeksu pracy). Zatem w 2012 r. kwota ta wzroście z 1247,40 zł (kwota obowiązująca w 2011 r.) do 1350 zł.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA