fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Orzecznictwo firmowe: NSA,WSA,SN 24 października - 4 listopada 2011

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Przedstawiamy przegląd orzeczeń opisywanych w tym tygodniu na łamach "Rzeczpospolitej" i serwisu www.rp.pl
PRAWO PRACY
Czy informacja o zarobkach jest poufna?
wyrok Sądu Najwyższego (sygn. akt: I PK 12/11)
Stan faktyczny:
Pracownica z długoletnim stażem zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracyjno-socjalnych została oddelegowana do spraw kadrowo-płacowych. Gdy pracownica zorientowała się jak duże są dysproporcje między wynagrodzeniem jej i innych osób zajmujących się sprawami kadrowymi w firmie złożyła do sądu pozew o zapłatę odszkodowania za naruszenie przez pracodawcę zasady równego traktowania. Do pozwu dołączyła kopie dokumentów pochodzących z akt osobowych byłych oraz obecnych pracowników zatrudnionych na tym samym  co kiedyś ona stanowisku. Tuż po tym, jak odpis pozwu trafił z sądu do pracodawcy, rozwiązał on z kadrową umowę o pracę z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych.
SN orzekł:
SN przypomniał, że zgodnie z wyrokiem z 26 maja 2011 r.  (sygn. II PK 304/10) złamanie obowiązku zachowania poufności wynagrodzeń nie może stanowić podstawy zwolnienia dyscyplinarnego.
SN stwierdził ponadto, że gdy pracownik walczy o równe traktowanie, może ujawniać pensje innych osób.
Czytaj więcej w artykule: Pensje nie zawsze poufne
Czy można w sposób dorozumiany przyjąć że pracownik zgadza się z interpretacją jego zachowania prezentowaną przez pracodawcę?
wyrok Sądu Najwyższego (sygn. akt I PK 7/11)
Stan faktyczny:
Po zakończeniu okresu zasiłkowego pracownik wystąpił o przyznanie mu świadczenia rehabilitacyjnego. O fakcie tym poinformował swego pracodawcę. Nie stawił się jednak do pracy. ZUS odmówił mu wypłaty świadczenia, a pracodawca zwolnił dyscyplinarnie z pracy. Pracownik odwołał się od decyzji ZUS do sądu pracy - i wygrał. Przyznano mu świadczenie bezpośrednio po zasiłku. To z kolei oznaczało, że jego zwolnienie w trybie art. 52 - jako pracownika podlegającego szczególnej ochronie - było niezgodne z prawem.
Pracodawca wycofał swoje oświadczenie w sprawie tego zwolnienia i wysłała do pracownika pismo z prośbą o wyrażenie na to zgody, zastrzegając iż w razie nieotrzymania odpowiedzi w ciągu 3 dni uzna on, że pracownik zgadza się na to.
Pracownik nie zareagował. Po 3 dniach pracodawca zwolniła go na podstawie art. 53 § 1 pkt1 lit. b. kodeksu pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby.
Pracownik wystąpił do sądu pracy o przywrócenie go do pracy.
SN orzekł:
Sprzeczne działania pracownika (walka o odszkodowanie po zwolnieniu i dorozumiana zgoda na wycofanie dyscyplinarki będącej podstawą tych roszczeń) prowadzą do sytuacji, w której ważny staje się sposób ich odbioru przez pracodawcę.
Czytaj więcej w artykule: Brak decyzji okazał się niekorzystny
Czy zwolnienie pracownicy po powrocie z macierzyńskiego jest przejawem dyskryminacji?
prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie
Stan faktyczny:
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury zwolnił pracownicę będącą zastępcą dyrektora ze stanowiska tuż p powrocie pracownicy z urlopu macierzyńskiego. Dyrektor miał powiedzieć, że jako "matka dwójki małych dzieci będzie mało dyspozycyjnym pracownikiem".
Ta rozmowa odbyła się "w cztery oczy", bez świadków. Zwalniając kobietę z funkcji zastępcy dyrektora, dyrektor nie podał powodu na piśmie. Zwolnił ją bowiem z pracy w trybie odwołania i nie musiał takiego uzasadnienia przedstawiać, ponieważ nie wymagają tego przepisy prawa.
Kobieta wniosła do sądu pracy pozew, w którym domagała się od Miejskiego Ośrodka Kultury odszkodowania z dwóch tytułów - z powodu bezpodstawnego rozwiązania umowy o pracę oraz z tytułu dyskryminacji ze względu na płeć i macierzyństwo.
Sąd orzekł:
Dyrektor, chcąc zwolnić pracownicę, musiał wypowiedzieć jej umowę o pracę i - jak wymagają przepisy - podać powód zwolnienia. A ponieważ tego nie zrobił, pracownicy należy się odszkodowanie. Sąd uznał, że powódka nie była dyskryminowana ze względu na macierzyństwo. Powołał się na zeznania świadków - m.in. pracowników MOK-u, przedstawiciela związków zawodowych oraz inspektora pracy.
PIT
Czy abonament medyczny od pracodawcy trzeba opodatkować?
uchwała podjęta przez pełny skład Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 października 2011 r. (sygn.akt: II FPS 7/10)
NSA orzekł:
Abonament medyczny od pracodawcy trzeba opodatkować, nawet jeśli jest on opłacany ryczałtem. Opodatkowaniu podlega już sama możliwość skorzystania z danego świadczenia.
Czytaj więcej w artykule: Każde bezpłatne świadczenie z PIT
 
Czy majątek otrzymany w związku z zakończeniem działalności spółki osobowej podlega opodatkowaniu PIT?
wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 24 października 2011 r. (sygn. akt: III SA/Wa 603/11)
Stan faktyczny:
Podatnik wystąpił  o interpretację  o skutki podatkowe w PIT likwidacji spółki jawnej, w wyniku której może otrzymać środki finansowe, ewentualnie inne składniki majątkowe przekraczające wartość uprzednio wniesionego do spółki wkładu. Uważał, że takie przysporzenie nie wywołuje u niego obowiązku zapłaty PIT. Fiskus nie zgodziła się ze stanowiskiem podatnika.
WSA orzekł:
WSA przychylił się do stanowiska podatnika. Sąd uznał, że reinwestowanie opodatkowanych już przychodów należało traktować tak samo jak pierwotne wniesienie wkładu do spółki. W związku z tym wartość pozostawionych w spółce zysków podnosiła wkład, do wysokości którego majątek likwidacyjny nie podlegał opodatkowaniu PIT.
Czytaj więcej w artykułach:
CIT
Czy i jak opodatkowane jest wynagrodzenie otrzymane z tytułu posiadania akcji w zagranicznej spółce?
wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 26 października (sygn. akt: III SA/Wa 281/11)
Stan faktyczny:
Wniosek o interpretację podatkową złożyła firma, która posiada 100 proc. udziałów w niemieckiej spółce. Pożyczyła jej pieniądze i zamiast zwrotu gotówki objęła tzw. akcje gratisowe. Z tytułu ich posiadania otrzymuje wynagrodzenie uzależnione od wyniku finansowego emitenta. Czy w świetle polskich przepisów można je uznać za zwolnioną z podatku (pod pewnymi warunkami, które spełnia) dywidendę?
Izba skarbowa odpowiedziała negatywnie.
WSA orzekł:
Wynagrodzenie otrzymane z tytułu posiadania walorów w niemieckiej spółce może być zwolnione z podatku.
Przepisy o rozliczaniu dochodów z udziału w zyskach osób prawnych stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Natomiast z art. 10 ust. 3 umowy z Niemcami wynika, że pojęcie „dywidenda" oznacza również dochód z akcji gratisowych.
VAT
Czy zorganizowana sprzedaż ziemi to już działalność gospodarcza podlegająca opodatkowaniu VAT?
wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt I FSK 1536/10)
Stan faktyczny:
Fiskus ustalił, że w lipcu 2000 r. podatniczka nabyła pół udziału w prawie wieczystego użytkowania ponad 5 ha gruntu. Potem właściciele podjęli liczne działania związane z podziałem i przeznaczeniem gruntu. W ocenie fiskusa  wszystkie czynności dokonywane od momentu nabycia, tj. ustalenie warunków zabudowy, podział na 64 działki, przyłączenie do sieci energetycznej oraz gazowej,  ponoszenie kosztów na usługi budowlane oraz ogłoszenia, świadczą o zamiarze dostawy działek w celach zarobkowych. Dlatego po 1 maja 2004 r. sprzedaż działek należało opodatkować.
Podatniczka nie zgodziła się z taką interpretacją - sprawa trafiła do sądu.
NSA orzekł:
Właściciel, który wszechstronnie przygotowuje się do sprzedaży gruntu, będzie musiał zapłacić VAT.
Kiedy zwiększyć obrót po otrzymaniu dodatku do ceny?
wyrok WSA w Poznaniu z 12 października 2011 (sygn. akt I SA/Po 606/11)
Stan faktyczny:
We wniosku o wydanie interpretacji spółka pytała, czy otrzymany dodatek do cen towarów zwiększający cenę ujętą w fakturach pierwotnych skutkuje obowiązkiem wystawienia faktur korygujących dotyczących każdej z pierwotnych faktur z osobna, czy może być wystawiona jedna zbiorcza faktura korygująca, która uwzględni korekty za cały okres (w tym wypadku kwartał), a nie będzie przypisana do konkretnej faktury. Zdaniem spółki prawidłowe będzie wystawienie zbiorczej faktury korygującej.
Organ podatkowy nie podzielił tego poglądu.
WSA orzekł:
Możliwość wystawienia zbiorczej faktury korygującej zależy od momentu powstania przyczyny tej korekty.
AKCYZA
Czy od wyrobów energetycznych zawsze pobierana jest akcyza?
wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 października 2011 (sygn. akt I GSK 613/10; I GSK 663/10)
Stan faktyczny:
Zgodnie z podstawową zasadą prawa wspólnotowego produkty energetyczne nie mogą być opodatkowane akcyzą, gdy są wykorzystywane inaczej niż jako paliwa silnikowe lub paliwa do ogrzewania (art. 2 ust. 4 lit. b tiret pierwsze dyrektywy energetycznej). Ponadto, na co zwrócił uwagę sąd, państwa członkowskie zostały zobowiązane do nakładania podatków na wyroby energetyczne, zgodnie z regułami określonymi w art. 1 dyrektywy.
NSA orzekł:
Produkty wykorzystywane do celów innych niż napędowe lub grzewcze pozostają poza systemem zharmonizowanego podatku akcyzowego. Ich opodatkowanie jest więc niezgodne z regulacjami wspólnotowymi.
Czytaj więcej w artykule: Wyroby energetyczne nie zawsze z akcyzą
POSTĘPOWANIE PODATKOWE
Czy wygaśnięcie decyzji o zabezpieczeniu jest podstawą do umorzenia postępowania odwoławczego?
uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego
NSA orzekł:
Wygaśnięcie decyzji powoduje, że postępowanie odwoławcze staje się bezprzedmiotowe
Kto i jak odpowiada za cudze długi podatkowe?
wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt II FSK 816/10)
Stan faktyczny:
Chodziło o zaległości podatkowe firmy, której majątek znajdował się w użytkowaniu skarżącej. Początkowo fiskus próbował ściągnąć zaległości ze spółki, która była właścicielem użytkowanych rzeczy. Jednakże podatniczka była niewypłacalna i egzekucja okazała się bezskuteczna.
W związku z tym fiskus postanowił wykorzystać inną opcję, mianowicie przenieść odpowiedzialność za długi podatkowe na osobę trzecią, czyli użytkownika.
W ocenie fiskusa między właścicielem rzeczy a ich użytkownikiem istnieją powiązania o  charakterze kapitałowym polegające na tym, że ta sama osoba fizyczna ma 100 proc. udziału w jednej i drugiej spółce.
NSA orzekł:
Użytkownik odpowie za zobowiązania podatkowe właściciela używanej rzeczy, gdy jest z nim powiązany kapitałowo.
Czytaj więcej w artykule: Odpowiedzialność za cudze długi
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA