fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Poradniki

Można się odwołać od decyzji ZUS

Należy to uczynić za pośrednictwem jednostki ZUS, która wydała decyzję w terminie miesiąca od dnia jej otrzymania
Osoba niezadowolona z wydanej przez ZUS decyzji w sprawie emerytury może się od niej odwołać.
Odwołanie to może wnieść do sądu okręgowego pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie miesiąca od dnia doręczenia odpisu decyzji. Jeśli jednak ZUS nie wydał decyzji w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku o  świadczenie, wniesienie odwołania możliwe jest wówczas w każdym czasie po upływie tych dwóch miesięcy.
Odwołanie wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu do  właściwego sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem jednostki ZUS, która wydała decyzję.
Powinno ono zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji (najlepiej podać jej numer nadany przez ZUS), sformułowanie zarzutów i wniosków, ich uzasadnienie oraz podpis ubezpieczonego lub jego przedstawiciela ustawowego bądź pełnomocnika.
Wniesienie odwołania do sądu po terminie powoduje jego odrzucenie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przekroczenie terminu było niewielkie i nastąpiło z przyczyn, na które osoba odwołująca się nie miała wpływu.
Po złożeniu odwołania ZUS ma 30 dni na ponowne przeanalizowanie sprawy i ewentualną zmianę lub uchylenie zaskarżonej decyzji.
W przypadku nieuwzględnienia odwołania (choćby w części) urząd ten musi, również w terminie 30 dni, przekazać sprawę do sądu wraz z uzasadnieniem. Natomiast w razie uwzględnienia odwołania w całości – ZUS nie nadaje mu dalszego biegu, uchylając poprzednią decyzję i wydając nową.
W przypadku przekazania sprawy do sądu przeprowadzane jest postępowanie. W jego wyniku sąd albo oddala odwołanie (jeśli nie ma podstaw do jego uwzględnienia), albo je uwzględnia, zmieniając zaskarżoną decyzję w całości lub w części i orzekając co do istoty sprawy.
Jeśli orzeczenie wydane przez sąd okręgowy nie jest dla osoby uprawnionej korzystne, może ona następnie złożyć apelację do sądu apelacyjnego za pośrednictwem sądu, który wydał wyrok w terminie dwóch tygodni od jego doręczenia wraz z uzasadnieniem.
W przypadku gdy nie zażądała uzasadnienia wyroku w terminie tygodniowym od ogłoszenia sentencji, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do żądania uzasadnienia.
Z kolei od wyroku sądu apelacyjnego kończącego postępowanie w sprawie, za pośrednictwem tego sądu, można wnieść kasację do Sądu Najwyższego w ciągu miesiąca od daty doręczenia odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem.
Uwaga! Kasacja musi być wniesiona przez adwokata lub radcę prawnego.
Zobacz cały Kodeks emerytalny
 
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA