fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Granty na badania i projekty rozwojowe

Fotorzepa, Szymon Łaszewski Szymon Łaszewski
To nie jest jeszcze rok ostatniej szansy na dotację, ale niepewność na co zostaną przyznane środki oraz rosnąca konkurencja wśród wnioskodawców nie będzie sprzyjać tym przedsiębiorcom, którzy ciągle się wahają
Rok 2011 będzie się charakteryzował mniejszą liczbą konkursów i skromniejszymi środkami. Kto zatem najbardziej skorzysta na tegorocznych konkursach i czy będą one ostatnią szansą na pozyskanie dofinansowania w bieżącym okresie programowania?

Premia technologiczna

Rok 2011 z pewnością będzie rokiem wsparcia projektów rozwojowych (głównie w obszarze B+R).
W bieżącym roku zaplanowano wstępnie dwa konkursy w ramach działania 1.4 PO IG, które oferuje dofinansowanie na projekty celowe obejmujące badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe (do momentu stworzenia prototypu) prowadzone samodzielnie przez przedsiębiorców lub na ich zlecenie oraz zakładające wdrożenie wyników tych prac (wprowadzenie do własnej działalności lub sprzedaż w celu wprowadzenia do działalności innego przedsiębiorcy).
Dofinansowanie będzie można uzyskać jedynie na część badawczą projektu, m.in. na koszty wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację badań, koszty amortyzacji sprzętu i aparatury badawczej czy zakup badań i usług doradczych, jednak bez możliwości wsparcia fazy wdrożeniowej, przynajmniej dla podmiotów dużych.
Firmy z sektora MŚP będą mogły ubiegać się o wsparcie wdrożenia wyników badań w postaci premii technologicznej stanowiącej spłatę części kapitału kredytu technologicznego (działanie 4.3 PO IG). Wsparcie udzielane jest na realizację inwestycji technologicznej mającej na celu zakup i wdrożenie nowej technologii pozwalającej na rozpoczęcie produkcji nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług.
Nowelizacja ustawy, na podstawie której udzielany jest kredyt technologiczny, powinna uatrakcyjnić ten mało popularny instrument: zniesione zostanie uzależnienie wypłaty premii od osiągnięcia przychodów ze sprzedaży nowych produktów/usług, wysokość premii liczona będzie od całości wydatków kwalifikowanych (a nie jak do tej pory od kwoty kredytu), a katalog możliwych postaci technologii zostanie rozszerzony o „nieopatentowaną wiedzę techniczną”.
Planujący utworzenie lub rozbudowę centrum B+R powinni śledzić informacje na temat potencjalnie możliwego ogłoszenia konkursu w ramach działania 4.5.2 PO IG, jednak nadal nie ma pewności, czy nabór wniosków zostanie w tym roku ogłoszony.

Szkolenia, ostatnie konkursy

Poza działalnością badawczo-rozwojową przedsiębiorcy wciąż będą mogli pozyskać dofinansowanie na szkolenia dla pracowników, jednak najprawdopodobniej jedynie w ramach działania 8.1.1 PO KL, tj. na projekty o zasięgu regionalnym (w ramach jednego województwa) obejmujące ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami.
Z podjęciem decyzji nie należy zwlekać, bo w większości województw nabory odbędą się w I i II kwartale bieżącego roku.
Wykorzystanie środków z funduszy strukturalnych UE nie oznacza, że do czasu rozpoczęcia nowej perspektywy finansowej (2014 r.) przedsiębiorcy będą pozbawieni wszelkich możliwości wsparcia.
Do ich dyspozycji pozostaną bowiem konkursy organizowane w ramach programów i inicjatyw europejskich (głównie 7. Program Ramowy, konkursy ERA-NET), a także interesujące krajowe instrumenty wsparcia – dotacje na projekty badawcze udzielane w ramach konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz tzw. ulga technologiczna dająca możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania CIT 50 proc. wartości wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii w postaci wartości niematerialnych i prawnych.
W ramach  tych programów wspierane są projekty badawcze, a ulga w CIT przysługuje na zakup innowacyjnych technologii w postaci wartości niematerialnych i prawnych. Również
NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w każdym z województw planują kolejne konkursy dla inwestycji pozytywnie wpływających na ochronę środowiska, w najbliższym czasie powinny pojawić się bardziej szczegółowe harmonogramy i tematy konkursów.

Dodatkowe środki

Podsumowując kwestie związane z wciąż dostępnymi schematami wsparcia w ramach funduszy unijnych, warto podkreślić, że z początkiem  tego roku dokonano alokacji oraz relokacji dodatkowych środków wspólnotowych (głównie z krajowej rezerwy wykonania i dostosowania technicznego) w ramach programów operacyjnych, co oznacza, że po zaakceptowaniu zmian przez KE do dyspozycji instytucji wdrażających organizację nowych konkursów trafi łącznie ok. 2 mld euro. Instytucje będą starały się reaktywować najpopularniejsze schematy wsparcia bądź te, które wniosą największą wartość dodaną do rozwoju gospodarczego Polski.
W regionach już rozpoczęto proces konsultacji społecznych w zakresie planowanych alokacji.
Być może rok 2011 nie będzie jeszcze rokiem ostatniej szansy na dotację, ale  niepewność kierunków alokacji środków oraz rosnąca konkurencja wśród wnioskodawców nie będzie sprzyjać tym, którzy ciągle się wahają.
Wykorzystanie funduszy unijnych w latach 2007 – 2013
Wsparcie inwestycyjne dla ponad 4,6 tys. przedsiębiorstw, ponad 8,5 tys. km nowych lub zmodernizowanych dróg czy 887 laboratoriów badawczych to jedynie część konkretnych rezultatów, na które przełożyły się dotychczas zakontraktowane w Polsce dotacje z funduszy europejskich.
Zgodnie z informacją Komisji Europejskiej dotyczącą wykorzystania funduszy unijnych na lata 2007 – 13 Polska niezmiennie jest zdecydowanym liderem w ich wdrażaniu. Do Polski trafiło już 16,5 mld euro, co stanowi 25,2 proc. funduszy unijnych dostępnych dla Polski w latach 2007 – 2013.
Do 27 lutego podpisano 52 167 umów o dofinansowanie na kwotę 232 mld złwydatków kwalifikowanych, w tymdofinansowanie w części UE160,3 mld zł, co stanowi62 proc. alokacji na lata 2007 – 2013.
Beata Tylman jest starszym menedżerem
Katarzyna Berbeć jest starszym konsultantem w zespole Research & Development and Government Incentives Deloitte
 
Zobacz więcej
 
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA