fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Mąż ma już mieszkanie, ty nie skorzystasz z dopłat

Rysuje JANUARY N. MISIAK
Nieznane
W chwili podpisywania umowy o przyznanie kredytu preferencyjnego żadnemu z małżonków nie może przysługiwać prawo własności lub współwłasności do lokalu lub budynku mieszkalnego
[b]Czy w razie raptownego wzrostu kosztów budowy domu dopłaty zostaną cofnięte? [/b]
Według opinii Departamentu Prawno-Legislacyjnego Ministerstwa Budownictwa, przepisy ustawy z 8 września 2006 roku o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania dopuszczają możliwość udzielenia kredytu preferencyjnego na realizację inwestycji, która w praktyce okaże się przekraczać cenowy limit, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy. Ustawodawca nie nakłada na bank obowiązku automatycznej weryfikacji decyzji o udzieleniu kredytu w przypadku stwierdzenia różnicy między kosztami wynikającymi z kosztorysu inwestorskiego lub odpowiedniej umowy zobowiązującej a ostateczną ceną zawartą w umowie o ustanowieniu/przeniesieniu własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub ostatecznymi kosztami budowy.
[b]Mamy z mężem kawalerkę, lecz chcielibyśmy wybudować dom. Czy jeśli podarujemy mojemu bratu kawalerkę, to spełnimy warunek braku lokum i będziemy mogli się starać o kredyt z dopłatami do odsetek na budowę domu?[/b]
W dniu zawarcia umowy kredytu preferencyjnego żadnemu z małżonków nie może przysługiwać prawo własności lub współwłasności do lokalu lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego prawa własności do lokalu lub domu mieszkalnego. Udokumentowanie spełnienia tego warunku następuje poprzez złożenie przez kredytobiorców w dniu zawierania umowy stosownego oświadczenia.
Dopłaty do odsetek będą więc przysługiwały tylko w przypadku, gdy umowa kredytu preferencyjnego zostanie podpisana przez oboje małżonków po przeniesieniu przez nich prawa własności do kawalerki na osobę trzecią. Tylko to pozwoli kredytobiorcom na złożenie zgodnego z faktycznym stanem prawnym oświadczenia.
[b]Co się stanie, jeśli dostanę w spadku albo kupię mieszkanie lub dom w trakcie dokonywania spłat kredytu z dopłatą? Czy tu są jakieś ograniczenia? [/b]
Ustawa z dnia 8 września 2006 roku nie wprowadza ograniczeń w tym zakresie. Warunek nieposiadania prawa własności do nieruchomości mieszkalnej musi zostać zachowany na dzień zawierania umowy. Odziedziczenie lub nabycie w inny sposób nieruchomości w okresie dokonywania spłat kredytu preferencyjnego nie skutkuje utratą prawa do dopłat.
[b]W jaki sposób bank sprawdza rzeczywistą wartość mieszkania?[/b]
Ogólne zasady obowiązujące w bankach przewidują, że rzeczywista wartość mieszkania może zostać określana na podstawie aktu notarialnego, operatów szacunkowych dostarczanych przez klienta lub dokonywana jest przez pracownika banku posiadającego uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego. Niezależnie od tego w odniesieniu do ubiegania się o kredyt preferencyjny ustawa nakłada warunek, aby cena nabywanego mieszkania nie przekroczyła kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 mkw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych.
[b]Czy można kredytem z dopłatami sfinansować kupno lub budowę mieszkania lub domu z garażem? [/b]
Tak. W przypadku zakupu lub budowy lokalu mieszkalnego powierzchnia garażu, podobnie jak powierzchnia innych pomieszczeń przynależnych do lokalu mieszkalnego, nie stanowi części składowej powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego branej za podstawę ustalenia prawa do wykorzystania kredytu. Analogicznie jest w przypadku domu jednorodzinnego.
[b]Czy kredyt mieszkaniowy z dopłatami może być przeznaczony na dokończenie rozpoczętej budowy domu jednorodzinnego?[/b]
Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania stanowi, że finansowaniu kredytem preferencyjnym podlega m.in. budowa domu jednorodzinnego - nie określając zakresu robót podlegających finansowaniu.
Do czasu ukończenia budowy, tj. do daty uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia do właściwego organu nadzoru budowlanego gotowości do użytkowania, przebiegający proces inwestycyjny jest budową, która zgodnie z ustawą może być finansowana środkami kredytu preferencyjnego.
Należy jednak podkreślić, że przedmiot finansowania kredytem preferencyjnym określają ostatecznie banki i inne instytucje (SKOK) upoważnione do jego udzielania.
[b]Czy mogę ubiegać się o kredyt mieszkaniowy z dofinansowaniem państwa, zakładając, że chciałbym wziąć część kredytu na stan surowy, a wykańczać stopniowo z własnych funduszy?[/b]
Kredyty preferencyjne udzielane są przez instytucje finansowe, które podpisały umowę w sprawie stosowania dopłat do kredytów preferencyjnych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Decyzja o udzieleniu kredytu preferencyjnego z dopłatami do oprocentowania może zostać podjęta jedynie przez instytucję, do której zgłosicie się państwo z wnioskiem o udzielenie takiego kredytu, tj. banku PKO BP SA lub SKOK.
Kredyty preferencyjne z dopłatami mają na celu pomoc rodzinom w uzyskaniu własnego mieszkania, dlatego też długotrwały przebieg budowy oddala w czasie możliwość zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Ponadto banki w momencie udzielania kredytu żądają przedstawienia źródeł finansowania wkładu własnego kredytobiorcy w budowę lub udokumentowania możliwości wygenerowania tych środków. Pamiętając o tym, opisana możliwość przebiegu budowy i jej finansowania istnieje, jednakże decyzja w tym zakresie należy do banku udzielającego kredytu.
[b]Czy jest możliwość wzięcia kredytu na budowę domu jednorodzinnego, jednak nie na własnej działce (będę ją miała na podstawie umowy użyczenia)? Nie chciałabym, aby właściciel był żyrantem tego kredytu. Jest jakieś wyjście z tej sytuacji?[/b]
Ostateczna decyzja o udzieleniu kredytu preferencyjnego podejmowana jest przez instytucję, do której klient zgłosił się z wnioskiem o udzielenie takiego kredytu. Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami i dokumentami instytucja dokona oceny ich zgodności z warunkami ustawy i przeprowadzi analizę zdolności kredytowej.
Budowa domu jednorodzinnego na działce będącej własnością osoby innej niż wnioskodawca kredytu może zostać uznana przez bank udzielający takiego kredytu za wysoce ryzykowną z uwagi na przyjętą formę zabezpieczenia kredytu w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości.
• Odpowiedzi na pytania na podstawie opinii i interpretacji nadesłanych przez Departament Prawno-Legislacyjny Ministerstwa Budownictwa oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.
• Więcej pytań i odpowiedzi na stronie BGK: http://www.bgk.pl/fundusze/rns/rns_pytania.jsp
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA