Firma

Sporządzamy wykazy świadczeń pracowników

ZBIORCZY WYKAZ niezaspokojonych roszczeń pracowniczych w okresie poprzedzającym dzień niewypłacalności pracodawcy
Nieznane
Jeśli zbankrutowałeś i nie rozliczyłeś się finansowo z załogą, w ciągu miesiąca musisz zgłosić do biura Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych listę niezaspokojonych należności
Gdy sam pracodawca nie jest w stanie tego zrobić, obowiązek ten przejmuje wyznaczony syndyk, likwidator lub inna osoba zarządzająca majątkiem firmy. Wymienione osoby czy podmioty czynią to na specjalnych wnioskach, których nowe wzory wprowadziło obowiązujące od 12 kwietnia rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 28 lutego bieżącego roku w sprawie wykazów, wniosków i wypłat świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (DzU nr 53, poz. 356). Nowe formularze to:
Modyfikacja wyglądu druków stosowanych w procedurze upadłościowej wynika z obowiązujących od 1 października ubiegłego roku zmian do ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (DzU nr 158, poz. 1121). Wciągu miesiąca od stwierdzenia niewypłacalności pracodawca, syndyk, likwidator lub zarządca majątku sporządza zbiorczy wykaz niezaspokojonych roszczeń załogi. Wykazuje w nim pracowników żądających zaległych pensji oraz podstawę i wysokość ich roszczeń, ale tylko tych poprzedzających niewypłacalność pracodawcy. Zbiorczy wykaz składa do biura Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (dalej: Fundusz). Jeśli zaległości powstały po dniu niewypłacalności pracodawcy, to on sam, syndyk, likwidator lub osoba sprawująca zarząd majątkiem pracodawcy niezwłocznie przygotowuje wykaz uzupełniający.
O wypłatę świadczeń może także wystąpić sam zatrudniony lub były pracownik, a także uprawnieni do renty rodzinnej członkowie ich rodzin. Ale najwcześniej ma prawo to zrobić po dwóch tygodniach od terminu, do kiedy pracodawca, syndyk itd. mieli obowiązek zgłosić wykaz zbiorczy. Rozporządzenie określa wzór tzw. wniosku indywidualnego, jaki składają pracownicy. Wskazuje także, jakie oświadczenia i dokumenty pracownik lub członkowie rodziny zmarłego pracownika lub byłego pracownika muszą do niego dołączyć. Są to dokumenty: Odrębna procedura obowiązuje przy ogłoszeniu upadłości tzw. transgranicznej (wobec pracodawców z obszaru UE mających swoje oddziały w Polsce). Wówczas sami pracownicy takiego pracodawcy mogą składać wnioski. Obydwa wykazy i wniosek indywidualny zainteresowani składają do kierownika biura terenowego Funduszu właściwego dla siedziby niewypłacalnego podmiotu. Jeśli wykazy są zgodne z ustawą i terenowe biuro je zaakceptuje, to przekazuje składającemu listy pieniądze na wypłatę świadczeń dla uprawnionych. W ciągu najwyżej siedmiu dniu od ich otrzymania pracodawca, syndyk lub zarządca majątku musi uregulować roszczenia pracowników. Gdy z kolei wszystko jest w porządku z indywidualnym wnioskiem pracownika, to biuro terenowe niezwłocznie wypłaca mu świadczenia i powiadamia o tym jego pracodawcę, syndyka, likwidatora lub zarządcę majątku. Aby ułatwić pracodawcom wypełnienie nowych formularzy, posłużyliśmy się konkretnym przykładem. Zastrzegamy, że użyta w nim nazwa firmy oraz pozostałe dane wprowadzone do wykazów są fikcyjne. Po kolei określamy założenia przyjęte w zbiorczym wykazie niezaspokojonych roszczeń pracowniczych oraz wykazie uzupełniającym. Na str. 8 przedstawiamy też przykład wypełnienia wniosku indywidualnego, jaki mogą złożyć pracownik lub członkowie rodziny zmarłego pracownika (uprawnieni do renty rodzinnej). Rzeszów, 21 lipca 2007 r. Imię i nazwisko wnioskodawcy (1): Jan Kowalski Adres: 35-959 Rzeszów ul. Mickiewicza 3/23 nr PESEL wnioskodawcy: 81031506970 NIP wnioskodawcy: 872-209-62-63 Imię i nazwisko pracownika (2) ................................................................... Nr PESEL pracownika ............................................. Kierownik Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Rzeszowie (3) Na podstawie następujących przepisów ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (DzU nr 158 poz. 1121) zwanej dalej "ustawą": art. 16 ust. 1 (dotyczy roszczeń pracowników przedsiębiorców prowadzących działalność na terytorium Polski) art. 17 ust. 2 (dotyczy roszczeń pracowników oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych) wnoszę o wypłacenie świadczeń pracowniczych w Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGSP) w wysokości 2.837,33 zł (słownie: dwa tysiące osiemset trzydzieści siedem złotych 33/100) i przekazanie świadczeń: 1/ przelewem na konto bankowe nr:................................................................................................. w banku:.................................................................................................................. (nazwa banku) 2/ przekazem pocztowym na adres: 35-959 Rzeszów, ul. Mickiewicza 3/23 1. Nazwa i adres pracodawcy: OMENA sp. z o.o. w Jarosławiu, ul. Kościuszki 25 2. Data, od której zaprzestano wypłacania wynagrodzeń: marzec 2007 r. Podstawa prawna świadczenia pracy: umowa o pracę 3. Kwota niezaspokojonych roszczeń pracowniczych 4 : a) za I miesiąc marzec 2007 r. - 937,33 zł w tym z tytułu wynagrodzenia za czas choroby 50,66 zł w okresie od 1.03.2007 r. do 2.03.2007 r. za II miesiąc luty 2007 r. - 950 zł w tym z tytułu wynagrodzenia za czas choroby --- zł w okresie od ---- do ---- za III miesiąc styczeń 2007 r. 950 zł w tym z tytułu wynagrodzenia za czas choroby --- zł w okresie od ---- do ---- b) z tytułu odprawy pieniężnej, o której mowa w art. 12 ust. 2 pkt 2 lit. d ustawy, przysługującej na podstawie przepisów ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (DzU nr 90, poz. 844 ze zm.): jednomiesięcznej...................................... zł dwumiesięcznej..................................... zł trzymiesięcznej.................................... zł c) z tytułu odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia, o którym mowa w art. 361 § 1 kodeksu pracy: jednomiesięcznego.................................... zł dwumiesięcznego................................... zł d) z tytułu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, o którym mowa w art. 171 § 1 kodeksu pracy, należnego za rok kalendarzowy, w którym ustał stosunek pracy............................... zł 4. Oświadczam, że nie należę do kategorii osób, o których mowa w art. 10 ustawy wyłączonych z definicji pracownika (którymi są: małżonek pracodawcy, a także jego krewni i powinowaci; krewnymi i powinowatymi są: dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodzeństwo, rodzice, macocha i ojczym, osoby przysposabiające, wnuki, dziadkowie, zięciowie i synowe, bratowe, szwagierki i szwagrowie oraz osoby wykonujące pracę zarobkową w gospodarstwie domowym). 5. Oświadczam, że w roku, w którym jest dokonywana wypłata świadczeń, nie osiągnąłem/nie osiągnęłam kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na dany rok kalendarzowy, o której mowa w art. 19 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU nr 11 poz. 74 z 2007 r. ze zm.). 6. Oświadczam, że na pracowniku nie ciążą potrącenia wynagrodzeń z tytułu należności alimentacyjnych na zasadach przewidzianych w kodeksie pracy. 7. Oświadczam, że do dnia złożenia niniejszego wniosku wykazane wyżej roszczenia nie zostały zaspokojone przez pracodawcę. 8. Zobowiązuje się do poinformowania, wskazanego we wniosku, kierownika Biura Terenowego FGSP właściwego ze względu na siedzibę niewypłacalnego pracodawcy o każdej zmianie danych zawartych we wniosku, w tym szczególnie mającej wpływ na wypłatę wnioskowanych świadczeń. Jan Kowalski ................................................................. (czytelny podpis wnioskodawcy) Objaśnienia: Wnioskodawcą jest osoba uprawniona do złożenia wniosku, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy, tj. pracownik lub były pracownik, albo uprawniony do renty rodzinnej członek rodziny zmarłego pracownika lub zmarłego byłego pracownika; w wierszach poniżej nr PESEL może być zastąpiony numerem dokumentu stwierdzającego tożsamość. Pracownik lub były pracownik, z którym związane są niezaspokojone roszczenia pracownicze; jeśli wnioskodawcą jest pracownik lub były pracownik, należy ponownie podać swoje dane. Kierownik Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych właściwy ze względu na siedzibę niewypłacalnego pracodawcy. Wypełniając pkt 3 - zarówno przy składaniu wniosku o wypłatę świadczeń za okresy poprzedzające, jak i następujące po dniu wystąpienia niewypłacalności pracodawcy, należy uwzględnić przepisy art. 12 ust. 1 i 2 ustawy - w zakresie tytułów roszczeń pracowniczych, wnioskowanych do zaspokojenia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, oraz art. 12 ust. 3 ustawy - dotyczące okresów przed i po dniu niewypłacalności pracodawcy, za które Fundusz zaspokaja roszczenia. Należy podawać kwoty główne (bez odsetek) niezaspokojonych roszczeń pracowniczych. pod lit. a Podać łączną kwotę w rozliczeniu miesięcznym: a) niewypłaconych wynagrodzeń za pracę ze stosunku pracy lub za pracę zarobkową wykonywaną na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli z tego tytułu istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego, b) niewypłaconego wynagrodzenia za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, o którym mowa w art. 81 § 2 kodeksu pracy, wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy (zwolnienia od pracy), o którym mowa w art. 81 § 1 kodeksu pracy, oraz wynagrodzenia za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy - przysługujące pracownikowi na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy, c) niewypłaconego wynagrodzenia za czas wykorzystanego urlopu wypoczynkowego, d) niewypłaconego wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, o którym mowa w art. 92 kodeksu pracy i w art. 18 ust. 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (podać również w pozycji "w tym"), e) niewypłaconego dodatku wyrównawczego, o którym mowa w art. 230 i 231 kodeksu pracy. Podać kwoty, jeżeli roszczenia pracownicze są niezaspokojone za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień wystąpienia niewypłacalności pracodawcy, lub za okres 3 miesięcy poprzedzających ustanie stosunku pracy, jeżeli ustanie stosunku pracy przypada w czasie nie dłuższym niż 9 miesięcy poprzedzających dzień wystąpienia niewypłacalności pracodawcy. pod lit. b Podać kwotę należnej odprawy pieniężnej (jednomiesięcznej, dwumiesięcznej lub trzymiesięcznej), jeżeli ustanie stosunku pracy nastąpiło w okresie nie dłuższym niż 9 miesięcy poprzedzających dzień wystąpienia niewypłacalności lub w okresie nie dłuższym niż 4 miesiące następujące po tym dniu. pod lit. c Podać kwotę odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia, o którym mowa w art. 36 § 1 kodeksu pracy, jeżeli ustanie stosunku pracy nastąpiło w okresie nie dłuższym niż 9 miesięcy poprzedzających dzień wystąpienia niewypłacalności lub w okresie nie dłuższym niż 4 miesiące następujące po tym dniu. pod lit. d Podać kwotę ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, o którym mowa w art. 171 § 1 kodeksu pracy, należnego za rok kalendarzowy, w którym ustał stosunek pracy, jeżeli rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w okresie nie dłuższym niż 9 miesięcy poprzedzających dzień wystąpienia niewypłacalności pracodawcy. ¦ Powyższy wniosek indywidualny został złożony w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (DzU nr 158 poz. 1121). ¦ Do wniosku indywidualnego Jan Kowalski dołączył umowę o pracę oraz świadectwo pracy. ¦ Podstawą niewypłacalności pracodawcy OMENA sp. z o.o. w Jarosławiu jest oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z uwagi na, to że majątek spółki nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego. ¦ Za datę niewypłacalności pracodawcy przyjęto datę 15.05.2007 r., tj. datę postanowienia Sądu Gospodarczego w Rzeszowie Sekcja ds. upadłościowych oddalającego wniosek o ogłoszenie upadłości. ¦ Ustanie stosunku pracy Jana Kowalskiego nastąpiło w dniu 30.03.2007 r. na podstawie art. 55 § 1 kodeksu pracy (rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika bez wypowiedzenia). ¦ Zgodnie z umową o pracę, jaką Jan Kowalski przedłożył, jego miesięczne wynagrodzenie wynosiło 950 zł. ¦ Od pracodawcy nie otrzymał wynagrodzenia za styczeń, luty i marzec 2007 r. i o te miesiące mógł wnioskować do Funduszu zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy o ochronie roszczeń... - "roszczenia podlegają zaspokojeniu za okres nie dłuższy niż 3 miesiące poprzedzające datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy albo za okres nie dłuższy niż 3 miesiące poprzedzające ustanie stosunku pracy, jeżeli ustanie stosunku pracy przypada w czasie nie dłuższym niż 9 miesięcy poprzedzających datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy". W przypadku Jana Kowalskiego są to 3 miesiące poprzedzające ustanie stosunku pracy. Podmiotem składającym zbiorczy wykaz jest pracodawca, likwidator, syndyk lub inna osoba sprawująca zarząd majątkiem pracodawcy, której oznaczenie należy podać. Przy wypełnianiu wykazu pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne uwzględniają składki na ubezpieczenia społeczne tych osób tylko w przypadku, gdy przepisy dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych nakładają na płatnika i ubezpieczonego obowiązek opłacania składek z ich środków własnych. Kierownik biura terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) właściwy ze względu na siedzibę niewypłacalnego pracodawcy. Wskazać właściwą przesłankę niewypłacalności pracodawcy spośród określonych w art. 3 ust. 1 lub art. 6 ust. 1 pkt 3 albo art. 8 ust. 1 ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (DzU nr 158, poz. 1121), zwanej dalej ustawą. Obowiązuje zachowanie zgodności danych w kolumnach 1 i 2 zbiorczego wykazu z załącznikiem A - Wykaz niezaspokojonych roszczeń pracowniczych według tytułów określonych w art. 12 ust. 2 ustawy z okresów poprzedzających dzień wystąpienia niewypłacalności pracodawcy. W kolumnie 2 nr PESEL może być zastąpiony nr dokumentu stwierdzającego tożsamość. Kolumny od 1 do 19 zbiorczego wykazu oraz kolumny od 1 do 35 załącznika A wypełnia podmiot określony w pkt 1 objaśnień. Zbiorczy wykaz oraz załącznik A należy sporządzić, ujmując, począwszy od nr 1 liczby porządkowej, osoby pozostające w stosunku pracy w dniu niewypłacalności pracodawcy; następnie osoby, z którymi rozwiązano stosunek pracy: - w dniu niewypłacalności pracodawcy, - w kolejnych dniach poprzedzających dzień niewypłacalności pracodawcy (im data rozwiązania stosunku pracy jest bardziej odległa od dnia niewypłacalności pracodawcy, tym na dalszym miejscu w wykazie powinien być ujęty były pracownik). Przed złożeniem zbiorczego wykazu podmiot zasięga informacji w biurze terenowym FGŚP o obowiązującej wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, o którym mowa w pkt 7 objaśnień. Zgodnie z przepisem art. 13 ustawy w przypadku gdy zbiorczy wykaz jest składany w związku z niewypłacalnością pracodawcy, która wystąpiła w odniesieniu do niego ponownie, przepisy dotyczące zaspokajania roszczeń ze środków funduszu nie mogą mieć powtórnie zastosowania do tych samych pracowników w zakresie tych samych roszczeń, przy czym roszczenia z tytułów wymienionych w art. 12 ust. 2 pkt 1, pkt 2 lit. a-c i lit. g oraz pkt 3 ustawy podlegają zaspokojeniu łącznie za okres nie dłuższy niż trzy miesiące. Zatem gdy zbiorczy wykaz jest składany w związku z ponowną niewypłacalnością pracodawcy - w wykazie zbiorczym i w załączniku A należy ujmować wyłącznie osoby, których: 1) roszczenia nie były zaspokajane w przypadku poprzedniej niewypłacalności lub 2) osoby, których łącznie roszczenia z tytułu: a) wynagrodzenia za pracę, b) wynagrodzenia za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, za czas niewykonywania pracy (zwolnienia od pracy) i za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, c) wynagrodzenia za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby, o którym mowa w art. 92 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, d) wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, e) dodatku wyrównawczego, o którym mowa w art. 230 i 231 kodeksu pracy, oraz f) składek na ubezpieczenia społeczne należnych od pracodawców - zostały zaspokojone za okres krótszy niż trzy miesiące. W przypadku osób, o których mowa wyżej w pkt 2, należy w załączniku A stosować numer łamany - liczba porządkowa/liczba porządkowa z wykazu zbiorczego złożonego i zrealizowanego przy poprzedniej niewypłacalności. Uwzględnia się osoby objęte definicją pracownika, o której mowa w art. 10 ustawy (z wyłączeniem osób z tej definicji wyłączonych), i osoby, o których mowa w art. 11 ustawy. W wykazie zbiorczym i załączniku A nie uwzględnia się byłych pracowników, z którymi stosunek pracy ustał w okresie dłuższym niż dziewięć miesięcy poprzedzających datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy. W kolumnie 4 załącznika A należy wskazać datę ustania stosunku pracy pracownika, którego roszczenia pracownicze nie zostały zaspokojone, jeżeli z tą datą wiąże się uprawnienie do otrzymania świadczenia z FGŚP, z uwagi na to, że ustanie stosunku pracy nastąpiło w okresie nie dłuższym niż dziewięć miesięcy poprzedzających datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy lub w dniu stanowiącym datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy. Podać stosunek pracy, inną podstawę prawną świadczenia pracy, z tytułu której powstaje obowiązek ubezpieczenia społecznego. Kolumny od 5 do 7 należy wypełniać z uwzględnieniem art. 14 ust. 1 ustawy, stanowiącego, że łączna kwota świadczenia za okres jednego miesiąca nie może przekraczać przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, od dnia jego ogłoszenia przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski, ogłaszanego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2004 r. nr 39, poz. 353, z późn. zm.). W przypadku ponownego wystąpienia pracodawcy w odniesieniu do osób, których roszczenia - przy pierwszej niewypłacalności - zostały zaspokojone za okres krótszy niż trzy miesiące, to w kolumnach od 5 do 7 należy wykazywać roszczenia za okres stanowiący dopełnienie do okresu trzymiesięcznego. Należy uwzględniać aktualnie obowiązujące przeciętne wynagrodzenie miesięczne. W przypadku gdy okres dopełnienia nie obejmuje pełnego miesiąca, przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy uwzględnić w ułamkowej części tej kwoty, proporcjonalnej do okresu niepełnego miesiąca, za który roszczenia podlegają zaspokojeniu. W przypadku gdy w załączniku A wystąpią dane dotyczące czterech miesięcy kalendarzowych - w kolumnie 5 należy wpisać dane stanowiące sumę danych z dwu okresów ujętych w dwu osobnych miesiącach kalendarzowych ("I miesiącu kalendarzowym" i "IV miesiącu kalendarzowym") stanowiącą łącznie dane za jeden pełny miesiąc kalendarzowy. Kolumnę 8 należy wypełniać z uwzględnieniem art. 14 ust. 2 ustawy, stanowiącego, że kwota świadczenia z tytułu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, o którym mowa w art. 171 § 1 kodeksu pracy, należnego za rok kalendarzowy, w którym ustał stosunek pracy, nie może przekraczać kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 7 objaśnień. Kolumny 9 i 10 należy wypełnić z uwzględnieniem art. 14 ust. 3 ustawy, stanowiącego, że wypłata świadczenia z tytułu odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia, o którym mowa w art. 361 § 1 kodeksu pracy, nie może przekraczać kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 7 objaśnień, lub jego wielokrotności, w przypadku gdy wymiar świadczenia stanowi wielokrotność wynagrodzenia stanowiącego podstawę do jego ustalenia. Kolumny od 9 do 13 wykazu zbiorczego oraz kolumny od 30 do 34 załącznika A wypełnić z uwzględnieniem postanowień art. 12 ust. 5 ustawy, że świadczenia z tytułu niewypłaconych odpraw, a także odszkodowań są zaspokajane ze środków FGŚP, gdy rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w okresie nie dłuższym niż dziewięć miesięcy poprzedzających dzień wystąpienia niewypłacalności pracodawcy lub w dniu stanowiącym datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy. W kolumnie 15 należy wpisać kwotę stanowiącą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ustaloną odpowiednio od kwot wykazanych w kolumnach 5-8, które zgodnie z przepisami ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2007 r. nr 11, poz. 74, z późn. zm.) oraz z przepisami rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU nr 161, poz. 1106, z późn. zm.) stanowią podstawę wymiaru tych składek. W kolumnach od 16 do 19 wpisać kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 3 tej ustawy, finansowanych ze środków pracodawcy. Należy też uwzględnić obowiązującą pracodawcę stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zgodnej z ustawą z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (DzU nr 199, poz. 1673, z późn. zm.). Kolumny od 20 do 22 zbiorczego wykazu wypełnia kierownik biura terenowego FGŚP po stwierdzeniu, że łączna kwota należnych świadczeń z FGŚP wykazana w kolumnie 14 została ustalona zgodnie z postanowieniami ustawy, a kwoty składek wykazane w kolumnach od 16 do 19 nie budzą zastrzeżeń: - w kolumnie 20 wpisać kwotę z kolumny 14, - w kolumnie 21 wpisać kwotę z kolumny 16. W kolumnie 22 wpisać sumę kwot z kolumn 20 i 21. Kolumny od 23 do 30 wykazu wypełnia podmiot określony w pkt 1 objaśnień, po otrzymaniu dwóch egzemplarzy wykazu, o którym mowa w § 5 rozporządzenia. Zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oblicza się zgodnie z postanowieniami ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2000 r. nr 14, poz. 176, z późn. zm.), w tym po odliczeniu kwot składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe - wykazanych w kolumnach od 26 do 28 - finansowanych ze środków ubezpieczonego, ustalonych odpowiednio od kwot wykazanych w kolumnie 20. Kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, tak samo jak zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne - z kwoty zatwierdzonej do wypłaty, wykazanej w kolumnie 20 - pobiera i odprowadza do odpowiednich instytucji podmiot, na konto którego zostały przekazane środki z FGŚP. Przy ustalaniu składek, wykazywanych w kolumnach od 26 do 28, nalicza się je od kwot wykazanych w kolumnie 20 odpowiednio, tj. po uwzględnieniu: - zasady określonej w art. 19 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, że składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od wnioskowanych do zaspokojenia ze środków FGŚP świadczeń nalicza się tym pracownikom, którzy nie osiągnęli w bieżącym roku kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na dany rok kalendarzowy, - postanowień ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz przepisów rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, tj. od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek. W kolumnie 23 należy wpisać kwotę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, obliczoną odpowiednio (tj. po odliczeniu kwot składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych ze środków ubezpieczonego/pracownika) od kwoty świadczeń wykazanej w kolumnie 20, po odliczeniu, zgodnie z postanowieniami art. 95 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU nr 210, poz. 2135, z późn. zm.) - wykazanej w kolumnie 23 - kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne. Odliczeniu od podatku podlega kwota nieprzekraczająca 7,75 proc .stopy procentowej tej składki. W kolumnie 25 wpisać kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, finansowanej przez ubezpieczonego - stanowiącą różnicę pomiędzy obowiązującą wysokością składki na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z art. 79 i 242 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a składką odpowiadającą 7,75 proc. stopy procentowej. W kolumnie 30 wpisać kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą z kolumny 20 a sumą kwot potrąceń z kolumn 23 - 29. Potrącenia wykazane w kolumnach od 23 do 29 pobiera i odprowadza do odpowiednich instytucji podmiot, na konto którego zostały przekazane środki z FGŚP. Reprezentacja podmiotu składającego zgodna z zasadami obowiązującymi do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych. Wynagrodzenia, określone w art. 12 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a, b, c ustawy, oraz dodatki wyrównawcze, określone w art. 12 ust. 2 pkt 2 lit. g ustawy, oraz odprawy pieniężne, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 2 lit. d ustawy, przysługujące na podstawie przepisów ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (DzU nr 90, poz. 844, z późn. zm.), a także ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy, o którym mowa w art. 12 ust. 2 pkt 2 lit. e ustawy, i odszkodowania, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 2 lit. f ustawy, wykazuje się w załączniku A do zbiorczego wykazu w kwotach brutto należnych, a niewypłaconych pracownikom. Załącznik A stanowi wyciąg z dokumentów źródłowych dotyczących niezaspokojonych roszczeń pracowniczych według tytułów określonych w art. 12 ust. 2 ustawy, a wynagrodzenia wykazywane w załączniku A w kolumnach od 5 do 9, od 11 do 15 i od 17 do 21 obejmują: w - wynagrodzenie za pracę, wp - wynagrodzenie za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, o którym mowa w art. 81 § 2 kodeksu pracy, wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy (zwolnienia od pracy), o którym mowa w art. 81 § 1 kodeksu pracy, oraz wynagrodzenie za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy - przysługujące pracownikowi na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy, z - wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, o którym mowa w art. 92 kodeksu pracy i w art. 18 ust. 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, wu - wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, przypadającego w okresie, o którym mowa w art. 12 ust. 3 ustawy, dw - dodatek wyrównawczy, o którym mowa w art. 230 i 231 kodeksu pracy. W przypadku ponownego wystąpienia niewypłacalności pracodawcy w odniesieniu do osób, których roszczenia - przy pierwszej niewypłacalności - zostały zaspokojone za okres krótszy niż trzy miesiące, w załączniku A należy wykazywać wyłącznie roszczenia za okres stanowiący dopełnienie do okresu trzymiesięcznego. Ekwiwalent za urlop, wykazywany w załączniku A w kolumnie 29, obejmuje ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy, o którym mowa w art. 171 § 1 kodeksu pracy, należny za rok kalendarzowy, w którym ustał stosunek pracy. Roszczenie wykazywane w załączniku A w kolumnach 30 i 31 obejmuje odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia, o którym mowa w art. 361 § 1 kodeksu pracy. Uzupełnić o nazwę miesiąca, w przypadku gdy należności obejmują okres pełnego miesiąca kalendarzowego; w przeciwnym razie podać również przedział czasu w danym miesiącu kalendarzowym, który obejmują wykazywane należności. Wypełnić z uwzględnieniem postanowień art. 12 ust. 3 ustawy, że wynagrodzenia, określone w art. 12 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a, b i c, oraz dodatki, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 2 lit. g, są zaspokajane ze środków FGŚP za okres nie dłuższy niż trzy miesiące poprzedzające dzień wystąpienia niewypłacalności pracodawcy albo za okres nie dłuższy niż trzy miesiące poprzedzające dzień ustania stosunku pracy, jeżeli ustanie stosunku pracy przypada w czasie nie dłuższym niż dziewięć miesięcy poprzedzających dzień wystąpienia niewypłacalności pracodawcy lub w tym dniu. Przez "okres nie dłuższy niż trzy miesiące" należy rozumieć nie więcej niż trzy pełne miesiące kalendarzowe lub dwa pełne miesiące kalendarzowe i sumę dwu okresów w dwu osobnych miesiącach kalendarzowych stanowiącą łącznie jeden (trzeci) miesiąc kalendarzowy. Przez "I miesiąc kalendarzowy" należy rozumieć miesiąc kalendarzowy, w którym wystąpił dzień niewypłacalności pracodawcy (w przypadku osób pozostających w zatrudnieniu w tym dniu), lub miesiąc kalendarzowy, w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy. Przez "II miesiąc kalendarzowy" należy rozumieć miesiąc poprzedzający "I miesiąc kalendarzowy". Przez "III miesiąc kalendarzowy" należy rozumieć miesiąc poprzedzający "II miesiąc kalendarzowy". Przez "IV miesiąc kalendarzowy" należy rozumieć miesiąc poprzedzający "III miesiąc kalendarzowy", który wystąpi tylko w przypadku, gdy dzień niewypłacalności pracodawcy lub dzień rozwiązania stosunku pracy wystąpi w innym dniu niż ostatni dzień "I miesiąca kalendarzowego". Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy ogłosił 30 kwietnia bieżącego roku upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Miramix sp. z o.o. w Rzeszowie. Tego dnia nastąpiła więc niewypłacalność pracodawcy. Na dzień upadłości spółka zatrudniała 21 osób, z czego: Ponadto na miesiąc przed datą upadłości rozwiązano stosunki pracy z trzema osobami. Syndyk złożył zbiorczy wykaz niezaspokojonych roszczeń pracowniczych 28 maja 2007 r. Wykaz objął świadczenia dotyczące okresów poprzedzających datę upadłości oraz 15 osób: Pozostałych pracowników syndyk nie zewidencjonował w zbiorczym wykazie, gdyż podczas trzech miesięcy poprzedzających datę niewypłacalności nie osiągały dochodu (urlopy bezpłatne) albo otrzymywały świadczenia finansowane przez ZUS (zasiłki chorobowe) lub przez gminę (zasiłki wychowawcze). Dla trzech osób, których stosunki pracy ustały 31 marca 2007 r., czyli przed datą niewypłacalności (liczba porządkowa wykazu: 1, 5, 11), wnioskował o wynagrodzenia za trzy miesiące poprzedzające datę ustania stosunku pracy, ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy za 2007 r., odszkodowania, o których mowa w art. 361 § 1 kodeksu pracy, oraz odprawy pieniężne. Uwaga: w skład wynagrodzeń ujętych w kolumnach 5 - 7 wykazu wchodzą wynagrodzenia za pracę, za czas choroby oraz za czas urlopu wypoczynkowego. Dla pozostałych 12 osób wnioskowano wyłącznie o wypłatę wynagrodzeń. Stosunki pracy tych osób ustaną w okresie późniejszym i wówczas syndyk masy upadłości będzie mógł wystąpić dla nich o wypłatę odszkodowań (art. 361 § 1 k.p.) oraz odpraw pieniężnych na podstawie wykazu uzupełniającego niezaspokojonych roszczeń pracowniczych. Dwie spośród 12 osób osiągnęły wynagrodzenia za jeden miesiąc, przekraczające przeciętne miesięczne wynagrodzenie z poprzedniego kwartału, ogłoszone przez prezesa GUS w Monitorze Polskim na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W związku z tym dla tych osób (liczba porządkowa wykazu: 4 i 9) syndyk masy upadłości zawnioskował o wynagrodzenia ograniczone - do wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pierwszy kwartał 2007 r., tj. 2709,14 zł. Ograniczenie dotyczy wynagrodzeń za każdy miesiąc z osobna. Do zbiorczego wykazu syndyk dołączył następujące dokumenty: 1. załącznik A do zbiorczego wykazu (str. 6), 2. kopię aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, 3. aktualne zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON oraz aktualną kopię decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP, 4. aktualne zaświadczenie banku o numerze prowadzonego rachunku, 5. kopię postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości spółki, 6. oświadczenie syndyka o przysługiwaniu zwolnionym pracownikom odpraw pieniężnych, o których mowa w art. 8 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (DzU nr 90, poz. 844 ze zm.) oraz o ich wysokości, 7. oświadczenie syndyka, że pracownicy ujęci w wykazie nie osiągnęli kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, o której mowa w art. 19 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, 8. oświadczenie syndyka o obowiązującej stopie procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, ustalonej zgodnie z ustawą z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (DzU nr 199, poz. 1673 ze zm.) (dla spółki Miramix wysokość składki wypadkowej wynosi 2,0 proc.), 9. uwiarygodnione kopie świadectw pracy osób ujętych w wykazie, z którymi rozwiązano stosunek pracy, 10. ponadto syndyk udostępnił do wglądu dokumenty kadrowo-płacowe dotyczące osób ujętych w wykazie (listy płac, umowy o pracę). Stosunki pracy 10 osób ustały 31 maja 2007 r., czyli po dacie niewypłacalności pracodawcy. Dlatego syndyk niezwłocznie przygotował wykaz uzupełniający i złożył go 8 czerwca 2007 r. do biura Funduszu w Rzeszowie. Wykazem objął wyłącznie odprawy pieniężne oraz odszkodowania, o których mowa w art. 361 § 1 k.p. W stosunku do dwóch osób zastosowano ograniczenie - do wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pierwszy kwartał 2007 r., tj. do 2709,14 zł. Dla pozostałych osób nadal pozostających w zatrudnieniu syndyk wystąpi o wypłatę świadczeń, na podstawie kolejnych wykazów uzupełniających, niezwłocznie po ustaniu stosunku pracy tych osób. Należy jednak pamiętać, że wypłata świadczeń ze środków Funduszu, z okresów przypadających po dacie niewypłacalności pracodawcy może dotyczyć świadczeń, do których uprawnienie powstało w okresie do czterech miesięcy po tej dacie. Do wykazu uzupełniającego syndyk dołączył oświadczenie wymienione w pkt 6 oraz uwiarygodnione kopie świadectw pracy osób ujętych w wykazie.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL