fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sprawozdania finansowe z większą liczbą danych

Jednostki i zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze tych jednostek sporządzają sprawozdania finansowe za 2006 r. według nowych zasad. Pierwszy raz umieszczają w nich rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki
Zmiany są konsekwencją wejścia wżycie rozporządzenie ministra finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (DzU nr142, poz.1020).Opisywane jednostki sporządzają rachunek zysków i strat w wersji porównawczej według wzoru określonego w załączniku nr8 do rozporządzenia. Kierują się przy tym opisami do kont grupy4, 7 oraz 8 zawartymi w załączniku nr2 do rozporządzenia oraz zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości. Jednostka sektora finansów publicznych wykazuje w zakresie przychodów: > przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi -w części A sprawozdania,> pozostałe przychody operacyjne -w części D,> przychody finansowe -w części G.Koszty prezentowane są w następujący sposób: > koszty działalności operacyjnej -w części B,> pozostałe koszty operacyjne -w części E,> koszty finansowe -w ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA