fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Stypendium naukowca bez daniny

Fotorzepa, Dor Dorota Awiorko-Klimek
Środki finansowe, które umożliwiają pracownikowi uczelni udział w badaniach za granicą, są zwolnione od podatku
Tak wynika z [b]wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 3 marca 2010 r (sygn. III SA/Wa 16/10).[/b]
Sprawa dotyczyła wniosku o interpretację. Z pytaniem zwrócił się pracownik naukowy, który uzyskał finansowanie udziału w projekcie badawczym w ośrodku w innym kraju. Pieniądze zostały przyznane Akademii Rolniczej decyzją minister nauki i szkolnictwa wyższego, a ta przeznaczyła je na finansowanie uczestnictwa wnioskodawcy w programie "Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców".
Podstawą prawną przekazywania przez ministra pieniędzy był art. 14 ust. 1 pkt 3 ustawy o zasadach finansowania nauki. Stanowi on, że finansowanie programów lub przedsięwzięć określanych przez ministra obejmuje działania dotyczące dostosowywania kadr naukowych do warunków międzynarodowej współpracy naukowej i naukowo-technicznej.
Podatnik zapytał, czy ma prawo korzystać z ulgi zawartej w art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem zwolnione od podatku są stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B92706A6323019D7DD7A7A1DD1AE6E30?id=178901]Prawo o szkolnictwie wyższym[/link] oraz inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
Wnioskodawca był zdania, że ma prawo do tego zwolnienia. W kwietniu 2008 r. dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu zgodził się z tym stanowiskiem. Rok później minister finansów uznał jednak tę interpretację za nieprawidłową. Jego zdaniem zwolnienie nie przysługuje. To dlatego, że otrzymane przez wnioskodawcę środki nie spełniają kryteriów przytoczonych w art. 21 ust. 1 pkt 39 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=80474]ustawy o PIT[/link]. Nie jest to bowiem stypendium.
Zgodnie ze "Słownikiem języka polskiego" pojęcie to oznacza bowiem pieniądze wypłacane okresowo uczniom, studentom, pracownikom nauki itp. na pokrycie kosztów nauki lub badań naukowych. Tymczasem dofinansowanie otrzymane przez podatnika przeznaczone było na pokrycie kosztów utrzymania i bieżących wydatków związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym oraz kosztów podróży.
Minister podkreślił, że do wskazanego w pytaniu dofinansowania nie ma zastosowania żadne ze zwolnień wskazanych w art. 21 ustawy o PIT. Przychód ten powinien więc zostać opodatkowany.
Sprawa trafiła do sądu. Ten uchylił interpretację. W uzasadnieniu wskazał, że ani podatnik, ani minister nie mają racji. W opisanej sytuacji nie ma bowiem zastosowania zwolnienie zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o PIT. Nie można się jednak zgodzić z ministrem, że podatnik nie może skorzystać z innych zwolnień.
Zdaniem sądu w takiej sytuacji może on powołać się na art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o PIT. Ten zwalnia od podatku przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni.
Sąd wyjaśnił, że [b]uczestnictwo w opisanym programie należy zakwalifikować do "innych form kształcenia", a ustawa o zasadach finansowania nauki jest częścią przepisów o systemie oświaty[/b].
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA