fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rodzina

Jak cofnąć pełnomocnictwo?

Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Jan Bończa-Szabłowski
Kilka lat temu podpisałem przed notariuszem uprawnienie, które dawało żonie prawo występowania w moim imieniu. Obecnie chciałbym ją tego prawa pozbawić. W jaki sposób?
Czytelnik udzielił żonie pełnomocnictwa, ale nie wiemy, czy zostało ono udzielone w formie aktu notarialnego (np. w celu sprzedaży nieruchomości), czy w postaci pisemnego oświadczenia woli, potwierdzonego przez notariusza. Notariusz może bowiem poświadczyć pełnomocnictwo, żeby podnieść jego moc dowodową.
Zgodnie z art. 101 § 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=86F27ADE2102E1D67842E76D535F1BD1?id=70928]kodeksu cywilnego[/link], pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane, chyba że mocodawca zrzekł się prawa do jego odwołania.
Istnieje również możliwość, że pełnomocnictwo wygaśnie po upływie określonego czasu. Taki fakt powinien zostać zaznaczony w dokumencie.
Czytelnik nie musi cofać pełnomocnictwa w formie, w jakiej go udzielił. Przepisy nie wskazują wprost takiego wymogu. Potwierdził to również [b]wyrok Sądu Najwyższego z 4 listopada 1998 r (II CKN 866/97)[/b].
Czytelnik może po prostu złożyć oświadczenie woli o odwołaniu pełnomocnictwa na piśmie, a następnie przedstawić pełnomocnikowi do podpisu lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru.
Jednakże w celach dowodowych, wskazane byłoby odwołać pełnomocnictwo w tej samej formie, w jakiej czytelnik je udzielił (aktu notarialnego czy poświadczenia przez notariusza). W obrocie prawnym przyjęło się nawet, że czynności takiej dokonuje się przed tym samym notariuszem. W jego posiadaniu znajduje się odpis udzielonego wcześniej pełnomocnictwa, na którym notariusz może poświadczyć jego wygaśnięcie.
Po wygaśnięciu pełnomocnictwa, pełnomocnik (żona) musi zwrócić mocodawcy (mężowi) dokument pełnomocnictwa. W celach dowodowych może jednak zażądać poświadczonego odpisu tego dokumentu.
Natomiast wygaśnięcie umocowania powinno być na odpisie zaznaczone.
[ramka][b]Rodzaje pełnomocnictwa[/b]
Wyróżniamy trzy rodzaje pełnomocnictwa.
1. Pełnomocnictwo ogólne (do czynności, tzw. zwykłego zarządu; dla małżonków są to najczęściej sprawy bieżące, związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego).
2. Pełnomocnictwo szczególne (dotyczy indywidualnie określonej czynności prawnej, dla której np. ustawa może przewidzieć szczególną formę, np. sprzedaż nieruchomości w formie aktu notarialnego). Jeśli do ważności czynności prawnej potrzebna jest forma szczególna (np. akt notarialny), to pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone również w tej samej formie (art. 99 § 1 k.c.). Natomiast czynność prawna zachowana bez formy szczególnej byłaby nieważna.
2. Pełnomocnictwo do określonego rodzaju czynności umożliwia występowanie tylko w określonych, podobnych sprawach (np. czynności administracyjne w urzędzie). [/ramka]
[b]Czytaj więcej w serwisie:[/b]
- [link=http://www.rp.pl/temat/438772.html]Pełnomocnicy[/link]
- [link=http://www.rp.pl/temat/55719.html]Małżonkowie[/link]
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA