fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Urząd rozpatrzy sprawę, gdy otrzyma wniosek na czas

www.sxc.hu, Kuba Kamiński Kub Kuba Kamiński
Organ, prowadząc ponownie postępowanie, najpierw ustala, czy zachowany został termin do złożenia wniosku o wznowienie postępowania, a dopiero później sprawdza, czy istnieją przesłanki do ponownego zajęcia się sprawą
[b]Tak postanowił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z 27 stycznia 2010 r., II SA/Rz 575/09[/b]
[srodtytul]Jaki jest problem[/srodtytul]
B.B. zwróciła się do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o wznowienie postępowania administracyjnego zakończonego decyzją tego organu.
Powołując jako podstawę wznowienia art. 145 § 1 pkt 4 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=FEBF877810A694D887EFA3AF1E7616A4?n=1&id=133093&wid=296180]kodeksu postępowania administracyjnego[/link], stwierdziła, że organ nie zapewnił jej czynnego udziału w toczącym się postępowaniu w sprawie zmiany sposobu użytkowania kurnika.
PINB po wydaniu postanowienia o wznowieniu postępowania odmówił uchylenia decyzji własnej o umorzeniu postępowania administracyjnego. W uzasadnieniu decyzji wyjaśnił, iż podtrzymuje swe stanowisko, że B.B. nie przysługuje w postępowaniu administracyjnym w sprawie zmiany sposobu użytkowania istniejącego kurnika przymiot strony. Wnioskodawczyni w toku postępowania nie wskazała przepisu prawa, który stanowiłby o istnieniu tego interesu.
Sprawa ostatecznie trafiła do WSA.
[srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]
Sąd przypomniał, że wznowienie postępowania jest instytucją procesową stwarzającą możliwość prawną ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej zakończonej decyzją ostateczną, jeżeli postępowanie, w którym ona zapadła, było dotknięte wadliwością kwalifikowaną wyczerpująco wyliczoną w art. 145 § 1 k.p.a.
Podanie o wznowienie postępowania wnosi się do organu administracji publicznej, który wydał decyzję w sprawie. Dalej strona ze skutkiem prawnym może złożyć podanie o wszczęcie postępowania w sprawie wznowienia postępowania w terminie jednego miesiąca od dnia, w którym się dowiedziała o okolicznościach stanowiących podstawę do wznowienia postępowania, w razie gdy żąda wznowienia na podstawie określonej w art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a.
[b]Przepisy k.p.a. w przeciwieństwie do postępowania zwykłego oraz pozostałych trybów nadzwyczajnych regulują formę wszczęcia postępowania w sprawie wznowienia postępowania. Następuje to w drodze postanowienia.[/b]
Z pism znajdujących się w aktach administracyjnych nie można jednoznacznie ustalić, czy termin warunkujący uwzględnienie wniosku o wznowienie postępowania został zachowany.
[b]Rzeczą organu było jednoznaczne ustalenie, kiedy skarżąca się dowiedziała o decyzji, której dotyczy wniosek o wznowienie postępowania. Czynności te organ podejmuje z urzędu, albowiem od tego zależy dalszy los wniosku o wznowienie postępowania.
Organ, prowadząc ponownie postępowanie, w pierwszej kolejności ustala, czy zachowany został termin do złożenia wniosku o wznowienie postępowania.
Następnie – w przypadku pozytywnej odpowiedzi – przeprowadza postępowanie w celu ustalenia, czy spełniona została przesłanka powołana przez skarżącą jako podstawa wznowienia postępowania. W tym celu ustala, kto ma przymiot strony w sprawie.[/b]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA