fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Czy przeprowadzka jest kosztem nabycia mieszkania?

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
[b][i]Co jest nieopodatkowaną kwotą przeznaczoną na cele mieszkaniowe po sprzedaży własnego mieszkania:
a) wyłącznie koszta nowego mieszkania w stanie deweloperskim (lub używanego - na rynku wtórnym); czy z VAT?
b) koszt mieszkania + opłaty notarialne itp.?
c) koszt mieszkania + opłaty + udokumentowany koszt wykończenia?
d) koszt mieszkania + opłaty + wykończenie + udokumentowany koszt przeprowadzki wykonanej przez wyspecjalizowaną firmę?[/i][/b]
(nazwisko do wiadomości redakcji)
[b]Odpowiada Edyta Koślacz, certyfikowana księgowa, ProPIT Biuro rachunkowe, www.propit.com.pl[/b]
W obecnym stanie prawnym są aż trzy różne regulacje pozwalające skorzystać ze zwolnienia przychodu bądź dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości. O tym, która powinna być zastosowana decyduje data nabycia (wybudowania) nieruchomości. Inne przepisy prawa będą stosowane do sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych nabytych przed 1 stycznia 2007 r., inne do nieruchomości i praw majątkowych nabytych między 1 stycznia 2007 a 31 grudnia 2008, a jeszcze inne do nieruchomości nabytych od 1 stycznia 2009 r.
Przedstawione pytanie dotyczy bądź sprzedaży nieruchomości nabytych do końca 2006 r., bądź nabytych w 2009 roku – a to dlatego, że właśnie w tych okresach zastosowanie znajduje zwolnienie z opodatkowania przychodów bądź dochodów, jeśli zostaną one przeznaczone na cele mieszkaniowe.
Jeżeli pytanie czytelnika odnosi się do sprzedaży nieruchomości nabytej (wybudowanej) do końca 2006 r. wówczas zgodnie z przepisami sprzedaż nieruchomości jest opodatkowana stawką zryczałtowanego podatku w wysokości 10 proc. przychodu ze sprzedaży. Podatku nie trzeba będzie płacić, jeżeli kwota uzyskana ze sprzedaży zostanie wydana na tzw. cele mieszkaniowe w ciągu 2 lat. Podatnik skorzysta z tego zwolnienia, jeśli złoży w urzędzie skarbowym druk PIT-23 „Deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym”. Dodatkowo wymagane jest złożenie oświadczenia pisemnego, że przychód ze sprzedaży zostanie wydatkowany na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lub art. 21 ust. 1 pkt 23a [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=80474]ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych[/link] (ustawa o PIT). Jednak w praktyce dość łagodnie podchodzi się do wymogu złożenia oświadczenia. Decydujące znaczenie ma wydatkowanie dochodów na cele uzasadniające zwolnienie.
Z przepisów ustawy o PIT wynika, że wolne od podatku dochodowego są przychody ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych w części wydatkowanej na m.in. lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość oraz m.in. na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont własnego lokalu mieszkalnego. W przedstawionej sprawie niewątpliwie zwolnieniem będą objęte wydatki na nabycie, które obejmują koszty zakupu nowego mieszkania w stanie deweloperskim (lub używanego - na rynku wtórnym) łącznie z kwotą podatku VAT wraz z opłatami notarialnymi, bo te przy umowie kupna ponosi nabywca. Nadto zwolnieniem będą objęte środki przeznaczone na udokumentowane koszty wykończenia, te będą bowiem spełniały definicję remontu już własnego lokalu mieszkalnego. Trudno natomiast znaleźć argument, by udokumentowane koszty przeprowadzki były związane nabyciem lokalu mieszkalnego i były objęte zwolnieniem. Przy ocenie sytuacji, czy dany wydatek może uprawniać podatnika do zastosowania zwolnienia należy mieć na uwadze to, czy cel, w jakim został utworzony omawiany przepis, został spełniony tj. czy wydatek umożliwił podatnikowi poprawę jego warunków mieszkaniowych. W niepublikowanym wyroku NSA z 5 listopada 2002 r., sygn. III SA 1975/01 sąd orzekł, że warunek ten nie jest spełniony, jeżeli podatnik wydatkuje pieniądze na narzędzia i inne przedmioty, które mogą być wielokrotnie wykorzystywane. Zakup taki nie ma bezpośredniego wpływu na poprawę czy przywrócenie odpowiedniego stanu technicznego sytuacji mieszkaniowej. Również poniesienie wydatków na finansowanie przeprowadzki przez wyspecjalizowaną firmę nie spełnia definicji ani nabycia nieruchomości, ani remontu, ani modernizacji. Potwierdza to postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie z 3 lutego 2006 r., sygn. I.US.PB-4/415/102/SN/2005, gdzie czytamy, że „poniesione koszty przeprowadzki do nowego mieszkania (…) nie stanowią podstawy do zastosowania przedmiotowego zwolnienia podatkowego”. Warto jednak nadmienić, że w opinii Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 listopada 2008 r., sygn. IPPB1/415-978/08-3/AŻ jako zwolnione od podatku należy uznać przychody ze sprzedaży przeznaczone na transport zakupionych materiałów budowlano-remontowych ze sklepów np. gres, glazura, kleje, drzwi. itp.
Od 1 stycznia 2009 r. obowiązują nowe zasady zwolnień od podatku przychodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Przepisy te mają zastosowanie do dochodów ze zbycia nieruchomości nabytych (wybudowanych) po dniu 31 grudnia 2008 r. Zwolnienie od opodatkowania jest swym zakresem podobne do zwolnień omówionych powyżej, a obowiązujących do końca 2006 r., lecz katalog zwolnień jest szerszy. Przykładem może być chociażby to, że w stanie prawnym do końca 2006 r. zwolnieniu podlegał przychód wydatkowany na cele mieszkaniowe w Polsce, a od 2008 r., ustawodawca precyzuje, że potrzeb mieszkaniowa może być zrealizowana w państwach członkowskich UE albo w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej. Inną istotną różnicą jest także to, że zwolnieniem nie jest objęty przychód, lecz dochód ze sprzedaży.
Dochód ze sprzedaży nieruchomości od początku 2009 r. podlega opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Zgodnie z przepisami zwolnieniu podlega taka część dochodu, jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia (Dochód x wysokość wydatków na cele mieszkaniowe / przychód = dochód podlegający opodatkowaniu). Od 2009 r. inaczej liczy się dwuletni termin do wydatkowania dochodu. Dochód należy wydatkować na cele mieszkaniowe licząc od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Dochód wykazuje się w zeznaniu rocznym PIT-39. ”Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym”. W składanym zeznaniu podatnik wypełnia stosowne pole jaka kwota dochodu będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania. W przypadku, gdyby nie zostały wypełnione warunki do zastosowania zwolnienia podatnik ma obowiązek złożyć korektę zeznania.
W przedstawionym stanie faktycznym, niezależnie od tego w jakim okresie została nabyta (wybudowana) nieruchomość, zwolnieniem od podatku będą objęte wszystkie wymienione w pytaniu wydatki z wyjątkiem kosztów przeprowadzki.
Źródło: Rzeczpospolita OnLine
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA