fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca w samorządzie

Co wpisać w oświadczeniu

Fotorzepa, Dominik Pisarek Dominik Pisarek
Czy w oświadczeniu majątkowym, np. kierownika gminnej jednostki organizacyjnej, w punkcie VIII oświadczenia należy wpisywać wynagrodzenie za pracę, które w danym roku otrzymał współmałżonek?
[b]Tak. [/b] Ale pod warunkiem że pomiędzy małżonkami nie została zawarta intercyza. Zgodnie z art. 24h [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=DA9AB9BC1FC9651D84F848F801BBD567?id=163433]ustawy o samorządzie gminnym [/link]kierownik jednostki organizacyjnej gminy jest obowiązany złożyć oświadczenie majątkowe. Dotyczy ono majątku odrębnego osoby zobowiązanej do złożenia, jak również objętego małżeńską wspólnością majątkową. Zgodnie z art. 31 § 1 kodeksu rodzinnego ustawowa wspólność majątkowa obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej (wspólności) trwania zarówno przez oboje małżonków, jak i przez jednego z nich. Natomiast w § 2 omawianego artykułu ustawodawca wymienił przykładowe elementy majątku wspólnego. W szczególności należą do niego:
- środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków,
- dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,
- pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków.
Wynika zatem z tego, że w pkt VIII oświadczenia majątkowego kierownik jednostki organizacyjnej gminy powinien wpisać pobrane wynagrodzenie małżonka z tytułu wykonywanej pracy (innej działalności zarobkowej), jak i inne osiągane przez niego dochody.
[i]Podstawa prawna:
– art. 31 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=E0B24AC26AE5AE2F3CE9297B8FEF74A4?id=71706]ustawy z 25 lutego 1964 r. – kodeks rodzinny i opiekuńczy (DzU nr 9, poz. 59 ze zm.)[/link].[/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA