fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Opinie z rynku

W rejestr zajrzy członek, małżonek i wierzyciel

Rzeczpospolita
[b][i]Kto ma prawo wglądu w rejestr członków spółdzielni mieszkaniowej? (dane do wiadomości redakcji)[/i] [/b]
[b]Odpowiada Michał Serzycki, generalny inspektor ochrony danych osobowych:[/b] – Udostępnianie danych osobowych z rejestru spółdzielni odbywa się na podstawie prawa spółdzielczego. Na jego mocy rejestr członków spółdzielni mają prawo przeglądać członek spółdzielni, jego małżonek i wierzyciel członka spółdzielni. Inne osoby uzyskają dostęp do danych osobowych członków spółdzielni tylko wówczas, gdy – zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych – w sposób wiarygodny uzasadnią potrzebę posiadania tych danych, a ich udostępnienie nie naruszy praw i wolności osób, których dane dotyczą.
W przypadku udostępnienia danych z rejestru członków spółdzielni mieszkaniowej zastosowanie będzie miał art. 30 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=171204]ustawy z 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn. DzU z 2003 r. nr 188, poz. 1848 z późn. zm.)[/link], zgodnie z którym zarząd spółdzielni prowadzi rejestr członków zawierający ich imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania (w odniesieniu do członków będących osobami prawnymi – ich nazwę i siedzibę), wysokość zadeklarowanych i wniesionych udziałów, wysokość wniesionych wkładów, ich rodzaj, jeżeli są to wkłady niepieniężne, zmiany tych danych, datę przyjęcia w poczet członków, datę wypowiedzenia członkostwa i jego ustania, a także inne dane przewidziane w statucie.Powyższy przepis stanowi również, że rejestr mają prawo przeglądać: członek spółdzielni, jego małżonek i wierzyciel członka lub spółdzielni. Należy przy tym podkreślić, że na podstawie wymienionego przepisu zarząd spółdzielni może udostępniać dane członków wyłącznie w zakresie wskazanym w tym przepisie i tylko osobom oraz podmiotom w nim wymienionym. Natomiast zawarte w rejestrze dane osobowe swoich członków w szerszym zakresie lub podmiotom innym niż uprawnione na mocy ww. art. 30 ustawy – Prawo spółdzielcze spółdzielnia może udostępniać na podstawie art. 29 ustawy o ochronie danych osobowych. Przepis ten w ust. 2 stanowi, iż dane osobowe, z wyłączeniem tzw. danych szczególnie chronionych (wymienionych w art. 27 ustawy), mogą być udostępnione osobom i podmiotom innym niż uprawnione do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, jeżeli w sposób wiarygodny uzasadnią potrzebę posiadania tych danych, a ich udostępnienie nie naruszy praw i wolności osób, których dane dotyczą.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA