fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

ZUS

ZUS: kiedy wybrać emeryturę pomostową ?i świadczenie przedemerytalne

www.sxc.hu
Jeśli ubezpieczony spełnia warunki nabycia prawa do emerytury pomostowej i świadczenia przedemerytalnego, to mając długi staż emerytalny i dużą kwotę składek odprowadzanych do ZUS, lepiej wybrać to pierwsze.

Warunki nabycia prawa do tych świadczeń różnią się. To, w jaki sposób nabywa się lub traci prawo do emerytury pomostowej, określa ustawa z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (DzU nr 237, poz. 1656 ze zm.). O prawo do niej może ubiegać się pracownik, który łącznie spełnia następujące warunki:

- urodził się po 31 grudnia 1948 r.,

- ma co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,

- osiągnął wiek co najmniej 55 lat – kobieta i 60 lat – mężczyzna,

- ma okres składkowy i nieskładkowy co najmniej 20 lat – kobieta i 25 lat – mężczyzna,

- przed 1 stycznia 1999 r. pracował w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w rozumieniu ustawy pomostowej lub ustawy o emeryturach i rentach z FUS,

- po 31 grudnia 2008 r. pracował w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu ustawy pomostowej,

- rozwiązano z nim stosunek pracy.

Natomiast warunki nabywania i utraty świadczeń przedemerytalnych oraz zasady ich wypłaty i finansowania określa ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (tekst jedn. DzU z 2013 r., poz. 170 ze zm.). Są one pieniężne, finansowane z Funduszu Pracy. Przyznaje je i wypłaca ZUS.

O takie świadczenie mogą wystąpić osoby, które zwolniono z pracy z przyczyn dotyczących zakładu, np. z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy, oraz osoby, które pracowały przy produkcji wyrobów zawierających azbest albo przestały prowadzić działalność gospodarczą z powodu upadłości, a jednocześnie nie spełniają warunków nabycia prawa do emerytury.

Aby nabyć prawo do świadczenia przedemerytalnego, trzeba:

- zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotny,

- przez sześć miesięcy pobierać zasiłek dla bezrobotnych (gdy w tym czasie urząd pracy nie znalazł zatrudnienia dla tej osoby),

- spełniać wszystkie warunki dotyczące wieku, stażu pracy i przyczyn utraty zatrudnienia wynikających z ustawy o świadczeniach przedemerytalnych.

Temu, kto sam wypowiedział umowę, nie przysługuje prawo do świadczenia przedemerytalnego.

Wysokość inaczej

Emeryturę pomostową oblicza się przez podzielenie podstawy obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku 60 lat, według tablicy średniego dalszego trwania życia obowiązującej w dniu zgłoszenia wniosku o przyznanie tego świadczenia.

Na podstawę obliczenia emerytury pomostowej składa się:

- kwota składek na ubezpieczenie emerytalne z uwzględnieniem ich waloryzacji, zewidencjonowanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego w ZUS do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury, oraz

- kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego.

Jeżeli ubezpieczony jest członkiem OFE, przy ustalaniu podstawy obliczenia emerytury składki emerytalne, zewidencjonowane na jego koncie w ZUS, zwiększa się przez pomnożenie wskaźnikiem korygującym 19,52/12,22. Przystąpienie do OFE nie przeszkadza nabyć prawa do emerytury pomostowej.

Mniej lub wcale

Emeryturę pomostową zawiesza się – bez względu na wysokość uzyskiwanego przychodu – wyłącznie w razie podjęcia pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienionej w nowych wykazach prac. Natomiast gdy świadczeniobiorca osiąga przychód z pracy, której nie wymienia taki nowy wykaz, prawo do emerytury pomostowej zawiesza się lub zmniejsza na zasadach przewidzianych dla emerytur i rent z FUS.

Świadczenie przedemerytalne ulega zawieszeniu w razie nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty inwalidzkiej, a także po podjęciu wypłaty renty strukturalnej lub świadczenia rentowego z instytucji zagranicznej.Ponadto świadczenie to zmniejsza się lub zawiesza, gdy świadczeniobiorca osiąga przychód z działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego oraz z tytułu służby.

Kiedy się należy

Najmniejsze różnice dotyczą daty przysługiwania prawa do obu świadczeń. Emerytura pomostowa należy się do dnia poprzedzającego dzień osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, który ustala się indywidualnie dla kobiet i mężczyzn w zależności od daty urodzenia. Również świadczenie przedemerytalne wypłaca się do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego, ustalonego w zależności od daty urodzenia.

Co lepsze

Emerytura pomostowa zależy od liczby lat pracy i wysokości odprowadzanych składek do ZUS. Im świadczeniobiorca ma dłuższy staż emerytalny i wyższe wynagrodzenie, tym wyższą będzie miał emeryturę pomostową. Gdy wysokość emerytury pomostowej zależy od wysokości kapitału początkowego oraz składek zgromadzonych na indywidualnym koncie ZUS, osoby, które przystąpiły do OFE, mogą liczyć na podwyższenie kwoty składek wskaźnikiem korygującym.

Wybierając między emeryturą pomostową a świadczeniem przedemerytalnym, gdy osoba spełnia warunki nabycia obu świadczeń, należy przede wszystkim wziąć pod uwagę jej staż emerytalny oraz kwotę odprowadzanych składek do ZUS. Z tego powodu znacznie korzystniejsza jest emerytura pomostowa. Natomiast gdy ktoś nie spełnia jeszcze warunków do jej uzyskania, a zwolniono go z pracy z przyczyn dotyczących firmy, pozostaje pobieranie świadczenia przedemerytalnego do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.

Ile tego będzie

Od 1 marca 2015 r. świadczenie przedemerytalne wynosi 1027,39 zł miesięcznie. Osobie, która utraciła prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, świadczenie to przyznaje się w ostatnio ustalonej wysokości renty, ale nie wyższej niż kwota ryczałtowa.

Emerytura pomostowa nie może być natomiast niższa niż wynosi najniższa emerytura. Obecnie jest to 880,45 zł.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA