fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

ZUS

Zasiłek chorobowy tylko z zaświadczeniem lekarskim

Fotorzepa, Adam Burakowski
Osobom prowadzącym pozarolniczą działalność zasiłek chorobowy wypłaca ZUS. Niezbędne jest do tego zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby. Wystawia je lekarz na formularzu ZUS ZLA.

Jednak gdy u ubezpieczonego stwierdzono nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej lub zakażenie nią, podstawę wypłaty tego zasiłku stanowi decyzja właściwego inspektora sanitarnego stwierdzająca ten fakt. To szczególny przypadek.

Ze świadectwem szkolnym

Aby ZUS wypłacił chorobowe, konieczne jest dodatkowo zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3b. Przy nieprzerwanej niezdolności do pracy kolejne dokumenty lekarskie należy przekazywać ZUS bez ponownego składania tego zaświadczenia. Jednak przedsiębiorca musi poinformować ZUS o wystąpieniu okoliczności wpływających na prawo i wysokość zasiłku, które zmieniły się wobec podanych przez niego w zaświadczeniu płatnika składek, np. o zawieszeniu prowadzenia działalności.

Jeżeli niezdolność ubezpieczonego z powodu choroby powstała przed upływem 90 dni ubezpieczenia i zachodzą okoliczności wyłączające konieczność posiadania okresu wyczekiwania na prawo do zasiłku, ubezpieczony powinien przedstawić dokumenty potwierdzające te okoliczności. Będą to świadectwo ukończenia szkoły lub dyplom ukończenia studiów wyższych, jeśli przedsiębiorcę objęto ubezpieczeniem chorobowym w ciągu 90 dni od ukończenia szkoły lub uczelni. Gdy przerwa w ubezpieczeniu chorobowym nie przekroczyła 30 dni, poprzedniego jego okresu nie trzeba dokumentować. ZUS ma bowiem dane o okresach podlegania ubezpieczeniu.

Za wypadek lub ciążę

Jeżeli przyczyną niezdolności jest wypadek przy pracy albo w drodze do pracy lub z pracy, zasiłek chorobowy przysługuje bez okresu wyczekiwania i w wysokości 100 proc. podstawy jego wymiaru. Aby go wypłacić, ZUS musi jednak uznać zdarzenie za taki wypadek i sporządzić odpowiednio kartę wypadku przy pracy albo kartę wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

Gdy przyczyną niezdolności do pracy jest choroba zawodowa, ZUS wypłaca zasiłek na preferencyjnych zasadach na podstawie decyzji wydanej przez właściwego inspektora sanitarnego o stwierdzeniu tej choroby oraz zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego związek niezdolności do pracy z chorobą zawodową.

Jeżeli niezdolność do pracy przypada na okres ciąży, podstawą do wypłaty zasiłku w wysokości 100-proc. jest zwolnienie lekarskie ZUS ZLA z wpisanym kodem B lub odrębne zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan ciąży złożone oprócz zwolnienia na ZUS ZLA.

Z kolei przyczynę niemożności wykonywania pracy ze względu na poddanie się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz niezdolności do pracy z uwagi na poddanie się zabiegowi ich pobrania dokumentuje się odrębnym zaświadczeniem lekarskim. Trzeba je złożyć dodatkowo oprócz zwolnienia lekarskiego wystawionego na druku ZUS ZLA.

Niedomagania za granicą

Gdy chorobową niezdolność do pracy orzeczono za granicą, dokumentem umożliwiającym wypłatę zasiłku chorobowego jest przetłumaczone na język polski zaświadczenie zagranicznej placówki leczniczej lub zagranicznego lekarza:

- wystawione na blankiecie z nadrukiem określającym nazwę zagranicznego zakładu leczniczego lub imię i nazwisko zagranicznego lekarza, opatrzone datą wystawienia i podpisem,

- określające początkową i końcową datę tej niezdolności.

Nie wymaga się od ubezpieczonych tłumaczenia na język polski zaświadczeń lekarskich wystawionych na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw stron umów międzynarodowych w zakresie zabezpieczenia społecznego, których stroną jest Polska, jeśli zostały wydane w języku urzędowym tych państw (Macedonia, Ukraina, Serbia, Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina). W razie potrzeby taki dokument tłumaczy ZUS.

—oprac. pracownicy ZUS

Po ustaniu tytułu ubezpieczenia

Do wypłaty zasiłku chorobowego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia (czyli po zakończeniu prowadzenia działalności lub po jej zawieszeniu) osoba występująca o zasiłek musi dodatkowo złożyć oświadczenie na druku ZUS Z-10. Informuje w nim, czy kontynuuje lub podjęła inną działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia obowiązkowo bądź dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym lub zapewniającą prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy, czy posiada prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku albo świadczenia przedemerytalnego, a także czy podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA