fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rozmaitości

Jędrzejczak: Turystykę stać na więcej

Facebook
- Dokończenie strategii dla polskiej turystyki do roku 2020, spisanie Białej księgi usług turystycznych i praca nad nową turystyczną dyrektywą unijną to trzy moje najpilniejsze zadania – mówi nowy minister od turystyki

Publikujemy pierwszy wywiad, jakiego udzielił mediom nowy podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, odpowiedzialny za ten drugi dział resortu, Tomasz Jędrzejczak.

Tekst powstał w niecodzienny sposób, a przynajmniej w sposób jakiego w redakcji „Rzeczpospolitej" staramy się unikać – pan minister, powołany na stanowisko z początkiem stycznia, nie miał w pierwszych dniach urzędowania czasu na bezpośrednią rozmowę z dziennikarzem. Poprosił o przesłanie pytań mailem i po kilku dniach nadesłał odpowiedzi. Bardzo bolejemy nad tym, niemniej uważamy, że lepsza będzie taka prezentacja ocen i zamierzeń nowego ministra, niż żadna, a przed takim wyborem stanęliśmy. Ocenę pozostawiamy, jak zawsze, Czytelnikom. Redakcja wprowadziła tylko drobne poprawki literowe i interpunkcyjne.

Filip Frydrykiewicz: Co zdecydowało, że podjął się pan objąć stanowisko wiceministra odpowiedzialnego za turystykę? Dotychczasowe pańskie doświadczenia zawodowe nie zbliżyły pana do tej dziedziny gospodarki. A to dziedzina niełatwa i obrosła problemami, które trzeba pilnie rozwiązać. W dodatku do wyborów zostało kilka miesięcy.

Tomasz Jędrzejczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki: Turystyka jest bardzo ważną dziedziną gospodarki, która generuje ponad 6 procent produktu krajowego brutto (PKB), a przestrzeń do rozwoju jest znacznie większa. Doskonale wiem, że branża jest niełatwa, lecz nie zwykłem mierzyć się z łatwymi sprawami, dlatego mam nadzieję, że rozpoczęta przeze mnie misja i procesy legislacyjne będą kontynuowane przez mojego następcę. Rzeczywiście, jest to krótki czas, ale wystarczający do rozwiązania pilnych problemów i dania solidnych podstaw do kolejnych prac nad rozwiązaniami gwarantującymi bezpieczeństwo podróżujących.

Jak zamierza pan rozwiązać problem braku pełnego zabezpieczenia w polskim prawie turystycznym klientów biur podróży?

Przede wszystkim, należy zauważyć, że klienci organizatorów turystyki wyjazdowej są zabezpieczeni poprzez obowiązujące regulacje, w tym ustawę o usługach turystycznych, która wdraża do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy 90/314/EWG w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek.

Zgodnie z art. 7 tej dyrektywy na wypadek swojej niewypłacalności organizator i/lub punkt sprzedaży detalicznej, będący stroną umowy, powinni zapewnić dostateczne zabezpieczenie umożliwiające zwrot nadpłaconych pieniędzy oraz powrót konsumenta z podróży. Ten przepis został implementowany do krajowego porządku prawnego (ustawa o usługach turystycznych) i zapewnia uprawnienia klientom powrót z imprezy turystycznej i zwrot wniesionych wpłat na poczet niezrealizowanych lub częściowo niezrealizowanych imprez turystycznych. Należy podkreślić, że klienci wielu innych branż nie są tak chronieni jak klienci biur podróży. Jest to wyjątkowy system ochrony konsumentów.

Na system zabezpieczeń finansowych składają się także przepisy wykonawcze wydane przez ministra finansów. Były one w ostatnich latach kilkukrotnie nowelizowane w celu poprawienia ochrony klientów biur podróży, uszczelnienia systemu i wyeliminowania nieprawidłowości w działalności przedsiębiorców.

Ponadto, w ministerstwie trwają prace analityczne, mające na celu dalsze wzmocnienie obecnego systemu zabezpieczeń finansowych organizatorów turystyki i pośredników turystycznych w najbardziej ekonomiczny oraz efektywny sposób.

Branża turystyczna zwraca uwagę, że ustawa o usługach turystycznych jest anachroniczna, czy podejmie się pan przygotowania nowej ustawy? Zapowiadała to pańska poprzedniczka, Katarzyna Sobierajska. Jeśli tak, to jaki termin pan widzi na zrealizowanie tego projektu?

W wyniku oceny przepisów ustawy o usługach turystycznych, przeprowadzonej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, określone zostały główne kierunki niezbędnych zmian, m.in. doprecyzowanie przepisów związanych z ochroną konsumenta, uregulowanie sprzedaży imprez turystycznych za pośrednictwem Internetu (pakiety dynamiczne, portale sprzedaży grupowej), doprecyzowanie i uporządkowanie przepisów dotyczących zabezpieczeń finansowych organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (w tym procedur kryzysowych dla likwidacji szkód po ogłoszeniu niewypłacalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego) oraz rozszerzenie zakresu kontroli organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, rozszerzenie katalogu naruszeń stanowiących podstawę nałożenia sankcji administracyjnych i wprowadzenie sankcji karnych.

Koncepcja nowej ustawy o usługach turystycznych została oparta na założeniu powołania na podstawie odrębnej ustawy Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, który jako uzupełniający filar systemu zabezpieczeń finansowych miał wraz z podstawowym filarem tego systemu (gwarancje i ubezpieczenia) stanowić kompleksowe uregulowanie ochrony konsumentów usług turystycznych na wypadek niewypłacalności organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. W związku z brakiem akceptacji Rady Ministrów dla utworzenia uzupełniającego filaru systemu zabezpieczeń finansowych w postaci Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego w sierpniu 2014 r., konieczne stało się ponowne podjęcie prac koncepcyjnych nad całościową zmianą ustawy o usługach turystycznych.

W związku z tym, prowadzone są działania na rzecz opracowania Białej księgi usług turystycznych. Biała księga będzie stanowiła podstawę do dalszych prac nad projektem założeń projektu ustawy o usługach turystycznych. Zadanie polegające na opracowaniu Białej księgi usług turystycznych, jest zadaniem kilkuetapowym przewidzianym do realizacji w roku 2015.

Należy także mieć na uwadze prowadzone w Radzie UE i Parlamencie Europejskim prace nad projektem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie imprez turystycznych i aranżowanych usług turystycznych, zmieniającej rozporządzenie (WE) nr 2006/2004, dyrektywę 2011/83/UE i uchylającej dyrektywę Rady 90/314/EWG. Po przyjęciu dyrektywy, państwa członkowskie będą zobowiązane do transpozycji dyrektywy do prawa krajowego. W związku z tym, prace nad nową ustawą o usługach turystycznych zostaną skorelowane z procesem implementacji nowej dyrektywy do polskiego porządku prawnego.

Podsumowując, należy zaznaczyć także, że nowa ustawa, tak jak dotychczas obowiązująca, będzie regulowała zasady wykonywania działalności przez: organizatorów turystyki, pośredników turystycznych, agentów turystycznych, pilotów wycieczek, przewodników turystycznych oraz podmioty świadczące usługi hotelarskie.

Czy widzi pan szansę na uregulowanie palącej dla właścicieli hoteli i pensjonatów kwestii opłat za korzystanie z muzyki i programów telewizyjnych w prowadzonych przez nich obiektach?

Podejmowanie działań legislacyjnych w wyżej wymienionym zakresie oraz funkcjonowanie Komisji Prawa Autorskiego należy do właściwości ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Rolą ministra sportu i turystyki będzie m.in. pośredniczenie w relacjach z branżą turystyczną w przedmiotowej problematyce.

Uregulowanie kwestii opłat za korzystanie z muzyki i programów telewizyjnych w obiektach hotelarskich wymaga działań systemowych. Przede wszystkim głównym zadaniem ma być informowanie i wspieranie gestorów bazy noclegowej w rzeczonej sprawie (m.in. w zakresie działań podejmowanych przez Konsorcjum IGHP w kontekście zatwierdzonej 10 lipca 2013 roku przez Zespół Orzekający Komisji Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Tabeli stawek wynagrodzeń za odtwarzanie utworów i przedmiotów praw pokrewnych").

Jak pan widzi promocję turystyki w Polsce i za granicą? Chodzi mi o generalną wizję, czy jest ona zgodna z tym, jak promocja wyglądała do tej pory, jeśli chodzi o formy i rynki na które była kierowana. Może ma Pan jakieś konkretne uwagi, spostrzeżenia i propozycje?

Doceniam wszelkie działania promocyjne w zakresie turystyki podejmowane w ostatnich latach przez ministerstwo, Polską Organizację Turystyczną i liczne biura promocji miast i jednostek samorządu terytorialnego w całej Polsce. Dzięki wspólnym wysiłkom od pięciu lat odnotowujemy stały wzrost liczby turystów zagranicznych, którzy odwiedzają Polskę.

Na szczególne podkreślenie zasługuje realizacja przez POT wielu kampanii promocyjnych. Chcę nie tylko kontynuować współpracę z samorządem terytorialnym, ale planuję otwarcie współpracy z samorządem gospodarczym.

Cieszy mnie, że Kraków w ubiegłym roku odwiedziło ponad 10 milionów turystów z Polski i ze świata. Polska w mojej ocenie winna kojarzyć się z krajem atrakcyjnym turystycznie, krajem nowoczesnym i otwartym, krajem sukcesu gospodarczego. Powoli musimy odchodzić od wizerunku kraju przegranych powstań i martyrologii. Nie mówię, żeby zupełnie tego zaniechać, ale pokazywać przede wszystkim nasze sukcesy w sferze gospodarki i przemian w nowoczesny i zasobny gospodarczo kraj.

Promocja dostosowywana jest do specyfiki poszczególnych rynków emisyjnych. Skuteczność dotarcia, poza niezbędną wiedzą o potrzebach turystów z danego rynku, zależy także od wielkości środków finansowych przeznaczanych na promocję.

Mając własną wizję promocji gospodarki turystycznej, rozpocząłem od pierwszego dniu urzędowania konsultacje z branżą turystyczną. Chciałbym, by turystyka miała należne miejsce i udział w gospodarce, jako branża, która generuje ponad 6 procent PKB.

Jakie będą pańskie najpilniejsze działania, jakie priorytety chciałby Pan zrealizować?

Z wielu znaczących dla dalszego rozwoju turystyki zadań, wymienię trzy najpilniejsze. Dużą wagę przywiązuję do finalizacji prac nad nowym dokumentem programowym dla turystyki do roku 2020. Celem głównym projektowanego dokumentu jest wzmocnienie rozwoju konkurencyjnej i innowacyjnej turystyki poprzez wspieranie przedsiębiorstw, organizacji i instytucji oraz inicjatyw sektora turystyki.

Tak rozumiany cel główny ma ścisły związek z realizacją celów Strategii Rozwoju Kraju do roku 2020 oraz Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki, uwzględniając globalne wyzwania i trendy rozwojowe (innowacyjność, nowoczesność usług, włączenie nauki w proces budowy innowacji turystycznych, rozwój zrównoważony).

Szczególne znaczenie w systemie wdrażania zadań przywiązuje się do jakości w turystyce oraz upowszechniania rozwoju klastrów, co przyczyni się do budowy przewagi konkurencyjnej polskiej turystyki oraz do wspierania projektów turystycznych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Już w roku bieżącym w Departamencie Turystyki MSiT podjęte zostały działania na rzecz opracowania założeń organizacyjno-metodologicznych zarządzania jakością w turystyce oraz uruchomienia platformy informacyjnej na temat PPP, a także przeprowadzenia akcji informacyjnej. Zakłada się, że realizacja celów i zadań, wynikających z dokumentu programowego do 2020 roku współfinansowana będzie w znacznym stopniu z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020 w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych.

Drugie priorytetowe zadanie, to wspomniane już działania na rzecz opracowania Białej księgi usług turystycznych. Działania te zostały podjęte w związku z koniecznością ponownych prac koncepcyjnych nad całościową zmianą ustawy o usługach turystycznych. Biała księga będzie stanowiła podstawę do prac nad projektem założeń projektu ustawy o usługach turystycznych. Zawierać będzie ocenę funkcjonowania przepisów ustawy o usługach turystycznych, ocenę skuteczności aktualnego systemu zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (po zmianie rozporządzeń ministra finansów) oraz nowe propozycje i warianty zmian ustawy w zakresie systemu zabezpieczeń finansowych, a także propozycje zmian w pozostałych obszarach.

Trzeci priorytet, to udział w pracach Rady UE nad projektem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie imprez turystycznych i aranżowanych usług turystycznych. Trwające od września 2013 r. prace nad projektem nowej dyrektywy turystycznej zostały ostatnio zintensyfikowane przez prezydencję włoską. Rada Unii Europejskiej na posiedzeniu 4 grudnia 2014 r. osiągnęła porozumienie i przyjęła porozumienie ogólne dotyczące nowej dyrektywy w sprawie imprez turystycznych i aranżowanych usług turystycznych. Otwiera to możliwość do negocjacji Rady z Parlamentem Europejskim przy udziale Komisji Europejskiej – w ramach tzw. trilogów – podczas prezydencji łotewskiej w Radzie UE (I półrocze 2015 r.). Parlament Europejski przyjął swoje stanowisko, czyli poprawki do dyrektywy, w marcu 2014 r. Obecnie praca koncentrować się będzie na wypracowaniu tekstu kompromisowego, a po przyjęciu dyrektywy, państwa członkowskie będą zobowiązane do transpozycji dyrektywy do prawa krajowego. Z uzyskanych przez resort informacji wynika, że prezydencja łotewska planuje sfinalizować prace nad dyrektywą.

Czy planuje pan swoje działania w perspektywie kilku miesięcy, do wyborów parlamentarnych, czy też na następne lata?

Jedynym ograniczeniem czasowym dla mnie są ramy wyznaczone sprawnością realizowania zadań i osiągania założonych celów. Zadania z zakresu rozwoju turystyki w Polsce z istoty swej są bardzo zróżnicowane pod względem merytorycznym, co w oczywisty sposób przekłada się na czasokres ich realizacji.

W swoich działaniach i decyzjach z całą pewnością kierować się będę wyłącznie przesłankami merytorycznymi, a nie kalkulacją polityczną. Chcę, żeby każdy kto będzie zajmował się tą działką po wyborach parlamentarnych kontynuował moją politykę w tej materii.

Czy planuje pan, a może już pan podjął, decyzje personalne, jeśli chodzi o obsadę kierowniczych stanowisk w podległych panu departamentach ministerstwa i w Polskiej Organizacji Turystycznej?

Moje kompetencje w zakresie kadrowym są inne niż pana szerokie pytanie w tym temacie. Kilka dni pracy to zbyt za mało, aby podejmować decyzje o jakichkolwiek zmianach kadrowych. Jednakże ten czas pozwolił mi dostrzec wysokie kompetencje moich współpracowników w resorcie. Są to pasjonaci turystyki, a ja chcę nimi przewodzić w kierunku szybszego rozwoju tego sektora gospodarki.

Zawsze byłem i jestem za zmianami drogą ewolucji, a nie drastycznych rozwiązań. Życzę sobie dobrej kontynuacji współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi, jestem otwarty na przyjęcie każdego kto ma dobre pomysły na rozwój tego sektora.

W sposób szczególny chciałbym zaprosić do współpracy samorząd gospodarczy w tym najbardziej organizatorów turystyki przyjazdowej oraz każdej kategorii oferentów usług noclegowych. Jesteśmy liderami w Europie w niektórych formach usług turystycznych, dlatego warto promować przedsiębiorców którym się udało.

Znam się na wyborach, mówię dwoma językami, lubię szarlotkę

Urodziłem się 7 grudnia 1981 roku w Rawie Mazowieckiej, na 6 dni przed rozpoczęciem Stanu Wojennego w Polsce. Pochodzę z miejscowości Zofiów, małej miejscowości w gminie Biała Rawska, w powiecie rawski, w województwie łódzkim.

Szkołę średnią ukończyłem w 2001 roku. W tym samym roku rozpocząłem studia socjologiczne w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W 2004 roku złożyłem egzamin licencjacki, rozpoczynając studia uzupełniające na tej samej uczelni. W tym samym czasie ukończyłem dwuletnie studium informatyczne w Rawie Mazowieckiej. W czasie studiów pełniłem funkcję prezesa i wiceprezesa Koła Uczelnianego Związku Młodzieży Wiejskiej. Byłem Członkiem Rady Wydziały Ekonomiczno-Rolniczego.

W roku 2006 zdałem egzamin magisterski w zakresie: socjologia polityki i stosunków międzynarodowych. Jeszcze w tym samym roku ukończyłem podyplomowe studia z zakresu pośrednictwa nieruchomościami w Wyższej Szkole Finansów Handlu i Finansów Międzynarodowych.

W 2007 roku zrobiłem studia podyplomowe z rolnictwa realizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego i SGGW. W lipcu tego samego roku ukończyłem ponadto studia podyplomowe z zarządzania zespołem w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Ukończyłem również Akademię Rozwoju Regionalnego na Uniwersytecie Warszawskim w EUROREG, w tej jednostce akademickiej ukończyłem również studia podyplomowe pt. Akademia Ewaluacji. Od lutego 2008 roku piszę doktorat z socjologii polityki na SGGW (z wolnej stopy).

Moją pracę zawodową rozpocząłem jeszcze na studiach. Byłem telemarketerem, ankieterem i chwytałem się różnych prac dorywczych. W połowie 2004 roku zacząłem pracę w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pracowałem tam przez półtora roku. W 2006 roku w maju rozpocząłem pracę w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, gdzie w 14 miesięcy doszedłem do stanowiska specjalisty do spraw programów. W lipcu 2007 zostałem przeniesiony do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Później współprowadziłem spółkę doradczą Maxprof Consulting. Następnie prowadziłem firmę JTK Consulting. Podobnie jak Maxprof, była to firma doradcza, która specjalizowała się w pozyskiwaniu funduszy unijnych i prowadzeniu kampanii PR, także dla polityków i samorządowców.

We wrześniu 2009 roku rozpocząłem pracę w CU Profesja, jako specjalista ds. badań rynku pracy. W tym samym miesiącu zostałem asystentem marszałka woj. świętokrzyskiego Adama Jarubasa. Miesiąc później wicedyrektorem biura poselskiego Janusza Piechocińskiego.

W 2011 zostałem wykładowcą w Wyższej Szkole im. Bogdana Jańskiego, prowadzę zajęcia m.in. z negocjacji i psychologii w zarządzaniu. W tym czasie współpracowałem również z PESA Pojazdy Szynowe Bydgoszcz i KOW SA Do PSL wstąpiłem w połowie 2007 roku. Pisuję felietony na stronę www.fml.pl i czasami do gazety „Forum Młodych".

Regularnie publikuję w dwumiesięczniku „Realia... i co dalej". Współprowadziłem kampanię samorządową i parlamentarną w powiecie pułtuskim.

W 2009 roku zarządzałem sztabem wyborczym kandydata do Parlamentu Europejskiego Janusza Piechocińskiego. W 2010 roku skutecznie szefowałem sztabowi kandydatowi na burmistrza Białej Rawskiej. W 2012 roku pracowałem przy kampanii wewnętrznej Janusza Piechocińskiego na prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego. W grudniu 2012 roku zostałem szefem gabinetu politycznego ministra gospodarki.

W lutym 2013 zmieniłem pracę i zostałem Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Interesuję się marketingiem politycznym i teorią administracji oraz socjotechniką.

Lubię oglądać i grać w piłkę nożną, a także dobre komedie, ze szczególnym uwzględnieniem komedii Stanisława Barei. Bardzo lubię podróżować i jeść szarlotkę.

Od sześciu lat jestem szczęśliwie żonaty. Moja żona, Kasia, dzieli ze mną pasje życiowe, m.in. podróże krajowe i zagraniczne. Lubię różne rodzaje podróży zarówno te organizowane poprzez biura podroży, jaki i te indywidualnie organizowane z przyjaciółmi.

Znam języki angielski i francuski na poziomie B2 zgodnie z europejską kwalifikacją poziomu biegłości językowej (pozwala na swobodną rozmowę - red.). Moje turystyczne pasje zmotywowały mnie także do poznania języka rosyjskiego i hiszpańskiego na poziomie A2 (pozwala porozumieć się w prostych sprawach - red.).

Źródło: http://jedrzejczak.blog.onet.pl/, wypowiedź Tomasza Jędrzejczaka dla serwisu Turystyka.rp.pl

Źródło: turystyka.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA