fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Granty z UE na budowę i modernizację systemów zaopatrzenia w wodę

ROL
Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków jeszcze ?w tym miesiącu samorządy ?i ich jednostki będą mogły starać się o granty na budowę i modernizację systemów zaopatrzenia w wodę.
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przygotowuje się do ogłoszenia kolejnego konkursu. Chodzi o realizację i dofinansowanie projektów inwestycyjnych w tzw. działaniu 4.1 „Gospodarka wodno-ściekowa", które jest częścią programu regionalnego. Wnioski o dofinansowanie będą mogły składać:
- ?jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
- jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
- podmioty działające w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym;
- podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie JST, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd;
- ?podmioty wybrane w drodze ustawy – Prawo zamówień publicznych wykonujące usługi publiczne na podstawie obowiązującej umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z danej dziedziny.
Ponieważ celem tego działania jest poprawa jakości wód i ich ochrona przed zanieczyszczeniami, to wszystkie dofinansowane inwestycje powinny przybliżać Mazowsze do jego osiągnięcia. Dlatego dotacje będą przyznawane na projekty polegające np. na budowie, rozbudowie i modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę, czyli sieci wodociągowych, ujęć wody, zbiorników umożliwiających pozyskanie wody pitnej, urządzeń służących do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody, czy wreszcie regulujących ciśnienie wody. Jako część projektów wodno-ściekowych samorządy mogą także przeprowadzić prace w zakresie budowy lub modernizacji specjalistycznych instalacji służących do odzysku lub unieszkodliwiania osadów pościekowych. Wreszcie dopuszczalna jest także realizacja projektów polegających na budowie, rozbudowie lub modernizacji systemów i infrastruktury służącej do oczyszczania, gromadzenia, przesyłania i odprowadzania ścieków komunalnych oraz przemysłowych, w tym:
- sieci kanalizacyjnych,
- oczyszczalni ścieków,
- przepompowni.
Ponieważ na podpisanie umów o dofinansowanie, a następnie realizację inwestycji i ich rozliczenie pozostało już niewiele czasu, dofinansowaniu będą podlegać wyłącznie te projekty, które są gotowe do realizacji, bądź są w trakcie realizacji (okres tzw. kwalifikowalności wydatków od 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2015 r.). Formalnie będzie to oceniane w ten sposób, że wnioskodawcy muszą posiadać decyzję o pozwoleniu na budowę albo zadeklarować, że realizują projekty niewymagające posiadania takiej decyzji (zgodnie art. 29 ustawy z 7 lipca 1994 r. prawo budowlane). Ponadto wszystkie prace muszą zostać zakończone do końca czerwca przyszłego roku.
Ze względu na regionalny charakter pomocy wspierane będą projekty realizowane wyłącznie na terenie województwa mazowieckiego, przy czym chodzi tu o aglomeracje o wielkości do maksymalnie 15 tys. mieszkańców. Samorządy mogą liczyć na dofinansowanie 50 proc. poniesionych wydatków (kwalifikowanych).
Nabór wniosków zostanie przeprowadzony w trybie tzw. etapowanego konkursu otwartego bez preselekcji. To oznacza, że regulamin konkursu będzie wskazywał podział na etapy, które mają wpływ na umieszczanie projektów na listach rankingowych. Projekty złożone w poszczególnych etapach tworzą osobne listy rankingowe. Należy pamiętać, że istnieje zagrożenie wyczerpania budżetu zarezerwowanego na konkurs przez projekty złożone już w pierwszym etapie. Dlatego istotna może być data przygotowania i złożenia aplikacji.
Szczegółowe informacje umieszczone będą w regulaminie konkursu. Będzie on dostępny przed rozpoczęciem naboru w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa oraz na stronie internetowej: www.mazowia.eu.
 
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA