fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

NSA sporu między gminami o zwrot zasiłku nie rozstrzygnie

Europejskie stowarzyszenie MEDEL pisze do ministra sprawiedliwości RP ws. sytuacji w polskich sądach
Fotorzepa, Roman Bosiacki
Jan Bończa-Szabłowski
Naczelny Sąd Administracyjny nie może rozstrzygać sporów kompetencyjnych pomiędzy gminami o to, która z nich ma zapłacić koszty przyznanej mieszańcowi pomocy społecznej.
Tak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny, który przyjrzał się sporowi organów dwóch gmin - Wójta Gminy Zebrzydowice oraz Prezydenta Miasta Włocławek.
W październiku bieżącego roku Wójt Gminy Zebrzydowice złożył do NSA wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między nim a Prezydentem Miasta Włocławek. Sprawa miała dotyczyć wskazania organu właściwego do rozpoznania zwrotu kosztów, poniesionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włocławku, w związku z przyznaniem świadczenia pieniężnego dla osoby w trudnej sytuacji materialnej.
Wójt Zebrzydowic wyjaśnił po wkrótce, że w dniu 30 września bieżącego roku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach wpłynęła informacja od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku o przyznaniu świadczeń z pomocy społecznej potrzebującej, wraz z wnioskiem włocławskiego MOPS-u o zwrot kosztów zgodnie z art. 101 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej. Przepis stanowi, że gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania albo na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały jest obowiązana do zwrotu wydatków gminie, która przyznała świadczenia w miejscu pobytu.
W odpowiedzi na wniosek o rozstrzygniecie sporu, Prezydent Miasta Włocławek wniósł o odrzucenie przez NSA postulatu Wójta Gminy Zebrzydowice. Jego zdaniem spór ten nie ma charakteru administracyjnego.
3 grudnia 2013 roku NSA odrzucił wniosek o wyznaczenie organu właściwego do rozpoznania sprawy. Sąd wyjaśnił, że w jego kompetencjach jest rozstrzyganie sporów o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i samorządowymi kolegiami odwoławczymi oraz sporów kompetencyjnych między organami tych jednostek, a organami administracji rządowej. NSA zwrócił uwagę, że do sporu dochodzi wtedy, gdy przynajmniej dwa organy jednocześnie uważają się za właściwe do załatwienia danej sprawy, albo gdy każdy z organów uważa, że nie jest właściwy do załatwienia sprawy.
Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego powołany w sprawie przepis nie ma odniesienia do organów administracji publicznej, ale do samych gmin, osób prawnych. Dalej NSA wywodził, że rozliczenia między gminami nie są załatwiane w formie decyzji administracyjnej, a spór o zwrot wydatków nie ma charakteru administracyjnego, a stanowi sprawę cywilną, która Naczelny Sąd Administracyjny się nie zajmuje (I OW 248/13).
Orzeczenie jest prawomocne.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA