fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Notowania

Jerónimo Martins - Biedronka topi Portugalczyków

Piotr Aleksandrowicz
Piotr Rudzki
Por­tu­gal­ska sieć han­dlu de­ta­licz­ne­go zwięk­szy­ła kwar­tal­ny zysk net­to o 8 proc. dzię­ki wzro­sto­wi sprze­da­ży o 14 proc. rok do ro­ku w Pol­sce, na jej głów­nym ryn­ku. Dzia­ła­ją­ca w na­szym kra­ju Bie­dron­ka za­pew­nia 64 proc. przy­cho­dów Je­ró­ni­mo Mar­tins. Ana­li­ty­cy spodzie­wa­li się jed­nak po Bie­dron­ce wię­cej, dla­te­go ak­cje jej por­tu­gal­skie­go wła­ści­cie­la traciły w Li­zbo­nie na­wet 13,9 proc.
Je­ró­ni­mo Mar­tins ­miał zgod­nie z pro­gno­za­mi 90 mln eu­ro zy­sku net­to i zwięk­szył ob­ro­ty w nę­ka­nej re­ce­sją Por­tu­ga­lii. Dru­ga sieć han­dlo­wa w tym kra­ju i naj­więk­sza pod wzglę­dem dys­try­bu­cji żyw­no­ści w Pol­sce zwięk­szy­ła ob­ro­ty o 10 proc., do 2,87 mld eu­ro. Ale analitycy spo­dzie­wa­li się 2,91 mld.  Na Bie­dron­kę przy­pa­dło 1,85 mld eu­ro. Su­per­mar­ke­ty Pin­go Do­ce zwięk­szy­ły ob­ro­ty o 2 proc., do 789 mln eu­ro, mi­mo naj­więk­szej re­ce­sji od lat 70., dzię­ki zwięk­sza­niu udzia­łu ryn­ko­we­go i kam­pa­nii ra­ba­tów.
Ana­li­ty­cy uzna­li jed­nak, że tem­po sprze­da­ży w Pol­sce jest nie­sa­tys­fak­cjo­nu­ją­ce. We­dług Barc­lay­sa, wzrost ob­ro­tów wo­bec I kw. te­go ro­ku wy­no­szą­cy 2 proc. (wo­bec pro­gno­zy banku 5,7 proc.) był naj­gor­szym jak do­tąd wy­ni­kiem w Pol­sce. – J. Mar­tins przy­zwy­cza­ił nas do po­zy­tyw­nych nie­spo­dzia­nek, ale nie tym ra­zem – stwier­dził Al­bi­no Oli­ve­ira z fir­my broker­skiej Fin­cor.
Sieć po­twier­dzi­ła pro­gno­zę dwu­cy­fro­we­go wzro­stu rocz­ne­go zy­sku EBIT­DA mi­mo trud­no­ści i ro­sną­cej kon­ku­ren­cji.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA