Rada wydała krytyczną opinię na temat noweli ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury uchwalonej 18 marca przez Sejm.

Sędziowie nie akceptują odłożenia w czasie wprowadzenia instytucji asesora. W przekonaniu Rady asesura jest niezbędnym okresem sprawdzenia umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy oraz predyspozycji osobowościowych osób pretendujących do służby sędziowskiej.

W interesie wymiaru sprawiedliwości jest, aby stanowiska asesorskie zostały utworzone jak najszybciej. Dla przykładu Rada przywołuje wojewódzkie sądy administracyjne, w których ogłoszono już konkursy na trzy asesorskie wakaty.

Sugeruje też jednoznaczne wskazanie, że kadencja dyrektora szkoły trwa pięć lat, a odwołanie z powodów określonych w tym przepisie następuje przed jej upływem.

Zastrzeżenia Rady budzi propozycja przywrócenia dopuszczalności odwołania dyrektora, kiedy „nie realizuje on obowiązków związanych z pełnioną funkcją". Użyte sformułowanie jest nieostre – ocenia.

Rada nie popiera też przedłużenia okresu funkcjonowania aplikacji ogólnej. Jej zdaniem jest zbyt kosztowna.

Jest jedna rzecz, która się Radzie podoba. Pomysł wyposażenia aplikanta aplikacji prokuratorskiej w uprawnienia do wykonywania czynności asystenta prokuratora i występowania przed sądem rejonowym.