• ustawa z 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw – z wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 21 listopada 2019 r., poz. 2294)

• rozporządzenie ministra cyfryzacji z 19 grudnia 2019 r. w sprawie rejestru danych kontaktowych (DzU z 20 grudnia 2019 r., poz. 2467)