rozporządzenie Rady Ministrów z 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (DzU z 25 maja 2021 r., poz. 953)

rozporządzenie ministra zdrowia z 26 maja 2021 r. w sprawie nadania statutu Biuru do spraw Substancji Chemicznych (DzU z 10 czerwca 2021 r., poz. 1046)

ustawa z 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw – z wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 10 czerwca 2021 r., poz. 1047)

rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udostępnienie danych przetwarzanych w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców (DzU z 10 czerwca 2021 r., poz. 1049)

rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 17 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach programu „Kreatywna Europa” (2014–2020) (DzU z 21 czerwca 2021 r., poz. 1103)

ustawa z 15 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych (DzU z 24 czerwca 2021 r., poz. 1135)

rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 21 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru pokwitowania pobranej kaucji, o której mowa w art. 37gg ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (DzU z 24 czerwca 2021 r., poz. 1136)