Ustawa (poz. 719) z 30 maja o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

; od 30 czerwca.

Rozporządzenia ministrów

(poz. 720 – 725):

- finansów z 27 czerwca w sprawie kas rejestrujących; od 1 lipca,

- rozwoju regionalnego z 26 czerwca zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach sektorowego programu operacyjnego „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”; od 30 czerwca,

- spraw wewnętrznych i administracji z 27 czerwca zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych; od 30 czerwca,

- zdrowia:

– z 12 czerwca zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej; od 30 czerwca,

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

– z 24 czerwca zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich; od 1 lipca,

– z 27 czerwca zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za przedłużenie pozwolenia obejmującego uzupełnienie i doprowadzenie dokumentacji produktu leczniczego do zgodności z wymaganiami prawa farmaceutycznego; od 30 czerwca.

Zobacz treść Dz.U. nr 113