[b]Ustawy[/b] (poz. 489 – 493), dwie z 4 marca i trzy z 5 marca:

- o infrastrukturze informacji przestrzennej; wejdzie w życie 7 czerwca,

- o zmianie ustawy:

– o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; 22 maja,

– o zakresie obowiązywania Europejskiej karty społecznej sporządzonej w Turynie 18 października 1961 r.; 22 maja,

– o kontroli skarbowej; 1 lipca,

– o wspieraniu termomodernizacji i remontów; 7 czerwca.

[b]Rozporządzenia ministrów[/b] (poz. 494 – 500):

- [b]finansów[/b], z 15 kwietnia, w sprawie ocen okresowych i opinii służbowych funkcjonariuszy celnych,

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

- [b]obrony narodowej[/b], trzy z 7 kwietnia w sprawie:

– udzielania pomocy komornikowi przez Służbę Kontrwywiadu Woskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych,

– asystowania komornikowi przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych,

– przydziałów kryzysowych,

- [b]rolnictwa i rozwoju wsi[/b], dwa z 1 kwietnia i jedno z 6 maja, w sprawie:

– rodzajów kosztów związanych z realizacją przez Agencję Rynku Rolnego zadań pokrywanych ze środków funduszy promocji produktów rolno-spożywczych oraz sposobu i warunków przekazywania i rozliczania tych środków,

– nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (zmiana); wszystkie wyżej wymienione rozporządzenia wchodzą w życie 22 maja,

– warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (zmiana); 7 maja.

zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=352687]Dz.U. Nr 76[/link]