Postanowienia marszałka Sejmu RP

(poz. 347) z 14 kwietnia w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 23 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie.

Postanowienia prezydenta RP

(poz. 348 – 360), z 15 – 17,  20 oraz 22 – 23 grudnia, o nadaniu orderów i odznaczeń.

Obwieszczenia

(poz. 361 – 354):

- ministra finansów z 18 kwietnia w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych,

- ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 13 kwietnia w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,

- ministra sprawiedliwości z 14 kwietnia o wolnych stanowiskach sędziowskich,

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

- prezesa GUS z 18 kwietnia w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, łącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2011 r.

Komunikaty

(poz. 365 – 369):

- ministra rozwoju regionalnego, dwa z 14 kwietnia, w sprawie zmienionych wytycznych w zakresie:

– wymogów, jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych, dla konkursów ogłaszanych od 20 grudnia 2008 r.,

– kwalifikowania wydatków w ramach programu operacyjnego „Innowacyjna gospodarka", 2007 – 2013,

- prezesa GUS, trzy z 13 kwietnia, w sprawie wskaźnika:

– cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2011 r.,

– wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2011 r. w stosunku do marca 2005 r.,

– wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2011 r.

Zobacz treść M.P. Nr 31