Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wiz dla cudzoziemców 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska 

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy pojazdów przewożących towary niebezpieczne