Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2023 r. nr 110.54.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

Uchwała nr 25/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów z wyborów stosowanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej