- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 14 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności w zakresie zatwierdzania substancji czynnych, sejfnerów i synergetyków oraz czynności w zakresie zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu, pozwoleń na handel równoległy oraz pozwoleń na prowadzenie badań (DzU z 4 sierpnia 2022 r., poz. 1637)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 12 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (DzU z 18 sierpnia 2022 r., poz. 1729)

- niektóre przepisy ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (DzU z 18 sierpnia 2022 r., poz. 1730)

- rozporządzenie ministra zdrowia z 11 sierpnia 2022 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej zapewnianych przez platformę pierwszego kontaktu oraz centra medycznej pomocy doraźnej (DzU z 18 sierpnia 2022 r., poz. 1734)