- niektóre przepisy ustawy z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (DzU z 18 lipca 2013 r., poz. 827)

- niektóre przepisy rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (DzU z 1 sierpnia 2015 r., poz. 23)

- art. 2 ustawy z 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (DzU z 19 października 2015 r., poz. 1640)

- rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach - z wyjątkiem § 15, który wchodzi w życie 1 stycznia 2017 r. (DzU z 13 listopada 2015 r., poz. 1872)

- art. 1 pkt 2 lit. a i b w zakresie art. 14 ust. 3 i 3a, art. 1 pkt 3 lit. b oraz pkt 4–6 ustawy z 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (DzU z 8 stycznia 2016 r., poz. 35)

- niektóre przepisy ustawy z 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw - z wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 16 maja 2016 r., poz. 668)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 30 maja 2016 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 (DzU z 31 maja 2016 r., poz. 742)

- § 1 pkt 13 lit. d rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 1 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (DzU z 6 czerwca 2016 r., poz. 787)

- § 1 pkt 1 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 6 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego (DzU z 13 czerwca 2016 r., poz. 834)

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

- rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 1 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (DzU z 13 czerwca 2016 r., poz. 841)

- rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 8 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (DzU z 23 czerwca 2016 r., poz. 894)

- rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół - z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wejdzie w życie 1 września 2017 r. (DzU z 23 czerwca 2016 r., poz. 895)

- rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DzU z 23 czerwca 2016 r., poz. 896)

- ustawa z 13 maja 2016 r. (poz. 910) o zmianie ustawy – Kodeks pracy (DzU z 27 czerwca 2016 r., poz. 910)

- ustawa z 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (DzU z 11 lipca 2016 r., poz. 1010)

- rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 4 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (DzU z 15 lipca 2016 r., poz. 1029)

- rozporządzenie ministra zdrowia z 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (DzU z 1 sierpnia 2016 r., poz. 1154)

- ustawa z 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (DzU z 1 sierpnia 2016 r., poz. 1155)

- rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 29 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (DzU z 11 sierpnia 2016 r., poz. 1212)

- rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów i starszych asystentów prokuratorów (DzU z 17 sierpnia 2016 r., poz. 1260)

- rozporządzenie ministra zdrowia z 2 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich (DzU z 17 sierpnia 2016 r., poz. 1261)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 2 sierpnia 2016 r. w sprawie warunków przekazywania i wprowadzania informacji do centralnej bazy danych (DzU z 17 sierpnia 2016 r., poz. 1262)

- art. 8–11 ustawy z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (DzU z 17 sierpnia 2016 r., poz. 1265)

- rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 29 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (DzU z 17 sierpnia 2016 r., poz. 1267)

- rozporządzenie ministra cyfryzacji z 29 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (DzU z 17 sierpnia 2017 r., poz. 1269)

- rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 12 sierpnia 2016 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych (DzU z 17 sierpnia 2016 r., poz. 1272)

- rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 11 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (DzU z 18 sierpnia 2016 r., poz. 1278)

- rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 22 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (DzU z 25 sierpnia 2016 r., poz. 1335)

- rozporządzenie ministra zdrowia z 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne (DzU z 29 sierpnia 2016 r., poz. 1360)

- rozporządzenie ministra finansów z 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji podatkowej o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej (DzU z 30 sierpnia 2016 r., poz. 1365)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 9 sierpnia 2016 r. w sprawie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy (DzU z 30 sierpnia 2016 r., poz. 1366)

- rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (DzU z 31 sierpnia 2016 r., poz. 1368)

- rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (DzU z 31 sierpnia 2016 r., poz. 1369)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 30 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (DzU z 31 sierpnia 2016 r., poz. 1370)

- rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 23 sierpnia 2016 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru bankowego (DzU z 31 sierpnia 2016 r., poz. 1371)

- rozporządzenie ministra zdrowia z 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (DzU z 31 sierpnia 2016 r., poz. 1372)

- rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 26 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (DzU z 31 sierpnia 2016 r., poz. 1375)

- rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udzielenie informacji z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych (DzU z 31 sierpnia 2016 r., poz. 1378)