- rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa z 4 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu wydawania polskiego prawa jazdy osobom posiadającym tajwańskie prawo jazdy (DzU z 11 kwietnia 2017 r., poz. 761)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 5 maja 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do zapalniczek (DzU z 10 maja 2017 r., poz. 914)

- rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 4 maja 2017 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia dla funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej do uzyskania dostępu do informacji oraz zakresu, warunków i trybu ich przekazywania (DzU z 11 maja 2017 r., poz. 926)

- rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 28 kwietnia 2017 r. w sprawie Listy Skarbów Dziedzictwa (DzU z 11 maja 2017 r., poz.928)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 21 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności" oraz poddziałania „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych" w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DZU z 11 maja 2017 r., poz. 929)